Science Wiki
Advertisement

Синта̀ксисът (гр.σύνταξις „подредба“; σύν „заедно“ и τάξις „последователност“) е науката, изучаваща законите и правилата за построяване на изречения и е един от двата основни дяла на граматиката (заедно с морфологията). Като наука за строежа на свързаната реч, изучава законите, по които думите се свързват в синтагми, словосъчетания и изречения, както и функционирането на съчетаните части на речта. Синтаксисът разглежда думите не като лексикални единици (виж лексема), а като части на речта, тоест като представители на класове думи, чиито синтактични взаимоотношения не зависят от техните лексикални свойства. Тъй като най-голямата единица, с която борави синтаксисът, е изречението, основно понятие за синтаксиса е предикацията, понеже изреченията най-общо представляват отношения между признак и предмет.

Терминът синтаксис се използва също и за насочване на правилата и законите, управляващи изречението в структурата на всеки индивидуален език. Съвременните изследвания в синтаксиса се заемат с описване на правилата посредством термини. Елементите в синтаксиса са:

1. Главни части:

  • подлог - за да се намери в изречението, задава се въпросът: „Кой?“, „Коя?“ и др;
  • сказуемо - за да се намери в изречението, задава се въпросът: „Какво правя/и?“ към подлога.

2. Второстепенни части:

  • допълнение - отговаря на въпосите: „Какво?“, „Що?“, „(На) кого?“, „Кому? зададени към глагола;
  • определение - отговаря на въпросите: „Каква?“, „Какъв?“ и др., зададени към допълнението;
  • обстоятелствено пояснение - отговаря на въпросите: „Как?“, „Кога?“, „Къде?“ и др., зададени към глагола;
  • приложение - назовава: професии, длъжности, улици, вестници, списания и т.н.

Примери:
Аз играя с топката.
Аз - подлог (Кой? - Аз.)
играя - сказуемо (Какво правя? - Играя.)
с топката - допълнение (С какво играя? - С топката.)

Момичето реши трудната задача.
Момичето - подлог (Кой? - Момичето.)
реши - сказуемо (Какво направи момичето? - Реши задачата.)
трудната - определение (Каква задача? - Трудната.)
задача - допълнение (Какво реши момичето? - Задачата.)

Чета списание БРАВО.
Чета - сказуемо (Какво правя? - Чета.)
списание - допълнение (Какво чета? - списание.)
БРАВО - приложение (име на списание.)

Ана викаше радостно.
Ана - подлог
викаше - сказуемо
радостно - обстоятелствено пояснение (за начин) (Как? - радостно.)

Във формалната логика[]

Във формалната логика синтаксисът изучава връзките между изразите в един формален език (обратно на семантиката).

В информатиката[]

В информатиката означава съвкупността от правилата за писане на даден програмен език.

Други[]

В други области, синтаксисът се използва в смисъл на правила, които важат за някакъв начин на изразяване (напр. в киното).

Advertisement