Science Wiki
Advertisement

Ίναχος

Inachus


Μυκηναϊκή Εποχή Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Εποχής‎ 16ος Αιώνας π.Χ.

Άργος Ηγεμόνες Άργους
Μυκήνες Ηγεμόνες Μυκηνών
Αργολίδα ‎Ηγεμόνες Αργολίδας

Αρκαδία ‎Ηγεμόνες Αρκαδίας
Κορινθία ‎Ηγεμόνες Κορινθίας
Σικυωνία ‎Ηγεμόνες Σικυωνίας
Αχαΐα ‎Ηγεμόνες Αχαΐας
Ηλεία ‎Ηγεμόνες Ηλείας
Πισάτιδα ‎Ηγεμόνες Πισάτιδας
Τριφυλία ‎Ηγεμόνες Τριφυλίας
Μεσσηνία ‎Ηγεμόνες Μεσσηνίας
Λακωνία ‎Ηγεμόνες Λακωνίας
Κυνουρία ‎Ηγεμόνες Κυνουρίας
Μέση Ελλάδα ‎Ηγεμόνες Μέσης Ελλάδας
Ήπειρος ‎Ηγεμόνες Ηπείρου
Θεσσαλία ‎Ηγεμόνες Θεσσαλίας
Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης
Κρήτη Ηγεμόνες Κρήτης
Αιγαιωτική Θάλασσα Ηγεμόνες Αιγαιωτικής Θάλασσας
Ιόνια Θάλασσα Ηγεμόνες Ιόνιας Θάλασσας
Τροία Ηγεμόνες Τρωάδας
Δαρδανία (Arzawa) Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αιγύπτου

- Βασιλέας του Άργους (περί 1580 π.Χ.) (Ενδεικτική χρονολόγηση)..

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Μυκηναϊκή Εποχή, 15ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
του Άργους
ΙναχίδεςΔιαίρεση σε τρία τμήματα:

Αναξαγορίδες
Μελαμποδίδες


Βιαντίδες

To Mycenae (Orestes)

c. 1200 BCE


Το όνομα "Ίναχος", ενδεχομένως, συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη " Φοίνικες".

Γενεαλογία[]

- Ηγεμονικός Οίκος: Ιναχίδες.

- Πατέρας: Ωκεανός

- Μητέρα: Τηθύς

- Σύζυγος: Μελία

- Τέκνα:

Βιογραφία[]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Σύμφωνα με τη Ελληνική Μυθολογία έζησε την εποχή του Ευμόλπου και του Εριχθόνιου. Ο Ίναχος, όταν έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, έσωσε τους κατοίκους οδηγώντας τους στα όρη.

Ύστερα έκτισε το Άργος και όρισε προστάτιδα της πόλης του την Ήρα. Ο Ποσειδών για να τον εκδικηθεί αποξήρανε τους ποταμούς, αλλά η χώρα ποτιζόταν με τις βροχές που έστελνε ο Ζεύς.

Οι απόγονοί του αποκλήθηκαν «Ιναχίδες».

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο μυθικός Ίναχος είναι απλά ο εθνωνυμικός αντιπρόσωπος ενός λαού, των Ιναχιέων, ή ακριβέστερα των Ευρωπαίων "Φοινίκων".

Εξορθολογισμός[]

Εφόσον δεχθούμε ότι το όνομα "Ίναχος" είναι ετυμολογική παραφθορά του ονόματος "Φοίνικος" (δηλ. Φοίνικας) τότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι "Φοίνικες" της 2ης χιλιετίας π.Χ. ήταν οι κάτοικοι του μεταγενέστερου Άργους και όλης της τότε Αργολίδας και ίσως όλης της τότε Πελοποννήσου.

Και, βέβαια, η προέλευση των "Φοινίκων της Πελοποννήσου" πρέπει να αναζητηθεί στα ονόματα Πίνδος, Πενθεύς, Παν, Πανδίων, Πενέστες Θεσσαλίας, (Φ)αινιάνες, (Φ)ίναχος της Μαλίδας, Παίονες κλπ.

Επίσης, αν δεν δεχθούμε και την παραφθορά της ρίζας "Φοινι-" σε "Δανα-" (κάτι που ρητά αναφέρεται ότι συνέβη στην περίπτωση όπου η ονομασία της πόλης "Βωδώνη" παραφθάρθηκε σε "Δωδώνη") τότε οι αρχικά αποκαλούμενοι "Φοίνικες" ήταν στην πραγματικότητα οι Δαναοί (και το όνομα "Φοίνικες" χρησιμοποιήθηκε πλέον αποκλειστικά για τους αποίκους τους στην Ασιατική Φοινίκη).

Ινάχεια Ιώ[]

Σε απόσπασμα από τον Ηρόδοτο αναφέρεται:

"1. Οι λόγιοι των Περσών λέγουσιν ότι οι Φοίνικες εγένοντο αίτιοι της διαφοράς, καθ' ότι αυτοί ελθόντες από τα παράλια της Ερυθράς λεγομένης θαλάσσης εις τα της Μεσογείου και εγκατασταθέντες εις τας χώρας τας οποίας κατοικούσιν έτι και σήμερον, επεδόθησαν ευθύς εις μακράς θαλασσοπλοΐας. "
"Τα πλοία των, πληρούμενα εξ εμπορευμάτων της Ασσυρίας και της Αιγύπτου, προσωρμίζοντο εις διάφορα μέρη της Ελλάδος, μεταξύ άλλων δε και εις το Άργος. "
"Κατ' εκείνους δε τους χρόνους το Άργος κατείχε την πρώτην θέσιν μεταξύ όλων των πόλεων της χώρας ήτις σήμερον καλείται Ελλάς."
"Εισελθόντες λοιπόν οι Φοίνικες εις τον λιμένα του Άργους, επώλουν το φορτίον των. Κατά την πέμπτην δε ή την έκτην ημέραν, ότε εξεποίησαν σχεδόν όλα όσα είχον φέρει, είδον ερχομένας εις το παραθαλάσσιον πολλάς γυναίκας, και μεταξύ αυτών την θυγατέρα του βασιλέως, ήτις εκαλείτο, ως λέγουσιν επίσης όλοι οι Έλληνες, Ιώ του Ινάχου. "
"Αι γυναίκες εστάθησαν πλησίον της πρύμνης του πλοίου εκλέγουσαι και αγοράζουσαι ό,τι ταις ήρεσκε· τότε οι Φοίνικες, ως εκ συνθήματος, ώρμησαν επ' αυτών. Και αι μεν πλείσται διέφυγον, αλλ' η Ιώ καί τινες άλλαι ηρπάγησαν. Αναβιβάσαντες δε αυτάς οι Φοίνικες εις το πλοίον, απέπλευσαν προς την Αίγυπτον."
"2. Ούτω, ως λέγουσιν οι Πέρσαι, και ουχί ως λέγουσιν οι Έλληνες, η Ιώ ήλθεν εις την Αίγυπτον, και τούτο υπήρξεν η πρώτη αιτία των ακολούθων αδικημάτων."

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό "Πάπυρος - Λαρούς", Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1964.
  • "Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας", Pierre Grimal, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1980.
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδοτ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement