FANDOM


Η "Sciencepedia" είναι μια διαδικτυακή βάση πληροφοριακού υλικού "ανοικτού κειμένου", δηλαδή συντάσσεται από μία εθελοντική ένωση των ατόμων που αναπτύσσουν έναν κοινό πόρο της ανθρώπινης γνώσης.

Στόχος της είναι, βέβαια, η αντικειμενική καταγραφή της ανθρώπινης γνώσης που σχετίζεται με κάθε επιστημονικό κλάδο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι (ούτε μπορεί να είναι) πάντοτε εφικτό.

Εισαγωγή

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η δομή κάθε εγχειρήματος τύπου wiki επιτρέπει σε οποιονδήποτε διαθέτει μία σύνδεση με το Διαδίκτυο και έναν φυλλομετρητή, να αλλάξει το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτές. Επομένως, παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψη ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν επεξεργασθεί απαραιτήτως από επαγγελματίες με την απαραίτητη πείρα ώστε να παρέχουν σε σας πλήρεις, εξακριβωμένες ή αξιόπιστες πληροφορίες.

Κίνδυνοι από Ακατάλληλη Επεξεργασία

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρείτε πολύτιμες και εξακριβωμένες πληροφορίες στη "Sciencepedia", εν τούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει. "Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα να έχουν αλλάξει, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο, η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης" του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς, και για μακρά χρονική περίοδο, αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία, λίγα λεπτά πριν τα δείτε.

Κίνδυνοι από την Ιστογραφία

Οι διάφοροι "εξωτερικοί σύνδεσμοι" (όχι μόνον, της "Sciencepedia" αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)), αν και άκρως απαραίτητοι, είναι αδύνατον να ελεγχθούν (λόγω της ρευστής φύσης του Web}, και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.

Ο αναγνώστης πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

Αν είστε ανήλικος συνιστούμε να χρησιμοποιήτε τους συνδέσμους μόνον με την παρουσία ενηλίκου τον οποίο εμπιστεύεστε.

Διαφημίσεις

Όλες οι διαφημίσεις που δημοσιεύονται τόσο στις παράπλευρες στήλες (sidebars) όσο καί μέσα στα άρθρα, αυτές αποτελούν αναγκαστική προσθήκη της εταιρείας "wikia.com" που διενεργεί τον έλεγχό τους και εισπράττει και το αντίστοιχο τίμημα.

Oι διαχειριστές και οι συντάκτες των άρθρων της Sciencepedia αδυνατούν να παρέμβουν, με οποιοδήποτε τρόπο, σε αυτές ούτε έχουν κανένα οικονομικό όφελος (και προφανώς ενοχλούνται από την παρουσία τους).

Επομένως, οι διαχειριστές και οι συντάκτες ουδεμία αρμοδιότητα ή νομική ευθύνη έχουν επί αυτών και αρκούνται στις ανωτέρω εκτεθείσες προειδοποιήσεις περί εξωτερικών συνδέσμων.

Επομένως ρητά σημειώνεται ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει σχετικά με τις διαφημίσεις υπεύθυνη τυπικά και νομικά και καθ'ολοκληρία είναι η εταιρεία wikia.

Ευθύνες Συντακτών, Διαχειριστών κ.α.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε ένα wiki-εγχείρημα όπως η "Sciencepedia", ουδείς εκ των συντακτών, των συνεισφερόντων, των χορηγών, των διαχειριστών, χειριστών ή οποιοσδήποτε άλλου που συνδέεται με τη "Sciencepedia", με οποιονδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να είναι αρμόδιος και επομένως να ευθύνεται για την εμφάνιση των οποιωνδήποτε ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται (ή που μπορούν να αντληθούν με την χρήση των υπαρχόντων συνδέσμων (links)) σε αυτές τις ιστοσελίδες."


Νομικό καθήκον Διαχειριστών και Συντακτών κ.α.

Τα άρθρα ή λήμματα της "Sciencepedia" αναθεωρούνται ή επεξεργάζονται τυχαία. Ενώ οι αναγνώστες, οι συντάκτες, οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν τα λάθη ή να αφαιρέσουν τις λανθασμένες προτάσεις, ωστόσο, δηλώνεται ρητά, ότι δεν έχουν κανένα "νομικό καθήκον" δηλ. καμία νομική υποχρέωση να το πράξουν.

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν κάποιος συντάκτης ή διαχειριστής επισκεφθεί και επεξεργασθεί κάποιο λήμμα, που περιέχει οποιασδήποτε φύσης κακόβουλο υλικό, δεν είναι υποχρεωμένος να το αντιληφθεί και πόσο μάλλον να το αφαιρέσει ή να το διορθώσει.

Συμφωνίες και Συμβάσεις

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ είναι χωρίς οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση για οποιαδήποτε σκοπό ή χρήση.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες παρέχονται ελεύθερα και ότι κανένα είδος συμφωνίας ή σύμβασης δεν δημιουργείται μεταξύ σας και των ιδιοκτητών ή των χρηστών αυτού του ιστοχώρου, τους ιδιοκτήτες των κεντρικών υπολογιστών στους οποίους φιλοξενείται, τους μεμονωμένους συνεισφέροντες στη "Sciencepedia", οποιουδήποτε διαχειριστή προγράμματος, χειριστή ή οποιονδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το πρόγραμμα.

Σας χορηγείται μια περιορισμένη άδεια να αντιγράψετε ο,τιδήποτε από αυτό τον ιστοχώρο. Αυτό δεν δημιουργεί ούτε υπονοεί οποιαδήποτε συμβατική (ή μη συμβατική) ευθύνη εκ μέρους της "Sciencepedia" ή οποιωνδήποτε από τους διαχειριστές, τα μέλη, τους διοργανωτές ή άλλους χρήστες.

Εμπορικά Σήματα

Οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα συλλογικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα δικαιώματα προσωπικότητας ή τα παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στα άρθρα της "Sciencepedia" είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση τους εδώ δεν υπονοεί ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών των άρθρων.

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, οι ιστοχώροι "Sciencepedia" και Wikimedia ούτε επικυρώνονται ούτε συνδέονται με οποιουσδήποτε από τους κατόχους οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και έτσι η "Sciencepedia" δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης υλικών που προστατεύονται με άλλο τρόπο.

Παραβιάσεις Διεθνών και Εθνικών Νομοθεσιών

Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να προκαλούν παραβίαση των νόμων ή των ηθών της χώρας ή της επικράτειας από όπου βλέπετε αυτές τις πληροφορίες.

Η "Sciencepedia" προφανώς δεν ενθαρρύνει την παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων ούτε την προσβολή θρησκευμάτων ή πολιτικών ιδεολογιών.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται εδώ, διατηρούνται σε πλαίσια συμβατά με την προστασία των αρχών της Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι νόμοι στη χώρα σας μπορούν να μην αναγνωρίσουν μια τόσο ευρεία προστασία της ελεύθερης έκφρασης των προσωπικών απόψεων, όσο οι αρχές στο πλαίσιο του χάρτη των Η.Ε., και υπό αυτήν τη μορφή, η "Sciencepedia" δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πιθανές παραβιάσεις τέτοιων νόμων.

Ειδικές Συμβουλές

"Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες και ειδικές συμβουλές (παραδείγματος χάριν, οποιασδήποτε φύσης επιστημονική ή τεχνική ή ιατρική συμβουλή) παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή σε ειδική υπηρεσία του συγκεκριμένου τομέα".

Βλάβες από Χρήση

Καμία επακόλουθη ζημία δεν μπορεί να καταλογισθεί στην "Sciencepedia" δεδομένου ότι είναι ελεύθερα αναπτυσσόμενη εθελοντική ένωση ατόμων για να δημιουργήσουν διάφορους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ενημερωτικούς πόρους ανοικτού περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Αυτές οι πληροφορίες δίνονται δωρεάν στους αναγνώστες της και δεν υπάρχει καμία συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ σας και της "Sciencepedia" σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών σας, ούτε είναι κάποιος στη "Sciencepedia" αρμόδιος εάν κάποιος αλλάξει, εκδόσει, τροποποιεί ή αφαιρεί οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί να τοποθετήσετε στη "Sciencepedia".

Παραδείγματα Ευθυνο-αποποίησης άλλων συναφών δικτυακών τόπων

Διάφορες εγκυκλοπαίδειες, που σε αντίθεση με τη "Sciencepedia" ελέγχονται από επαγγελματίες, αποποιούνται επίσης των ευθυνών:

  • britannica.com (από την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την διαδικτυακή έκδοση της Encyclopædia Britannica online):
    "IN NO EVENT SHALL BRITANNICA, ITS DIRECTORS, OFFICERS, SHAREHOLDERS, PARENTS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, AGENTS AND LICENSORS, OR CONTENT PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE, INABILITY TO USE, PERFORMANCE OR NONPERFORMANCE OF THE SERVICES, EVEN IF BRITANNICA WAS PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF WHETHER SUCH DAMAGES ARISE IN CONTRACT, TORT, UNDER STATUTE, IN EQUITY, AT LAW, OR OTHERWISE."
  • MSN.com (από την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την "Encarta Encyclopedia" της Microsoft)
    "...AND THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT IS WITH YOU."
  • bartleby.com (από την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την Columbia Encyclopedia)
    "YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF THE SERVICE IS AT YOUR SOLE RISK."

Ευχαριστήρια

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε αυτή τη σελίδα, και σας προσκαλούμε να απολαύστε την εμπειρία της "Sciencepedia".