Science Wiki
Advertisement

Εκλειπτική Καμπύλη

Ecliptic


Ουράνια Σφαίρα Εκλειπτική Καμπύλη

Εκλειπτική

Μαθηματικά Γεωμετρία Καμπύλη Καμπύλες

(a) Δεξιά Στροφοειδής Καμπύλη (Right strophoid)
(b) Τρίαινα Newton (Trident of Newton)
(c) Καρδιοειδής Καμπύλη (Cardioid)
(d) Δελτοειδής Καμπύλη (Deltoid)
(e) Δαιμονική Καμπύλη (Devil on two sticks)
(f) Λημνίσκος Bernoulli (Lemniscate of Bernoulli)
(g) Επιτροχοειδής Καμπύλη (Epitrochoid)
(h) Ροδονέα Καμπύλη (Rhodonea curve)
(i) Καμπύλη Bowditch (Bowditch curve)
(j) Σπείρα Fermat (Fermat's spiral)
(k) Λογαριθμική Σπείρα (Logarithmic spiral)
(l) Κυκλοειδής Καμπύλη (Cycloid)

- Είδος καμπύλης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Εκλειπτική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "έκλειψη".

Εισαγωγή[]

Η εκλειπτική είναι η νοητή καμπύλη που διαγράφει ο Ήλιος στην Ουράνια Σφαίρα, καθώς αυτός αλλάζει θέση στον Ουρανό κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Ο ίδιος όρος αναφέρεται και στο επίπεδο που ορίζει η νοητή αυτή γραμμή.

Όπως είναι γνωστό η Γη είναι αυτή που περιφέρεται περί τον Ήλιο, πλην όμως φαινομενικά ο Ήλιος προσομοιάζει να είναι αυτός που περιφέρεται περί την Γη, συμπληρώνοντας την περιφορά του σε ένα έτος.

Η ετήσια αυτή "κίνηση" του Ήλιου δεν είναι εύκολα αντιληπτή λόγω της περιστροφής της Γης περί τον άξονά της (σε διάστημα μιας ημέρας), και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ημερήσια πορεία του Ήλιου από την Ανατολή στη Δύση.

Η φαινομενική αυτή περιφορά του Ήλιου περί την Γη διαγράφει ένα επίπεδο που όταν προεκταθεί τέμνει την Ουράνια Σφαίρα κατά μέγιστο κύκλο. Ο μέγιστος αυτός κύκλος της ουράνιας σφαίρας ονομάζεται εκλειπτική.

Απλούστερα, και αν θεωρηθεί η Γη είναι αυτή που κινείται στην πραγματικότητα, η εκλειπτική είναι το επίπεδο επί του οποίου διαγράφεται η τροχιά της Γης περί τον Ήλιο. Το επίπεδο της εκλειπτικής ταυτίζεται σχεδόν με το επίπεδο επί του οποίου διαγράφονται οι τροχιές των περισσότερων Πλανητών, καθώς και με τον ισημερινό του Ήλιου. Αυτό αποδίδεται στην κοινή προέλευση όλων των βασικών σωμάτων του Ηλιακού μας Συστήματος από τον ίδιο πρωτοπλανητικό δίσκο.

Σημειώνεται ότι η ονομασία της εκλειπτικής προήλθε από την ελληνική γλώσσα επειδή σε αυτό το επίπεδο παρατηρούνται οι εκλείψεις.

Χαρακτηριστικά[]

  1. Η διάμετρος της ουράνιας σφαίρας που είναι κάθετος στο επίπεδο της εκλειπτικής ονομάζεται άξονας της εκλειπτικής.
  2. Το επίπεδο της εκλειπτικής και το επίπεδο του ουράνιου ισημερινού τέμνονται κατά διάμετρο που ονομάζεται γραμμή των ισημεριών (line of Equinoxes), τα δε ακραία σημεία της τομής (των δύο μεγίστων κύκλων) ονομάζονται ισημερινά σημεία. Διερχόμενος ο Ήλιος από τα σημεία αυτά η κλίση του μηδενίζεται με συνέπεια να υφίσταται μόνο για αυτά τα σημεία το φαινόμενο της ισημερίας, δύο φορές το χρόνο. Η πρώτη ισημερία που συμβαίνει από την έναρξη του έτους εμφανίζεται όταν ο Ήλιος βρίσκεται στο εαρινό σημείο ισημερίας ή εαρινό ισημερινό σημείο, (από το Έαρ = Άνοιξη), περίπου την 21η Μαρτίου κάθε χρόνου. Η δεύτερη ισημερία συμβαίνει με τον Ήλιο να βρίσκεται στο φθινοπωρινό σημείο ισημερίας, ή φθινοπωρινό ισημερινό σημείο, γύρω στην 23η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου.
  3. Η γωνία που σχηματίζει το επίπεδο της εκλειπτικής με το επίπεδο του ουράνιου ισημερινού ονομάζεται γωνία λόξωσης ή γωνία λοξώσεως, (ή λοξότητα), είναι ίση με 23° 27΄. Έτσι ο άξονας της εκλειπτικής, (κάθετος στο επίπεδο αυτής), σχηματίζει γωνία με τον άξονα της Γης ίση με 23° 27΄ όση δηλαδή και η γωνία λόξωσης.
  4. Η διάμετρος του μέγιστου κύκλου της εκλειπτικής που είναι κάθετη στη γραμμή των ισημεριών ονομάζεται γραμμή των ηλιοστασίων ή γραμμή των τροπών. Τα δε ακραία σημεία αυτής της διαμέτρου ονομάζονται ηλιοστάσια, ή τροπές, επειδή εκεί ο Ήλιος λαμβάνει τις μέγιστες τιμές της απόκλισής του, επιβραδύνοντας για λίγο την ετήσια πορεία του στην ουράνια σφαίρα (φαινομενικά "σταματώντας", εξ ου "ηλιο-στάσιο"), και στη συνέχεια η κλίση του "τρέπεται" από αυξανόμενη σε ελαττουμένη (εξ ου και τροπές).
  5. Το ηλιοστάσιο που συμβαίνει περί τις 21 Ιουνίου ονομάζεται θερινό ηλιοστάσιο, όπου και η μεγαλύτερη βόρεια απόκλιση του Ήλιου, το δε άλλο που συμβαίνει περί τις 22 Δεκεμβρίου λέγεται χειμερινό ηλιοστάσιο όπου και η μεγαλύτερη νότια απόκλιση του Ηλίου.

Οι δυο ισημερίες σημαδεύουν την έναρξη της άνοιξης και του φθινοπώρου αντίστοιχα, και τα δυο ηλιοστάσια τη μεγαλύτερη και μικρότερη ημέρα του έτους, με ανάλογη χρησιμότητα για τους αγρότες και γενικότερα τους πολιτισμούς που βασίζονταν στη γεωργία.

Έτσι ήδη από τη Νεολιθική περίοδο οι άνθρωποι τους απέδιδαν ιδιαίτερη κοινωνική και λατρευτική σημασία, και ανέπτυξαν τρόπους να παρακολουθούν την πορεία του Ήλιου στην ουράνια σφαίρα και να γνωρίζουν τις ημερομηνίες κατά τις οποίες σημειώνονταν ισημερίες και ηλιοστάσια.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement