Science Wiki
Advertisement

Επιστημονική Θεωρία

Scientific Theory


Επιστήμη Επιστήμες Φυσικές Επιστήμες Βιο-Επιστήμες Γεω-Επιστήμες Οικονομικές Επιστήμες Θεωρητικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογία
Επιστημονικός Κλάδος Επιστημονικός Νόμος Επιστημονική Μέθοδος Επιστημονική Θεωρία Επιστημονικά Κέντρα Γης Επιστήμονες Γης

Συνωμοσιολογία
Πληροφορία Επιστημονική Θεωρία Θεωρία Συνωμοσίας

Επιστημονική Θεωρία Ιδιότητες
Αναγνωρισιμότητα
(Identifiability)
Επαληθευσιμότητα
(Verifiability)
Ελεγξιμότητα
(Testability)
Προβλεψιμότητα
(Predictivity)
Αυτοσυνέπεια
(Self-consistency)
Συμβατότητα
(Compatibility)
Συνεκτικότητα
(Connectivity)
Συμπαγότητα
(Compactibility)
Οικονομικότητα
(Thriftiness)
Επαγωγικότητα
(Inductivity)
Αναγωγισιμότητα
(Reducibility)
Συμπτυξιμότητα
(Shortenability)

Paul Dirac Επιστημονική Θεωρία Χορδοθεωρία

- Μία θεωρία.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Επιστημονική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "επιστήμη".

Περιγραφή[]

Στάδια ανάπτυξης μίας Επιστημονικής Θεωρίας

Η επιστημονική θεωρία είναι ένα αυτοσυνεπές σύνολο αρχών, γνώσεων και μεθοδολογιών για την ερμηνεία ενός ή περισσοτέρων εμπειρικών φαινομένων.

Οι επιστημονικές θεωρίες επινοούνται προκειμένου να ερμηνεύσουν τα δεδομένα της Φυσικής Παρατήρησης και της Εμπειρίας.

Μια επιστημονική θεωρία για να γίνει αποδεκτή πρέπει να έχει κάποιες λογικές συνέπειες δηλ. να προβλέπει ορισμένα δεδομένα ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα της.

Βέβαια, ο τρόπος ελέγχου μιας θεωρίας είναι ένα θέμα που φιλόσοφοι και επιστήμονες διαφωνούν ευρέως (Kourany 1997).

Οι περισσότερες επιστημονικές θεωρίες, στο αρχικό τους στάδιο, είναι συχνά περισπούδαστες εικασίες βασισμένες σε περιορισμένο αριθμό δεδομένων.

Αυτές που αποτελούν τον κορμό μιας Επιστήμης είναι ανεπτυγμένες και πολυποπικιλα δοκιμασμένες και ελεγμένες επιστημονικές θεωρίες που δεν συγκρούονται με τις αρχές και τους νόμους των προηγουμένων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό ώστε να γίνει δεκτή μία επιστημονική θεωρία είναι ο πειραματικός ή εμπειρικός έλεγχος (Popper, 40).

Υφή[]

Οι Ιδιότητες που πρέπει να πληρεί μια Επιστημονική Θεωρία δεν είναι ολικά αποδεκτές.

Οι σημαντικότερες, όμως, είναι 12:

 1. Αναγνωρισιμότητα (Identifiability). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία είναι πρωτότυπη, διακριτή, δεν αποτελεί τμήμα ή πόρισμα μίας προγενέστερης θεωρίας του Παρελθόντος
 2. Επαληθευσιμότητα (Verifiability). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία δύναται με κάποιον τρόπο να επαληθευθεί και να κριθεί η ορθότητά της. Συμπεριλαμβάνεται η διαψευσιμότητα (falsifiability).
 3. Ελεγξιμότητα (Testability). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία δύναται να ελεγχθεί από την Παρατήρηση ή το Πείραμα.
 4. Προβλεψιμότητα (Predictivity). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία οδηγεί σε κάποιες προβλέψεις (π.χ. νέους επιστημονικούς νόμους ή νέα συμβάντα κλπ)
 5. Αυτοσυνέπεια (Self-consistency). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία διέπεται από εσωτερική συνέπεια. Επομένως δεν εμφανίζει αυτοαναιρέσεις.
 6. Συμβατότητα (compatibility). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία διέπεται από εξωτερική συνέπεια. Δηλαδή δεν συγκρούεται λογικά (επομένως είναι συμβατή) με άλλες θεωρίες που αφορούν άλλα πεδία της Πραγματικότητας. Συμπεριλαμβάνεται η Προσαρμοστικότητα (adaptability.
 7. Συνεκτικότητα (Connectivity). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία διαθέτει εννοιολογική συνοχή. Δηλαδή δεν αποτελείται από διάσπαρτα μεμονωμένα εννοιολογικά τμήματα
 8. Συμπαγότητα (Compactibility). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία διαθέτει συμπάγεια. Δηλαδή, δεν αφήνει ανεξήγητα σημεία μέσα στο εννοιολογικό της πεδίο.
 9. Οικονομικότητα (Thriftiness). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία περιορίζεται στις ελάχιστες δυνατές αρχές (αρχή Occam) και δεν περιέχει πλεονασμούς.
 10. Επαγωγικότητα (Inductivity). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία "συνάγει" (με σύνθεση) την γενικότητα από την μερικότητα, την παγκοσμιότητα από την μοναδικότητα, την καθολικότητα από την ατομικότητα και την ολότητα από την τοπικότητα.
 11. Αναγωγισιμότητα (Reducibility). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία "ανάγει" (με ανάλυση) την πολυπλοκότητα σε απλότητα.
 12. Συμπτυξιμότητα (Shortenability). Η ιδιότητα αυτή σημαίνει ότι η θεωρία θα αποτελέσει, όταν τερματισθεί ο βίος της, τμήμα ή πόρισμα μιας μεταγενέστερης ευρύτερης θεωρίας του Μέλλοντος και δεν θα αποδειχθεί λανθασμένη.

Παρεπιστήμη[]

Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε, άκριτα, ως νέες αποκαλυπτόμενες "αλήθειες",
τις χιλιάδες ιδέες που δημοσιεύονται, καθημερινά, σε επιστημονικά ή μη έντυπα του Πλανήτη που ανατρέπουν "εκ βάθρου" τα ισχύοντα.

Το 99,99 % των καινοφανών προτάσεων είναι, απλά, ανοησίες αλαζόνων ημιμαθών ή εσφαλμένες (εσκεμμένες ή μη) θεωρίες.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement