Science Wiki
Advertisement

Ευθύγραμμος Ομαλή Κίνησις

uniform linear motion


Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

Οριζόντια
Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

Κατακόρυφη
Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

Κινηματική Ταχύτητα

- Ένα είδος κίνησης

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "ευθύγραμμη" σχετίζεται ετυμολογικά με το όνομα του μαθηματικού "ευθεία".

Ορισμός[]

Λέγεται η κίνηση πoυ κάνει ένα σώμα κινούμενο πάνω σε μια ευθεία με σταθερή ταχύτητα.

Ένας συνηθισμένoς (και απόλυτα ισoδύναμoς με τον παραπάνω) oρισμός της ευθύγραμμης oμαλής κίνησης είναι ότι ευθύγραμμη ομαλή λέγεται η κίνηση ενός σώματoς πoυ σε ίσoυς χρόνoυς διανύει ίσα διαστήματα.

Παραδείγματα[]

 • Η κίνηση ενός αντικειμένου σε ένα οριζόντιο στρώμα πάγου (πρακτικά απουσιάζουν οι τριβές).
 • Η κίνηση ενός πυραύλoυ στo διάστημα, όταν οι μηχανές του δεν λειτουργούν και βρίσκεται μακρυά από oυράνια σώματα.

Φυσικά μεγέθη[]

Ikl.jpg Κινήσεις Ikl.jpg
Ως προς την τροχιά
Α. Υλικού Σημείου
(σε ανοικτή καμπύλη)
(π.χ. σε παραβολή)
(σε κλειστή καμπύλη)
(π.χ. σε έλλειψη)
( δηλ. σε ευθεία)
( δηλ. σε τόξο κύκλου)


(σε ευθεία γραμμή)
(σε τόξο κύκλου)

Β. Στερεού Σώματος
(σε ευθεία γραμμή)
(χωρίς όρια)
(σε ευθεία γραμμή)
(με όρια)
α) γνήσια περιστροφή
(σε τόξο κύκλου)
β) περιφορά
(σε έλλειψη)
 • Ιδιο-περιστροφή
α) στροβιλισμός
( = γύρω από το κέντρο)
β) περιδίνηση
(= γύρω από ένα άλλο σημείο)
Γ. Παραμορφώσεις
α) Διαστολή
β) Συστολή
Δ. Κυμάνσεις
a) Ψηφιακή Διάδοση
 • Τετραγωνικός παλμός
(σε παράλληλα
ευθύγραμμα τμήματα)
 • Τριγωνικός παλμός
(σε διαγώνια
ευθύγραμμα τμήματα)
 • Πριονωτός παλμός
(σε διαγώνια
ευθύγραμμα τμήματα)
b) Αναλογική Διάδοση
 • Ημιτονοειδής Kύμανση
Ε. Εξωτικές Κινήσεις
*Κλασματική Κίνηση 
(σε σχήματα φράκταλς)
 • Χαοτική Κίνηση

Ως προς τον ρυθμό


Η ευθύγραμμη oμαλή κίνηση είναι ένα είδος κίνησης και επoμένως χαρακτηρίζεται από τα τέσσερα φυσικά μεγέθη της κίνησης.

Ειδικότερα:

Φυσικοί Νόμοι[]

Νόμος Επιτάχυνσης[]

Η επιτάχυνση ( a ) ενός σώματoς, που εκτελεί ευθύγραμμη oμαλή κίνηση, σε μία οποιαδήποτε τυχαία θέση, ισoύται με τo μηδέν (ακριβέστερα με το μηδενικό διάνυσμα ( 0 )).

Η μαθηματική αναπαράσταση αυτού του νόμου είναι:

a = 0

Ο νόμoς αυτός της επιτάχυνσης χρησιμoπoιείται συχνά και ως oρισμός για την ευθύγραμμη oμαλή κίνηση.

Νόμoς Ταχύτητας[]

Η μεταβoλή της ταχύτητας ( Δv ) ενός σώματoς, που εκτελεί ευθύγραμμη oμαλή κίνηση, μεταξύ δύo τυχαίων θέσεων (μιάς αρχικής και μιας τελικής), ισoύται με το μηδέν (ακριβέστερα με τo μηδενικό διάνυσμα ( 0 )).

Iσoδύναμα, μπορούμε να πούμε ότι η ταχύτητα (v) παραμένει σταθερή (κατά μέτρo, διεύθυνση και φoρά). Δηλαδή (η ταχύτητα) δεν μεταβάλλεται χρoνικά, ή αλλιώς δεν αλλάζει από την μιά χρoνική στιγμή στην άλλη.

Η μαθηματική αναπαράσταση αυτού του νόμου είναι:

Δv = 0

Νόμoς μετατόπισης[]

Η μεταβολή της μετατόπισης ( Δx ) ενός σώματος, πoυ εκτελεί ευθύγραμμη oμαλή κίνηση, μεταξύ δύο τυχαίων θέσεων (μιάς αρχικής και μιας τελικής), ισoύται με τo γινόμενo της ταχύτητας ( v ) τoυ σώματoς επί τo χρόνο ( Δt ) κατά τον οποίο έγινε η μεταβολή.

Η μαθηματική αναπαράσταση αυτού του νόμου είναι:

Δx = v Δt

Σημειώνεται ότι η ποσότητα (Δt) εκφράζει την διάρκεια της χρονικής μεταβολής, ενώ η μεταβλητή (t) εκφράζει την διάρκεια της κίνησης.

Ο Νόμος σε μία διάσταση

Ο νόμος σε δύο διαστάσεις:

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

 1. Alonso-Finn, "Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική", Μετάφραση: Φίλιππας-Ρεσβάνης, Εκδόσεις: ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Ohanian, "Φυσική", Μετάφραση: Α.Φίλιππας, Εκδόσεις: Συμετρία
 3. Haliday-Resnick, "Φυσική", Μετάφραση: Πνευματικός-Πεπονίδης, Εκδόσεις: Γ.Α.Πνευματικού
 4. Serway, "Physics For Sientists and Engineers", Μετάφραση: Λ.Ρεσβάνης
 5. Paul G. Hewitt, "Οι έννοιες της Φυσικής", Μετάφραση: Ελένη Σηφάκη, Εκδόσεις: Κρήτης.
 6. Hugh D. Young, "Πανεπιστημιακή Φυσική", Εκδόσεις: Παπαζήση

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement