Science Wiki
Advertisement

Ευκλείδειος Χώρος

Euclidean Space


Ευκλείδειος Χώρος

Ευκλείδειος Χώρος

Μαθηματικά Γεωμετρία Γραμμική Άλγεβρα
Γεωμετρικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Χώρος Minkowski Χώρος Riemann Χώρος Lobachevsky
Μαθηματικός Χώρος Τοπολογικός Χώρος Διανυσματικός Χώρος Μετρικός Χώρος Χώρος Hilbert

Ελλειπτικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Υπερβολικός Χώρος

Ελλειπτικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Υπερβολικός Χώρος

- Ένας Γεωμετρικός Χώρος.

Ετυμολογία[]

Το όνομα "Ευκλείδειος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ευκλείδης".

Εισαγωγή[]

Ο Ευκλείδειος Χώρος (ως νοητική σύλληψη) είναι ένα απο τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Ανθρώπινου πνεύματος

Η διαπίστωση ότι ο Φυσικός Χώρος (δηλαδή αυτός που ζούμε και αντιλαμβανόμαστε) είναι Ευκλείδειος ήταν το καθοριστικό γεγονός που σηματοδότησε δραματικά την εξέλιξη της Γνώσης της Φυσικής αλλά και της Επιστήμης γενικότερα.

Ουσιαστικά διακρίνουμε τρείς Χώρους:

Προφανώς, στην Αρχαιότητα, οι τρείς αυτοί χώροι ταυτιζόταν.

Ο Ευκλείδειος Χώρος είναι, ιστορικά, ο πρώτος Μαθηματικός Χώρος που "χρησιμοποιήθηκε" για να "στεγάσει" τα Γεωμετρικά Σχήματα, και έλαβε το όνομά του για τον Έλληνα μαθηματικό Ευκλείδη.

Ο όρος "Ευκλείδειος" χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα μετά την ανακάλυψη των μη-Ευκλείδειων Γεωμετριών οπότε έπρεπε να "βαπτισθεί" ώστε να διακρίνεται από τους καμπύλους χώρους των Γεωμετριών αυτών. (όπως είναι π.χ. ο Χώρος της Γενικής Σχετικότητας)

Στην Ελληνική Κλασσική Γεωμετρία ορίσθηκε το Ευκλείδειο Επίπεδο και ο τρισδιάστατος Ευκλείδειος Χώρος χρησιμοποιώντας ορισμένα αξιώματα, ενώ οι άλλες ιδιότητες αυτών των χώρων είχαν συναχθεί ως θεωρήματα.

Στα σύγχρονα Μαθηματικά, είναι σύνηθες να καθορίζεται ο Ευκλείδειος Χώρος χρησιμοποιώντας Καρτεσιανές Συντεταγμένες και τις ιδέες της Αναλυτικής Γεωμετρίας. Η προσέγγιση αυτή φέρει τα εργαλεία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης να υποστηρίξουν τα θέματα της Γεωμετρίας, και έχει το πλεονέκτημα ότι γενικεύεται εύκολα σε Ευκλείδειους Χώρους άνω των τριών διαστάσεων.

Από την σύγχρονη άποψη, δεν υπάρχει ουσιαστικά μόνον ένας Ευκλείδειος χώρος της κάθε διάστασης.

  • Σε μία διάσταση αυτός είναι η πραγματική γραμμή,
  • σε δύο διαστάσεις είναι το Καρτεσιανό Επίπεδο και
  • σε υψηλότερες διαστάσεις είναι ο Πραγματικός Χώρος με τρείς ή περισσότερες συντεταγμένες.

Έτσι, ένα σημείο στο Ευκλείδειο χώρο ορίζεται ως μια πλειάδα (ν-άδα) πραγματικών αριθμών, και οι αποστάσεις ορίζονται από τον τύπο της Ευκλείδειας απόστασης.

Οι μαθηματικοί δηλώνουν συχνά τον n-διάστατο Ευκλείδειο χώρο με το σύμβολο (ή το σύμβολο αν θέλουν να τονίσουν την Ευκλείδεια φύση του.

Περιγραφή[]

Ένας τρόπος για να αντιληφθούμε το Ευκλείδειο Επίπεδο είναι ως ένα σύνολο από σημεία που ικανοποιούν ορισμένες σχέσεις που οι όροι τους είναι συναρτήσεις αποστάσεων και γωνιών.

Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο θεμελιώδεις λειτουργίες στο Επίπεδο.

  • Μία είναι η μεταφορά (translation), που σημαίνει μετατόπιση του επιπέδου, έτσι ώστε κάθε σημείο του να μετατοπίζεται προς την ίδια κατεύθυνση και με την ίδια απόσταση.
  • Η άλλη είναι η περιστροφή (rotation), περί ένα σταθερό σημείο του επιπέδου, κατά την οποία κάθε σημείο του επιπέδου στρέφεται περί αυτό στο ταθερό σημείο κατά την ίδια γωνία.

Μία από τις βασικές αρχές της Ευκλείδειας Γεωμετρίας είναι ότι δύο σχήματα (δηλαδή, σημειακά υποσύνολα) του Επιπέδου μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα, εάν το ένα μπορεί να μετασχηματισθεί στο άλλο από μία σειρά περιστροφών, μεταφορών, και αναστροφών.

Πραγματικός Χώρος[]

Έστω το σύμβολο του Αλγεβρικό Σώμα των Πραγματικών Αριθμών.

Για κάθε θετικό ακέραιο n, το σύνολο όλων n-άδων Πραγματικών Αριθμών σχηματίζει ένα n-διάστατο Διανυσματικό Χώρο επί του , which is denoted και μερικές φορές καλείται real coordinate space.

An element of is written:

όπου κάθε xi είναι ένας Πραγματικός Αριθμός.

The vector space operations on are defined by:

Ο Διανυσματικός Χώρος comes with a standard basis:

Ένα αυθαίρετο διάνυσμα in Rn can then be written in the form

Rn is the prototypical example of a real n-dimensional vector space.

In fact, every real n-dimensional vector space V is isomorphic to Rn.

This isomorphism is not canonical, however.

A choice of isomorphism is equivalent to a choice of basis for V (by looking at the image of the standard basis for Rn in V).

The reason for working with arbitrary vector spaces instead of Rn is that it is often preferable to work in a coordinate-free manner (that is, without choosing a preferred basis).

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement