Science Wiki
Advertisement

Θυνοί

Thracians


Θράκη.

Θράκη

Οι Θρακικές φυλές στην Αρχαία Εποχή.

- Ιστορικός λαός της Θράκης.

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Θράκη Ikl.jpg
Ιστορική Διαίρεση
Θράκες
Αλητοί
Άστες
Αψίνθιοι
Βέννοι
Βίστονες
Βησσοί
Βηττέγηροι
Βιθυνοί
Βισάλτες
Βρένες
Δανθαλήτες
Δερσαίοι
Διγήροι
Δόβηρες
Δόλογκοι
Ηδωνοί
Θυνοί
Κίκονες
Καινοί
Κοιλαλήτες
Κορπίλοι
Κόραλλοι
Μαίδοι
Νιψαίοι
Οδομάντες
Οδρύσες
Ορρέσκιοι
Παναίοι
Σάτρες
Σερδική
Σίθωνες
Σίντιες
Σαμαίοι
Σαπαίοι
Σίθωνες
Τραλλίδα
ΤραυσίδαΗ ονομασία "Θυνοί" σχετίζεται, ενδεχομένως, ετυμολογικά με την λέξη "Δαναοί".

Επίσης Τένεδος, Τήνος, Ταίναρο Ακρωτήριο και κάπως απίθανο Θώνις

Ιστορία[]

Οι ιστορικές αναφορές τους τοποθετούν στην Θυνιάδα δηλ. στην Παρευξείνεια ακτή δηλ. στο ανατολικότερο τμήμα της Θράκης (από της Σαλμυδησσού μέχρι τον Βόσπορο).

Ένα μεγάλο τμήμα τους διεκαπεραιώθηκε στην Μικρά Ασία (Βιθυνία).

Πιθανόν, όσοι Θυνοί ανεμίχθηκαν με Βησσούς (Βισούς) ονομάσθηκαν Βι(σ)θυνοί.

Το τμήμα της Μυσίας από Νικομήδειας μέχρι της Ηράκλειας εθεωρείτο ως η χώρα των Θυνών Θρακών.

Οι Βιθυνοί και οι Θυνοί εθεωρούντο ως μία φυλή. Κυρίως την διάκριση μεταξύ αυτών την θέτει ο Ηρόδοτος αναφέροντας «Θρήικες οί Θυνοί τε και Βιθυνοί»

Οί Θυνοί δεν είχον εκπολιτισθεί, όπως οι Βιθυνοί. Τούτο ίσως πρέπει να αποδοθεί στην έλλειψη Ελληνικών αποικιών στην χώραν των. Διεκρίνοντο για την αγριότητα των, ως φοβεροί ακοντισταί και στις νυκτερινές τους εφόδους.

Είχαν επιτεθεί νύκτα και κατά του Ξενοφώντος, όταν διήρχετο την χώραν των με το υπολειφθέν μέρος των Μυρίων. Τότε οι Θυνοί επολιόρκησαν τους εκ τούτων απομονωθέντας Αρκάδας, οι όποιοι είχον επιδοθή εις την λεηλασίαν της χώρας τους, κατέστρεψαν τους περισσοτέρους και οι άλλοι αναγκάσθησαν να συνθηκολογήσουν.

Ότι οι Θυνοι και οι Βιθυνοί εν γένει ήσαν έθνη πολεμικά, καταφαίνεται και από το γεγονός, οτι ο βασιλέας της Βιθυνίας Προυσίας εμισείτο από τους υπηκόους του, διότι έτυχε να είναι ξένος προς τας σκληραγωγίας και τας πολεμικάς επιχειρήσεις "όποιον δεν τον θέλουν τον βασιλέα των όλοι μεν οι λαοί, προ πάντων δε το πολεμικώτατον έθνος των Βιθυνών".

Κατά δε τον Πελοποννησιακόν πόλεμον ο στρατηγός των Σπαρτιατών Δερκυλίδας εκστρατεύσας εναντίον των Θυνών κατέλαβε την χώραν των.

Ήλθον δε τότε εις τον Δερκυλίδαν ως σύμμαχοι εκ μέρους του Σεύθου έως διακόσιοι ιππείς και τριακόσιοι πελτασταί Όδρύσαι.

Ούτοι, αμέσως, με την πρώτην ευκαιρίαν επεδόθησαν εις την λεηλασίαν, συνέλαβον πολλούς αιχμαλώτους καί έλαβον πολλά χρήματα από τους Θυνούς.

Ορμήσαντες όμως οι Θυνοί παμπληθείς κατέστρεψαν όλους τους Οδρύσας, όσοι είχον επιδοθεί εις την λεηλασίαν.

Όταν δε ήλθον οί Ελληνες του Δερκυλίδα εις βοήθειαν των Οδρυσών, δεν εύρήκαν τίποτε άλλο εις το στρατόπεδον ει μη νεκρούς γυμνούς.

Επί τόπου έσπευσαν και άλλοι Οδρύσαι, οι όποιοι, αφού έθαψαν τους νεκρούς των, εμέθυσαν καλά, έκαμαν ιπποδρομίας, κατόπιν δε στρατοπεδεύσαντες πλησίον των Ελλήνων επεδίδοντο εις την λεηλασίαν τής Βιθυνίας, διότι οι Θυνοί πολλάκις επολέμησαν εναντίον των Οδρυσών και ως εκ τούτου τώρα τους εξεδικούντο δια προηγουμένας συμφοράς.

Συνοπτικά:

- Ένα τμήμα των Θυνών Θρακών της Ευρώπης διήλθε τον Βόσπορο και συμμετείχε στην συγκρότηση του Μικρασιατικού λαού των Βιθυνών.

- Ένα άλλο τμήμα των Θυνών διήλθε επίσης τον Βόσπορο και συμμετείχε στην συγκρότηση του Μικρασιατικού λαού των Μαριανδυνών.

- Ένα άλλο τμήμα των Θυνών διήλθε επίσης τον Βόσπορο και συμμετείχε στην συγκρότηση του Μικρασιατικού λαού των Μαιδοβιθυνών.

Αν το όνομά τους σχετίζεται ετυμολογικά:

α) με τον λαό Danuna της Κιλικίας, του 14ου Αιώνα π.Χ.

β) με τις πόλεις:

τότε είναι πολύ πιθανόν ένας κλάδος τους να διέσχισε την Μικρά Ασία και να εγκαταστάθηκε εκεί, στα βόρεια του όρους Ταύρου.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement