Ιακωβιανή

Jacobian


Μετασχηματισμός & Ιακωβιανή
Συνήθως, οι συντεταγμένες x,y,z είναι οι παλαιές και
οι συντεταγμένες u,v,w είναι οι νέες

Μετασχηματισμός & Ιακωβιανή

Μετασχηματισμός & Ιακωβιανή

Μετασχηματισμός & Ιακωβιανή

Μετασχηματισμός & Ιακωβιανή

Μετασχηματισμός & Ιακωβιανή

Μετασχηματισμός & Ιακωβιανή

Επιφάνεια & Καμπυλότητα & Ιακωβιανή

Ιακωβιανή

Ιακωβιανή

Ιακωβιανή

Ιακωβιανή

Ιακωβιανή

Ιακωβιανή

Ιακωβιανή

Ιακωβιανή
Παραβολικός μετασχηματισμός
x = u^2 - v^2
y = 2uv

Ιακωβιανή Μήτρα

Ιακωβιανή Μήτρα

Ιακωβιανή & Χωροπεριοχή

- Μία Μαθηματική Μήτρα.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ιακωβιανή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Jacobi".

It is named after the mathematician Carl Gustav Jacobi.

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον Διανυσματικό Λογισμό, the Jacobian is shorthand for either the Jacobian matrix or its ορίζουσα (determinant), the Jacobian determinant.

Also, in Αλγεβρική Γεωμετρία (algebraic geometry) the Jacobian of a curve means the Jacobian variety: a group variety associated to the curve, in which the καμπύλη (curve) can be embedded.

Ανάλυση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The Jacobian matrix is the Μαθηματική Μήτρα of all first-order partial derivatives of a vector-valued function.

Its importance lies in the fact that it represents the best γραμμική προσέγγιση to a differentiable function near a given point.


In this sense, the Jacobian is akin to a derivative of a multivariate function.

Suppose F : RnRm is a function from Euclidean n-space to Euclidean m-space. Such a function is given by m real-valued component functions, y1(x1,...,xn), ..., ym(x1,...,xn). The partial derivatives of all these functions (if they exist) can be organized in an m-by-n matrix, the Jacobian matrix of F, as follows:

This matrix is denoted by

or by

The ith row of this matrix is given by the gradient of the function yi for i=1,...,m.

If p is a point in Rn and F is differentiable at p, then its derivative is given by JF(p) (and this is the easiest way to compute the derivative). In this case, the linear map described by JF(p) is the best linear approximation of F near the point p, in the sense that

for x close to p.

Ταξινομία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1) (Εμπροσθοδρομικός) Forward transformation
1a) Components' transformation (active)

1b) Basis' inverse transformation (passive)

2) (Οπισθοδρομικός) Backward transformation
2a) Components' inverse transformation (passive)

2b) Basis' transformation (active)

Παραδείγματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Consider Σφαιρικές Συντεταγμένες (spherical polar coordinates). The following function constitutes a change of variables back to cartesian coordinates.

F : R x [0,2π] x [0,π]R3 with components:

The Jacobian matrix for this coordinate change is


The Jacobian matrix of the function F : R3R4 with components:

είναι:

This example shows that the Jacobian need not be a square matrix.

Ιακωβιανή Δυναμικών Συστημάτων[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Consider a dynamical system of the form x' = F(x), with F : RnRn. If F(x0) = 0, then x0 is a stationary point. The behaviour of the system near a stationary point can often be determined by the eigenvalues of JF(x0), the Jacobian of F at the stationary point.[1]

Jacobian determinant[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

If m = n, then F is a function from n-space to n-space and the Jacobi matrix is a square matrix.

We can then form its determinant, known as the Jacobian determinant. The Jacobian determinant is also called the "Jacobian" in some sources.

The Jacobian determinant at a given point gives important information about the behavior of F near that point. For instance, the continuously differentiable function F is invertible near p if the Jacobian determinant at p is non-zero.

This is the inverse function theorem.

Furthermore, if the Jacobian determinant at p is positive, then F preserves orientation near p; if it is negative, F reverses orientation.

The absolute value of the Jacobian determinant at p gives us the factor by which the function F expands or shrinks volumes near p; this is why it occurs in the general substitution rule.

Example[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The Jacobian determinant of the function F : R3R3 with components

is:

From this we see that F reverses orientation near those points where x1 and x2 have the same sign; the function is locally invertible everywhere except near points where x1=0 or x2=0. If you start with a tiny object around the point (1,1,1) and apply F to that object, you will get an object set with about 40 times the volume of the original one.

Uses[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The Jacobian determinant is used when making a change of variables when integrating a function over its domain. To accommodate for the change of coordinates the Jacobian determinant arises as a multiplicative factor within the integral. Normally it is required that the change of coordinates is done in a manner which maintains an injectivity between the coordinates that determine the domain. The Jacobian determinant, as a result, is usually well defined.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. D.K. Arrowsmith and C.M. Place, Dynamical Systems, Section 3.3, Chapman & Hall, London, 1992. ISBN 0-412-39080-9.

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Jacobian


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.