Science Wiki
Advertisement

Ισχύς

Power


Ηλεκτροφυσική Ηλεκτρική Αντίσταση Ηλεκτρικό Ρεύμα
Αντίσταση Ισχύς Ένταση Ρεύματος Τάση Ρεύματος

- Ένα Φυσικό Μέγεθος.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ισχύς" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".

Εισαγωγή[]

Το πηλίκο του έργου που παράγεται από μία μηχανή ή γενικότερα από μία δύναμη προς το χρόνο, που απαιτείται για την παραγωγή αυτού του έργου.

Σε περιπτώσεις παραγωγής έργου σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα του έργου που παράγεται, αλλά και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παραγωγή αυτή, πράγμα που καθορίζει τη δυνατότητα ή μη πρακτικής χρησιμοποιήσεως του έργου.

Έστω ότι μια δύναμη F επενεργεί πάνω σε ένα σώμα ή μηχανισμό και σε χρόνο dt παράγεται έργο dA. Τότε η ισχύς που αναπτύσσεται στο σώμα ή στο μηχανισμό δίνεται από τον τύπο P = dA/dt.

Από τον τύπο αυτό μπορούμε να εκφράσουμε την έννοια της ισχύος σαν συνάρτηση μόνο της δυνάμεως που επενεργεί και της ταχύτητας που προκαλείται, αν αντικαταστήσουμε το μέγεθος dA με το ίσο του F.U.dt , οπότε προκύπτει ο τύπος

P = F.U

Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται συνήθως για να υπολογστεί η ισχύς μηχανικών συστημάτων διάφορων μεταφορικών μέσων.

Μονάδα ισχύος στο σύστημα C.G.S. είναι το

1 erg / sec,

δηλαδή η ισχύς μιας μηχανής που παράγει έργο ίσο με ένα έργιο σε ένα δευτερόλεπτο.

Στο σύστημα M.K.S., που χρησιμοποιείται κυρίως στον ηλεκτρισμό ως μονάδα ισχύος, παίρνεται το 1 Joule ανά sec, και στο τεχνικό σύστημα το 1 Kgr*m / sec.

Στις αγγλοσαξονικές χώρες ως μονάδα ισχύος χρησιμοποιείται ο ίππος (HP), που είναι ίσος με 76 Kgr*m/sec ή με 746 Joule/sec.

Ηλεκτρική ισχύς ονομάζεται το πηλίκο της ενέργειας που παράγεται από τη μετακίνηση ηλεκτρικών φορτίων προς τον αντίστοιχο χρόνο .

P = Ε /t .

Επειδή όμως η ενέργεια (Ε) που παράγεται είναι ίση με το γινόμενο του φορτίου και της διαφοράς δυναμικού

Ε = Q · V

Έτσι προκύπτει η εξίσωση:

P = Q · V · t-1 .

Αλλά Q /t είναι η ένταση του ρεύματος, οπότε ο τύπος της ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται

P = I · V

που σημαίνει πως η ισχύς είναι ανάλογη της εντάσεως του ρεύματος και της διαφοράς δυναμικού.

Αν αντικαταστήσουμε το V με I · R, παίρνουμε τον τύπο της ισχύος σε συνάρτηση με την αντίσταση (R):

P = I2 · R

Στο εναλλασσόμενο ρεύμα η ισχύς διακρίνεται σε πραγματική:

(Pπ = Vεlεσυνφ)

και σε φαινομένη:

(Pφ = Vεlε)


Στη Μηχανολογία η μέγιστη θεωρητική ισχύς ενός σχήματος δίνεται από τον τύπο:

<img src="Fotos/Isxis-2.png"/>

όπου Ν ο αριθμός των στροφών ανά λεπτό, d η εσωτερική διάμετρος των κυλίνδρων σε εκ., L το μήκος της διαδρομής του εμβόλου σε μέτρα, n ο αριθμός των κυλίνδρων και ρ ο βαθμός συμπιέσεως του καύσιμου μείγματος.

Οπτική Ισχύς[]

Ισχύς ενός οπτικού οργάνου ονομάζεται το πηλίκο της γωνίας ω υπό την οποίαν φαίνεται με το οπτικό όργανο ένα αντικείμενο, προς το μήκος του αντικειμένου.

Ως μονάδα ισχύος λαμβάνεται η ισχύς ενός φακού που έχει εστιακή απόσταση ίση με ένα μέτρο (διοπτρία).

Στην Οπτική, ισχύς ενός φακού η συγκεντρωτική ικανότητα ονομάζεται το αντίστροφο της εστιακής απόστασης του

P = 1/φ.

Όσο πιο παχύς είναι ένας φακός, τόσο μικρότερη εστιακή απόσταση έχει και επομένως μεγαλύτερη ισχύ.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement