Science Wiki
Advertisement

Ιώ

Io


Ιώ

Ιώ και Ζεύς.

Μυκηναϊκή Εποχή.

- Πριγκήπισσα του Άργους.

Γενεαλογία[]

- Ηγεμονικός Οίκος: Ιναχίδες.

- Πατέρας:

- Μητέρα: Μελία ή η Λευκάνη

- Σύζυγος:

- Τέκνα: Έπαφος

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
του Άργους
ΙναχίδεςΔιαίρεση σε τρία τμήματα:

Αναξαγορίδες
Μελαμποδίδες


Βιαντίδες

To Mycenae (Orestes)

c. 1200 BCE


Το όνομα "Ιώ" προέρχεται ή συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "Ιάς".

Κατά το Καλυψώ, Διδώ, Σαρδώ,

Βιογραφία[]

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία η Ιώ ήταν θυγατέρα των εξής:

 • ή του Ίασου, βασιλέα του Άργους και απογόνου του Ίναχου
 • ή κατά άλλη εκδοχή του ιδίου του βασιλέα Ίναχου
 • ή κατά τρίτη εκδοχή του Κορίνθιου Πειρήνα, θείου του ήρωα Βελλεροφόντη.

Μητέρα της ήταν η Μελία ή η Λευκάνη. Ήταν ιέρεια της Ήρας και έγινε ερωμένη του Δία.

Σύμφωνα με τις διάφορες πηγές, η περιπέτειά της άρχισε όταν η Ήρα αντιλήφθηκε την παράνομη σχέση.

Τότε ο Ζεύς, για να την προστατεύσει από το μένος της συζύγου του, την μεταμόρφωσε σε αγελάδα. Η Ήρα, όμως, υποχρέωσε τον Δία να αρνηθεί, με όρκο ("αφροδίσιος όρκος"), την παράνομη σχέση του και να της παραδώσει την μεταμορφωθείσα ερωμένη του.

Ο Ζευς αναγκάστηκε να υποχωρήσει και η Ήρα έθεσε την αγελάδα υπό την επιτήρηση του βασιλέα του Άργους, Άργου του Πανόπτου, ενός γίγαντα συγγενούς της που είχε εκατό οφθαλμούς, διεσπαρμένους σε όλο του το σώμα.

Η Ιώ περιπλανήθηκε ως αγελάδα στην περιοχή γύρω από τις Μυκήνες και κατόπιν διεκπεραιώθηκε στην Εύβοια. Τότε ο Ερμής, με την παραίνεση του Δία, απεκοίμησε τον Άργο και μετά τον φόνευσε, απελευθερώνοντας έτσι την Ιώ.

Η Ήρα όμως δεν παραιτήθηκε από την εκδίκησή της και έστειλε έναν "οίστρο" ( = μύγα των βοδιών) για να την βασανίζει.

Τότε η Ιώ καταδιωκόμενη από τον οίστρο άρχισε να περιπλανάται σε όλη την Ελλάδα.

 • Διέτρεξε, αρχικά, την ακτή του Ιονίου πελάγους (που υποτίθεται εξ'αιτίας της έλαβε το όνομά της (προφανής παρετυμολόγηση)),
 • έφθασε στην Ιλλυρία,
 • διέσχισε όλη την Σκυθία,
 • έφθασε στον Καύκασο, όπου ήταν δεμένος ο Προμηθέα,
 • διέτρεξε την ακτή της Μαύρης θάλασσας (που εξ αιτίας της μετέβαλε την ονομασία της, από Άξενος Πόντος σε Εύξεινος (προφανής παρετυμολόγηση)),
 • διήλθε από τον Βόσπορο (που εξ αιτίας της πήρε το όνομά του (βους + πόρος) (προφανής παρετυμολόγηση)), και τελικά
 • διέμεινε για ένα διάστημα στην Μέμφιδα της Αιγύπτου όπου γέννησε τον Έπαφο, τον υιο της από τον Δία, ο οποίος στο μέλλον θα γινόταν γενάρχης της φυλής των Δαναών.
 • και τέλος επέστρεψε στην Εύβοια.

Εξορθολογισμός[]

Πιθανότατα ο μύθος αυτός έχει ιστορικό πυρήνα.

Προφανώς, η Ιώ δεν αντιστοιχεί ένα πρόσωπο αλλά σε ολόκληρη φυλή ή ακριβέστερα σε ένα μεταναστευτικό κύμα διασποράς και επιστροφής στον Ελλαδικό χώρο.

Τρία μεγάλα τέτοια κύματα καταγράφονται την 2η Χιλιετία π.Χ.

1) Το πρώτο κύμα αφορά το Ελλαδικό και Αιγαιωτικό πληθυσμιακό στοιχείο που εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο την εποχή της δυναστείας των Υξώς και μετά την ανατροπή της (1540 μ.Χ.) αναγκάστηκε να εκπατρισθεί επιστρέφοντας στον Ελλαδικό χώρο. Αυτό το κύμα μετεξελίχθηκε από την Μυθοπλασία στην Ιώ, την θυγατέρα του Ίναχου και μητέρα του Έπαφου.

2) Το δεύτερο κύμα αφορά τους "Ιάσιους" της Αργολίδας που είχαν εγκατασταθεί ως άποικοι, σε διάστημα χιλιετιών, στην Αιγαιωτική Μικρασιατική ακτή και εκδιώχθηκαν όταν ο αυτοκράτορας της Χετταϊκής Αυτοκρατορίας, Μύρσιλος Β' ο Ανορθωτής (Mursili II) (1318 - 1290 π.Χ.) πραγματοποίησε μία επική εκστρατεία στην Δυτική Μικρά Ασία και κατέστρεψε το "υπεροπτικό" κράτος της Δαρδανίας (Arzawa) (ή Λυκίας όπως το αποκαλούσαν οι Αχαιοί της Μυκηναϊκής Εποχής). Αυτό το κύμα μετεξελίχθηκε από την Μυθοπλασία στην Ιώ, την θυγατέρα του Ιάσου ή του Πειρήνος.

3) Παράλληλα ένα τρίτο κύμα επέστρεψε στον Ελλαδικό χώρο όταν ο Ωρόχεβις (Horemheb) (1319 - 1292 π.Χ.) εξανάγκασε δεκάδες χιλιάδες Αθωνιστές να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο εκ των οποίων οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν μεν στην Παλαιστίνη με τον Μωϋση αλλά και αρκετοί θα διεκπεραιώθηκαν με πλοία στην Αχαϊκή Ελλάδα.

Η ιστορικότητα λοιπόν του μύθου αναπτύσσεται διεξοδικά εδώ: Ιώ και Ίωνες.

Η Ιώ στον Ηρόδοτο[]

"Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς συνέγραψε και εκοινοποίησε την παρούσαν Ιστορίαν διά να μη εξαλειφθώσιν υπό του Χρόνου αι πράξεις των ανθρώπων και διά να μη περιπέσωσι τα είτε υπό των Ελλήνων είτε υπό των βαρβάρων εκτελεσθέντα μεγάλα και θαυμαστά κατορθώματα εις τοιαύτην λήθην ώστε να αγνοείται και αυτή η αιτία δι' ην επολέμησαν προς αλλήλους οι λαοί ούτοι."
"1. Οι λόγιοι των Περσών λέγουσιν ότι οι Φοίνικες εγένοντο αίτιοι της διαφοράς, καθ' ότι αυτοί ελθόντες από τα παράλια της Ερυθράς λεγομένης θαλάσσης εις τα της Μεσογείου και εγκατασταθέντες εις τας χώρας τας οποίας κατοικούσιν έτι και σήμερον, επεδόθησαν ευθύς εις μακράς θαλασσοπλοΐας. "
"Τα πλοία των, πληρούμενα εξ εμπορευμάτων της Ασσυρίας και της Αιγύπτου, προσωρμίζοντο εις διάφορα μέρη της Ελλάδος, μεταξύ άλλων δε και εις το Άργος. "
"Κατ' εκείνους δε τους χρόνους το Άργος κατείχε την πρώτην θέσιν μεταξύ όλων των πόλεων της χώρας ήτις σήμερον καλείται Ελλάς."
"Εισελθόντες λοιπόν οι Φοίνικες εις τον λιμένα του Άργους, επώλουν το φορτίον των. Κατά την πέμπτην δε ή την έκτην ημέραν, ότε εξεποίησαν σχεδόν όλα όσα είχον φέρει, είδον ερχομένας εις το παραθαλάσσιον πολλάς γυναίκας, και μεταξύ αυτών την θυγατέρα του βασιλέως, ήτις εκαλείτο, ως λέγουσιν επίσης όλοι οι Έλληνες, Ιώ του Ινάχου. "
"Αι γυναίκες εστάθησαν πλησίον της πρύμνης του πλοίου εκλέγουσαι και αγοράζουσαι ό,τι ταις ήρεσκε· τότε οι Φοίνικες, ως εκ συνθήματος, ώρμησαν επ' αυτών. Και αι μεν πλείσται διέφυγον, αλλ' η Ιώ καί τινες άλλαι ηρπάγησαν. Αναβιβάσαντες δε αυτάς οι Φοίνικες εις το πλοίον, απέπλευσαν προς την Αίγυπτον."
"2. Ούτω, ως λέγουσιν οι Πέρσαι, και ουχί ως λέγουσιν οι Έλληνες, η Ιώ ήλθεν εις την Αίγυπτον, και τούτο υπήρξεν η πρώτη αιτία των ακολούθων αδικημάτων."

Αστρονομία[]

Με το όνομά της είναι γνωστή σήμερα η Ιώ, δορυφόρος του πλανήτη Δία.

Επίσης, υπάρχει και αστεροειδής με το όνομά της, ο Ιώ (85 Io).

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement