Science Wiki
Advertisement

Κατάρρευσις Κυματοσυναρτήσεως

wavefunction collapse


Κατάρρευση Κυματοσυνάρτησης

Κατάρρευση Κυματοσυνάρτησης

Κατάρρευση Κυματοσυνάρτησης εκλαΐκευση

Κατάρρευση Κυματοσυνάρτησης

Κατάρρευση Κυματοσυνάρτησης

Κατάρρευση Κυματοσυνάρτησης

Παράδοξο Schrodinger

Πείραμα Κβαντικής Πεταλούδας

Κβαντικό Κέρμα

Κατάρρευση Κυματοσυνάρτησης

Κατάρρευση Κυματοσυνάρτησης

- Ένα Κβαντικό Φαινόμενο.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Κατάρρευση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ρεύση ".

Εισαγωγή[]

Η Φυσική Κατάσταση ενός κβαντικού συστήματος περιγράφεται από τη κυματοσυνάρτηση, Ψ(ολ), η οποία σύμφωνα με ένα από τα αξιώματα της Κβαντικής Φυσικής μπορεί να παρασταθεί ως υπέρθεση, (ή αλλιώς, επαλληλία), ενός πλήρους ορθοκανονικού συστήματος ιδιοκαταστάσεων ενός ερμιτιανού τελεστή.

Κάθε μια από αυτές τις ιδιοκαταστάσεις, (ψ1, ψ2,...,ψn) συμπεριλαμβάνεται στο άθροισμα με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας, (C1, C2, … , Cn), καθ’ όσον, όπως είναι προφανές, δεν είναι όλες αυτές οι ιδιοκαταστάσεις ισοπίθανες.

Η ιδιότητα αυτή της υπέρθεσης προκύπτει από την γραμμικότητα της εξίσωσης Schroedinger. Η ιδιοκατάσταση η οποία περιλαμβάνεται με το μεγαλύτερο βάρος στην υπέρθεση θα είναι προφανώς και αυτή η οποία θα έχει και την μεγαλύτερη πιθανότητα Cn ^2 να εμφανισθεί κατά την μέτρηση και να δώσει μία συγκεκριμένη ιδιοτιμή (η ιδιοτιμή αυτή μπορεί να είναι ενέργεια, θέση, ορμή, ή οποιοδήποτε άλλο παρατηρήσιμο Φυσικό Μέγεθος).

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε κάθε μέτρηση προκύπτει η ίδια τιμή.

  • Αν κάνουμε την ίδια μέτρηση πολλές φορές σε ένα σύνολο πανομοιότυπων συστημάτων, (και όχι στο ίδιο σύστημα), τότε θα πάρουμε μια κατανομή τιμών του φυσικού μεγέθους, όπως υπαγορεύεται από τις τιμές των συντελεστών βάρους Cn.
  • Αντίθετα αν κάνουμε την μέτρηση στο ίδιο σύστημα θα προκύπτει πάντοτε η ίδια τιμή με την αρχική.

Μαθηματικά περιγράφεται από την εξίσωση:

Παράδειγμα[]

Ας υποθέσουμε ότι εκτελούμε μία μέτρηση σε έναν ιδιαίτερο Κόσμο που έχει τρείς μόνον ιδιοκαταστάσεις,

  • μια κυανή,
  • μια ερυθρή και
  • μια κίτρινη.

Αιφνιδίως στον Κόσμο αυτό εμφανίζεται ένα ύφασμα με ροζ χρώμα.

Το χρώμα αυτό μπορεί να αναλυθεί στο σύστημα (βάση) των τριών ιδιοκαταστάσεων όπου προφανώς τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας θα τον έχει η ερυθρή ιδιοκατάσταση.

Προφανώς μία μέτρηση χρώματος στο ύφασμα του Κόσμου αυτού δεν θα έδινε ποτέ αποτέλεσμα "ροζ". Το αποτέλεσμα θα ήταν ένα από τα τρία δοθέντα χρώματα. Ωστόσο, επειδή το ροζ είναι πλησιέστερα στο ερυθρό, κατά τη μέτρηση θα υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες να προκύψει το χρώμα αυτό.

Σύμφωνα με την στατιστική ερμηνεία της Κβαντικής Θεωρίας, αν εκτελούσαμε την μέτρηση σε πολλά πανομοιότυπα "ροζ" υφάσματα τα περισσότερα, θα προέκυπταν ερυθρά, μερικά κίτρινα και τα λιγότερα κυανά.

Αν μετρήσουμε όμως μόνον το συγκεκριμένο ύφασμα και το αποτέλεσμα προκύψει κυανό τότε στο εξής όσες φορές και να επαναληφθεί η μέτρηση θα προκύπτει μονίμως κυανό. Προφανώς, η κυματοσυνάρτηση "κλείδωσε" στην συγκεκριμένη ιδιοτιμή.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement