Μαγνητικόν Πεδίον

Magnetic Field


Μαγνητικό Πεδίο Εξίσωση A.31

Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής Μαγνητικό Πεδίο
Εξίσωση A.31

Μαγνητική Επίδραση Μαγνητική Δύναμη Μαγνητικό Πεδίο

Πεδιακή Θεωρία Κλασσική Πεδιακή Θεωρία Κβαντική Πεδιακή Θεωρία Ενοποιημένη Πεδιακή Θεωρία
Πεδίο Φυσικό Πεδίο Κλασσικό Πεδίο Κβαντικό Πεδίο Βαρυτικό Πεδίο Ηλεκτρικό Πεδίο Μαγνητικό Πεδίο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ασθενές Πεδίο Ηλεκτρασθενές Πεδίο Χρωμικό Πεδίο Ενιαίο Πεδίο
Ομογενές Πεδίο Κεντρικό Πεδίο Σωληνοειδές Πεδίο Συντηρητικό Πεδίο
Μαθηματικό Πεδίο Βαθμωτό Πεδίο Ανυσματικό Πεδίο Τανυστικό Πεδίο

Εξισώσεις Maxwell Κλασσική Ηλεκτροφυσική Κλασσική Ηλεκτροδυναμική Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρικό Πεδίο Μαγνητικό Πεδίο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ηλεκτρικό Φορτίο Ηλεκρικό Ρεύμα Ηλεκτρικό Φορτόρρευμα

Ομογενές Πεδίο Μαγνητικό Πεδίο

Ηλεκτρομαγνήτης Μαγνητικό Πεδίο

Ήλιος Ηλιακό Μαγνητικό Πεδίο

- Μία Φυσική Οντότητα αλλά και κλάδος του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Ορισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται μαγνητικές επιδράσεις σε κινούμενα φορτισμένα σώματα ή ισοδύναμα, σε ήλεκτρικά ρεύματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χώρος αυτός δεν είναι κενός αλλά καταλαμβάνεται από ένα "νέφος" φωτονίων.

Παραδείγματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • π.χ. ο χώρος γύρω από έναν μαγνήτη.
  • π.χ. ο χώρος γύρω από έναν ρευματοφόρο αγωγό (καλώδιο).
  • π.χ. ο χώρος μέσα σε ένα πηνίο.

Φυσικά Μεγέθη Μαγνητικού Πεδίου[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Μαγνητικό Πεδίο χαρακτηρίζεται από τέσσερα φυσικά μεγέθη:

α) Τα δύο πρώτα μεγέθη χαρακτηρίζονται ως δυναμικά (dynamical) και εκφράζουν την ικανότητα του Μαγνητικού Πεδίου να "επιδρά σε" κινούμενα σώματα (π.χ. ηλεκτρόνια) που βρίσκονται στον χώρο του και συνιστούν Ηλεκτρικό Ρεύμα.

Το ένα μέγεθος είναι εντατικό και το άλλο εκτατικό.

Magnetic Strength
ή Ένταση του Μαγνητικού Πεδίου
ή παλαιότερα, Μαγνητική Επαγωγή
Magnetic Flux

β) Τα δύο επόμενα μεγέθη χαρακτηρίζονται ως δυνητικά (potential) και εκφράζουν την δυνατότητα του Μαγνητικού Πεδίου να "παράγεται από" κινούμενα σώματα (π.χ. ηλεκτρόνια) που βρίσκονται σε ένα χώρο και συνιστούν Ηλεκτρικό Ρεύμα.

Και πάλι, το ένα μέγεθος είναι εντατικό και το άλλο εκτατικό.

Magnetic Potential
ή Δυναμικό του Μαγνητικού Πεδίου
Magnetic Circulation
ή ορθότερα, Μαγνητική Ρύση
Magnetic Flow

Πεδιακός Νόμος Μαγνητικού Πεδίου[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τυπική Διατύπωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα τέσσερα φυσικά μεγέθη του Μαγνητικού Πεδίου συνδέονται μεταξύ τους, ανά δύο, με τέσσερεις μαθηματικές σχέσεις.

Σχέση Εντατικών μεγεθών[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μαγνητική Ένταση (B) του Μαγνητικού Πεδίου, σε κάθε σημείο του χώρου που αυτό κατέχει,

ισούται με

τον στροβιλισμό (curl) του Μαγνητικού Δυναμικού (A) του Ηλεκτρικού Ρεύματος από το οποίο παράγεται.

B = curl A

Σχέση Δυναμικών μεγεθών[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μαγνητική Ροή ( ΦB ) του Μαγνητικού Πεδίου, που διέρχεται από μία επιφάνεια του χώρου που αυτό κατέχει,

ισούται με

το επιφανειακό ολοκλήρωμα ( ∫∫ dΣ ) της Μαγνητικής Έντασης (B) του Μαγνητικού Πεδίου αυτού, σε κάθε σημείο της επιφάνειας αυτής.

ΦB = ∫∫ dΣΒ

Σχέση Δυνητικών μεγεθών[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μαγνητική Ρύση ( ΓΑ ) του Ηλεκτρικού Ρεύματος, που διαρρέει έναν ρευματοφόρο αγωγό, σε ολόκληρο το μήκος του

ισούται με

το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα ( ∫ dr ) του Μαγνητικού Δυναμικού ( A ) του Ηλεκτρικού Ρεύματος αυτού, σε κάθε σημείο του αγωγού αυτού.

ΓA = ∫ drA

Σχέση Εκτατικών μεγεθών[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μαγνητική Ροή ( ΦB ) του Μαγνητικού Πεδίου, που διέρχεται από μία επιφάνεια του χώρου που αυτό κατέχει,

ισούται με

την άθροιση ( Σ )

της Μαγνητικής Ρύσης ( ΓΑ ) του Ηλεκτρικού Ρεύματος, που διαρρέει έναν ρευματοφόρο αγωγό, ο οποίος περικλείει την επιφάνεια αυτή.

ΦB = Σ ∙ ΓA

Μαθηματική Αναπαράσταση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διαφορική μορφή Πεδιακών Εξισώσεων Μαγνητικού Πεδίου
Μορφή Συνοπτική μορφή Αναλυτική μορφή
Τελεστική ΑναπαράστασηΑνυσματική Αναπαράσταση
Τανυσματική Αναπαράσταση
Συμβολισμός:


Σχέσεις Σύνδεσης Μαγνητικού Πεδίου
Σχέση Συνοπτική μορφή Αναλυτική μορφή
Μεταξύ δυναμικών μεγεθώνΜεταξύ δυνητικών μεγεθών


Συμβολισμός:
Ολοκληρωτική μορφή Πεδιακών Εξισώσεων Μαγνητικού Πεδίου
Μορφή Συνοπτική μορφή
Τελεστική Αναπαράσταση
Ανυσματική Αναπαράσταση
Τανυσματική Αναπαράσταση
Μορφή Αναλυτική μορφή
Συνήθης
Αναπαράσταση

= +
+ +
+

Συμβολισμός:

Δομή Μαγνητικού Πεδίου[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Νόμοι που αφορούν το Μαγνητικό Πεδίο μπορούν να αποδοθούν κομψά από τους ακόλουθους πίνακες.

Μαγνητικό Πεδίο (B)
<Πίνακας 1>
(Σύνδεση Αναπαραστάσεων
μεταξύ Δυναμικών Μεγεθών)
-/- Εντατικά Μεγέθη Συνδετικοί Νόμοι Εκτατικά Μεγέθη
Μαγνητικό Πεδίο Μαγνητική Ένταση

(Eq. 01)
Μαγνητική Ροή
- Τελεστής:
Ανοικτό Επιφανειακό Ολοκλήρωμα
Μαγνητική Επίδραση Μαγνητική Δύναμη

(Eq. 02)
Μαγνητικό Έργο


Μαγνητικό Πεδίο (B)
<Πίνακας 2>
(Σύνδεση Αναπαραστάσεων
μεταξύ Δυνητικών Μεγεθών)
-/- Εντατικά Μεγέθη Συνδετικοί Νόμοι Εκτατικά Μεγέθη
Μαγνητικό Πεδίο Μαγνητικό Δυναμικό

(Eq. 03)
Μαγνητική Ρύση
- Τελεστής:
Ανοικτό Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα
Μαγνητική Επίδραση Μαγνητική Έγερση

(Eq. 04)
Μαγνητική Ενέργεια


Μαγνητικό Πεδίο (B)
<Πίνακας 3>
(Εντατική Αναπαράσταση)
-/- Δυναμικά Μεγέθη Πεδιακοί Νόμοι Δυνητικά Μεγέθη
Μαγνητικό Πεδίο Μαγνητική Ένταση

(Eq. 05)
Μαγνητικό Δυναμικό
Διαδραστικοί Νόμοι
(Eq. 06)
Τελεστής:
Στροβίλιση
ή

(Eq. 07)
Μαγνητική Επίδραση Μαγνητική Δύναμη

(Eq. 08)
Μαγνητική Έγερση


Μαγνητικό Πεδίο (B)
<Πίνακας 4>
(Εκτατική Αναπαράσταση)
-/- Δυναμικά Μεγέθη Πεδιακοί Νόμοι Δυνητικά Μεγέθη
Μαγνητικό Πεδίο Μαγνητική Ροή

(Eq. 09)
Μαγνητική Ρύση
Διαδραστικοί Νόμοι
(Eq. 10)
Τελεστής:
Διαφορά

(Eq. 11)
Μαγνητική Επίδραση Μαγνητικό Έργο

(Eq. 12)
Μαγνητική Ενέργεια


Μαγνητικό Πεδίο (B)
<Πίνακας 5>
(Εντατική Αναπαράσταση)
-/- Εντατικά Μεγέθη Δομικοί Νόμοι
Μαγνητικό Πεδίο Μαγνητική Ένταση

(Eq. 13)
- Τελεστής:
Στροβίλιση
ή
Μαγνητική Επίδραση Μαγνητική Δύναμη

(Eq. 14)


Μαγνητικό Πεδίο (B)
<Πίνακας 6a>
(Σύνδεση Αναπαραστάσεων)
-/- Εντατικά Μεγέθη Δομικοί Νόμοι
Μαγνητικό Πεδίο Μαγνητική Ένταση

(Eq. 15)
- Τελεστής:
Κλειστό Επιφανειακό Ολοκλήρωμα
Μαγνητική Επίδραση Μαγνητική Δύναμη

(Eq. 16)


Μαγνητικό Πεδίο (B)
<Πίνακας 6b>
(Εκτατική Αναπαράσταση)
-/- Εντατικά Μεγέθη Δομικοί Νόμοι
Μαγνητικό Πεδίο Μαγνητική Ροή

(Eq. 17)
- Τελεστής:
Άθροισμα
Μαγνητική Επίδραση Μαγνητικό Έργο

(Eq. 18)

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.