FANDOM


Περμία Περίοδος

Permian Period


Geological-Periods-01-goog

Γεωλογική Περίοδος

Century-01-goog

Χρόνος (Time) Χρονική Περίοδος (Time Period)

Παρόν Παρελθόν Μέλλον
Μεγάλη Έκρηξη ( Big Bang ) Κοσμολογική Περίοδος Κοσμολογική Εποχή
Υπεραίωνας (Supereon) Γεωλογικός Αιώνας (Eon) Υποαίωνας (Era) Γεωλογική Περίοδος (Period) Γεωλογική Εποχή (Epoch) Γεωλογική Υποεποχή (Age)
Ιστορική Περίοδος Προϊστορική Περίοδος Αρχαία Περίοδος Μεσαιωνική Περίοδος Νεώτερη Περίοδος Σύγχρονη Περίοδος
Χιλιετία (Millennium) Αιών, Εκατονταετία (Century) Δεκαετία (Decade) Έτος (Year) Εποχή (season) Μήν (Month) Ημερονύκτιο Ημέρα (Day) Νύκτα (Night) Ώρα (Hour) Λεπτό (Minute) Δευτερόλεπτο (Second)
Κοσμολογική Χρονολογική Κλίμακα Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα

- Μία Γεωλογική Περίοδος της Γης.

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Γη Ikl
Χρονικές Περίοδοι
Geologic Time scale
Α. Φανεροζωικός Αιώνας
Phanerozoic Aeon
1. Καινοζωική Εποχή
Cenozoic Era
α) Νεογενής Περίοδος
Neogene
Olocene
Pleistocene
Pliocene
Miocene

β) Παλαιογενής Περίοδος
Paleogene
Oligocene
Eocene
Paleocene
2. Μεσοζωική Εποχή
Mesozoic Era
α) Κρητιδική Περίοδος
Cretaceous

β) Ιουρασική Περίοδος
Jurassic

γ) Τριασική Περίοδος
Triassic
3. Παλαιοζωική Εποχή
Paleozoic Era
α) Πέρμια Περίοδος
Permian

β) Λιθανθρακοφόρα Περίοδος
Carboniferous
β1) Πενσυλβάνεια Περίοδος
Pennsylvanian
β2) Μισισίπεια Περίοδος
Mississippian

γ) Δεβόνια Περίοδος
Devonian

δ) Σιλούρια Περίοδος
Silurian
Πριδόλεια
Λουδολόβεια
Βενολόκεια
Λανδοβέρεια

ε) Ορδοβίκια Περίοδος
Ordovician

στ) Κάμβρια Περίοδος
Cabrian
Β. Προτεροζωικός Αιώνας

Proterozoic Aeon

1. Νεοπροτεροζωική Εποχή
Neoproterozoic Era
α) Εδιακρανική Περίοδος
Ediacaran
β) Κρυογονική Περίοδος
Cryogenian
γ) Τονωτική Περίοδος
Tonian
2. Μεσοπροτεροζωική Εποχή
Mesoproterozoic Era
α) Στενωτική Περίοδος
Stenian
β) Εκτατική Περίοδος
Ectasian
γ) Καλυπτική Περίοδος
Calymman
3. Παλαιοπροτεροζωική Εποχή
Paleoproterozoic Era
α) Σταθερωτική Περίοδος
Statherian
β) Οροσείρεια Περίοδος
Orosirian
γ) Ρυάκεια Περίοδος
Rhyacian
γ) Σιδηρική Περίοδος
Siderian
Γ. Αρχαιοζωικός Αιώνας
Archean Aeon
1. Νεοαρχαιοζωική Εποχή
Neoarchaean Era
2. Μεσοαρχαιοζωική Εποχή
Mesoarchaean Era
3. Παλαιοαρχαιοζωική Εποχή
Paleoarchaean Era
4. Ηωαρχαιοζωική Εποχή
Eoarchaean Era
Δ. Αΐδειος Αιώνας
Hadean Aeon
1. Ιμβρία Εποχή
2. Νεκταρία Εποχή
3. Προνεκταρία Εποχή
4. Κρυπτική ΕποχήΗ ονομασία "Πέρμια" προέρχεται ετυμολογικά από την ονομασία "Περμία" ( = χώρα των Ουραλίων ορέων, κατοικηθείσα τον Μεσαίωνα από Φιννο-Ούγγρους).

Ονομάστηκε Πέρμια το 1840 από τον Roderick Murchison έναν Βρετανό γεωλόγο, εξαιτίας των εκτεταμένων Πέρμιων αποκαλύψεων της περιοχής γύρω από την πόλη Περμ στην Ρωσία.

ΕισαγωγήEdit

Ανήκει στην Παλαιοζωική Εποχή του Φανεροζωικού Αιώνα.

Η πέμπτη και τελευταία περίοδος της Παλαιοζωικής γεωλογικής εποχής είναι η Πέρμια.

Η Πέρμια είναι μία γεωλογική περίοδος που εκτείνεται περίπου από 299.0 εκατομμύρια έτη έως 248.0 Ma π.Π. (προ παρόντος).

Είναι η τελευταία περίοδος της Παλαιοζωικής Εποχής.

Όπως συμβαίνει με όλες τις αρχαιότερες γεωλογικές περιόδους, τα στρώματα που καθορίζουν την Πέρμια έχουν αναγνωριστεί, ωστόσο δεν γνωρίζουμε το ακριβές χρονικό σημείο έναρξης.

Η Πέρμια ακολουθεί την Λιθανθρακοφόρο, (Πενσυλβάνια στην βόρειο Αμερική) και ακολουθείται από την Τριασική.

Στο τέλος της περιόδου παρατηρείται το γεγονός της εξαφάνισης ειδών. Οι Πέρμιες αποκαλύψεις συνίστανται κυρίως από ηπειρωτικά ιζηματογενή πετρώματα και θαλάσσιες αποκαλύψεις αβαθών υδάτων.

ΤαξινομίαEdit

Official ICS 2004 Subdivisions of the Permian System, from most recent to most ancient rock layers are:

Ύστερη Πέρμια Upper Permian (Late Permian) or Lopingian, Tatarian, or Zechstein [260.4 ± 0.7 Mya - 251.0 ± 0.4 Mya][1]
 • Changhsingian (Changxingian) [253.8 ± 0.7 Mya - 251.0 ± 0.4 Mya]
 • Wuchiapingian (Wujiapingian) [260.4 ± 0.7 Mya - 253.8 ± 0.7 Mya]
 • Others:
  • Waiitian (New Zealand) [260.4 ± 0.7 Mya - 253.8 ± 0.7 Mya]
  • Makabewan (New Zealand) [253.8 - 251.0 ± 0.4 Mya]
  • Ochoan (North American) [260.4 ± 0.7 Mya - 251.0 ± 0.4 Mya]
Μέση Πέρμια Middle Permian, or Guadalupian epoch [270.6 ± 0.7 - 260.4 ± 0.7 Mya][2]
 • Capitanian stage [265.8 ± 0.7 - 260.4 ± 0.7 Mya]
 • Wordian stage [268.0 ± 0.7 - 265.8 ± 0.7 Mya]
 • Roadian stage [270.6 ± 0.7 - 268.0 ± 0.7 Mya]
 • Others:
  • Kazanian or Maokovian (European) [270.6 ± 0.7 - 260.4 ± 0.7 Mya][3]
  • Braxtonian stage (New Zealand) [270.6 ± 0.7 - 260.4 ± 0.7 Mya]
Πρώιμη Πέρμια Lower / Early Permian or Cisuralian epoch [299.0 ± 0.8 - 270.6 ± 0.7 Mya][4]
 • Kungurian (Irenian / Filippovian / Leonard) stage [275.6 ± 0.7 - 270.6 ± 0.7 Mya]
 • Artinskian (Baigendzinian / Aktastinian) stage [284.4 ± 0.7 - 275.6 ± 0.7 Mya]
 • Sakmarian (Sterlitamakian / Tastubian / Leonard / Wolfcamp) stage [294.6 ± 0.8 - 284.4 ± 0.7 Mya]
 • Asselian (Krumaian / Uskalikian / Surenian / Wolfcamp) stage [299.0 ± 0.8 - 294.6 ± 0.8 Mya]
 • Others:
  • Telfordian (New Zealand) [289 - 278]
  • Mangapirian (New Zealand) [278 - 270.6]

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.