Science Wiki
Advertisement

Προσωπικότης

Personality, celebrity, individuality, character, persona, personage


Προσωπικότητα.

- Μία Ιδιότητα

Ορισμός[]

Είναι το σύνολο των πνευματικών χαρακτηριστικών του κάθε ανθρώπου τα οποία τον ταυτοποιούν μοναδικά ως άτομο.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Προσωπικότητα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πρόσωπο".

Εισαγωγή[]

Η συστηματική ενασχόληση με την έννοια της προσωπικότητας προϋπήρχε της σύγχρονης Ψυχολογίας στη Φιλοσοφία, στη Φυσιολογία, στη Νομική Επιστήμη, καθώς και στη Λογοτεχνία.

Σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη επιστημονική Ψυχολογία διερευνά την προσωπικότητα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί τρείς βασικές προσεγγίσεις, καθε μία από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά:

  1. ο παραδοσιακός τρόπος προσέγγισης της προσωπικότητας
  2. το ρεύμα της κριτικής Ψυχολογίας και
  3. ο Κοινωνικός Δομισμός.

Η προσέγγιση της κριτικής ψυχολογίας και του κοινωνικού δομισμού αποτελούν τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με τη διερεύνηση της προσωπικότητας.

Παραδοσιακή Μελέτη[]

Ο παραδοσιακός τρόπος διερεύνησης της προσωπικότητας επικράτησε χρονικά από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Κεντρικό χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου προσέγγισης αποτελεί η έννοια του χαρακτηριστικού. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, σύμφωνα πάντοτε με αυτή την άποψη είναι σταθερά, παγιωμένα, με τρόπο ώστε να ορίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και να διαφοροποιούν το ένα άτομο από το άλλο. Η προσωπικότητα, συνεπώς, αποτελεί ένα σύνολο τέτοιων χαρακτηριστικών π.χ. εξωστρέφεια, επιθετικότητα, πείσμα, γενναιοδωρία κλπ. Στα πλαίσια μιας τέτοιας θεώρησης της προσωπικότητας, η έρευνα χρησιμοποιεί κατ' εξοχήν "ψυχομετρικά τεστ" προσωπικότητας.

Επίσης, γίνεται αντιληπτό πως η έννοια του χαρακτηριστικού της προσωπικότητας, οδηγεί στην αρχή των ατομικών διαφορών. Αυτό σημαίνει πως κάθε άτομο διαθέτει μια τέτοια σύνθεση χαρακτηριστικών που είναι μοναδική και τον διαφοροποιεί από τον παρακείμενό του (η έννοια της μοναδικότητας).

Σύγχρονες Απόψεις[]

Οι όροι Κριτική Ψυχολογία και Κοινωνικός Δομισμός είναι παρεμφερείς αλλά όχι ταυτόσημοι. Ο κοινωνικός δομισμός αποτελεί μια ευρύτερη έννοια που κατά κάποιο τρόπο εμπεριέχει και το ρεύμα της κριτικής ψυχολογίας. Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο προσεγγίσεων είναι η κριτική τους στάση απέναντι στις Κοινωνικές Επιστήμες και βέβαια στην Ψυχολογία.

Σύμφωνα με τον κοινωνικό δομισμό, δεν υπάρχει αντικειμενική γνώση και αλήθεια.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό μας βασίζεται σε υποκειμενικές παρατηρήσεις.

Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κριτικά την υπάρχουσα γνώση.

Όσον αφορά την προσωπικότητα, ο κοινωνικός δομισμός υποστηρίζει ότι η προσωπικότητα αποτελεί απόρροια των αλληλεπιδράσεων και σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων. Αυτό σημαίνει πως η προσωπικότητα δομείται κοινωνικά και δεν υπαγορεύεται από εσωτερικές δυνάμεις.

Η Κριτική Ψυχολογία ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται η Παραδοσιακή Ψυχολογία και ασκείται η Κλινική Πρακτική. Το ρεύμα αυτό διαδόθηκε κατά τη δεκαετία του 1990.

Στοιχεία Προσωπικότητας[]

Οι συνιστώσες στις οποίες αναλύεται η προσσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι:

Χωροχρονικά Στοιχεία[]

Γενετικά Στοιχεία[]

Επίκτητα Στοιχεία[]

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement