Science Wiki
Advertisement

Γεωγραφική Υφήγησις - Βιβλίον Δ

Geographia


Ακολουθεί το κείμενο του έργου.

Τα τμήματα του έργου είναι:

Κείμενο[]

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ.

Ἔκθεσις τῆς ὅλης Λιβύης κατὰ τὰς ὑποκειμένας ἐπαρχίας ἢ σατραπείας.

Πίναξ πρῶτος

 Μαυριτανία Τιγγιτανή, 
 Μαυριτανία Καισαρηνσία. 

Πίναξ δεύτερος

Νουμιδία, 
Ἀφρική, 

Πίναξ τρίτος

 Κυρηναϊκή, 
 Μαρμαρική, 
 Ἡ ἰδίως Λιβύη, 
 Αἴγυπτος ὅλη ἡ κάτω καὶ ἄνω, 

Πίναξ τέταρτος

 Ἡ ὑπὸ τὰς εἰρημένας ἐπαρχίας ἐντὸς Λιβύη, 
 Ἡ ὑπὸ τὴν Αἴγυπτον Αἰθιοπία, 
 Ἡ ὑπὸ ταύτας ἐντὸς Αἰθιοπία. 

Ἐπαρχίαι __________. ια, πίνακες __________________ δ. Περιορισμὸς, ἀκρωτήρια, νῆσοι, ποταμῶν παραθέσεις, παραλίου ἐπιγραφαὶ, πελαγῶν ὀνόματα, ὄρη, ποταμοὶ ἢ λίμναι. Ἐπαρχιῶν ὀνόματα, χῶραι, ἔθνη, ἐπιγραφαὶ, ἐπιγράμματα, ἐπίσημοι πόλεις, δεύ- τεραι πόλεις, τρίται πόλεις.

Λιβύης

Μαυριτανίας Τιγγιτανῆς θέσις[]

Μαυρουσία

Μαρόκο.

Μαρόκο.

Ἀφρικῆς πίναξ α.

Τῆς Μαυριτανίας τῆς Τιγγιτανῆς ἡ μὲν ἀπὸ δυσμῶν πλευρὰ περιορίζεται μέρει τῆς ἐκτὸς θα- λάσσης, ἣν καλοῦμεν δυτικὸν Ὠκεανὸν, τῷ ἀπὸ τοῦ Ἡρακλείου πορθμοῦ μέχρις ὄρους τοῦ μείζονος Ἄτ- λαντος κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

 • Κώττης ἄκρον
 • Ζιλεία ἢ Λιξεία ποταμοῦ ἐκβολαί
 • Λὶξ ποταμοῦ ἐκβολαί
 • Σούβουρ ποταμοῦ ἐκβολαί Sebou River (παραπόταμοι Ouergha River, Baht River and Inaouen)
 • Ἐμπορικὸς κόλπος
 • Σάλα ποταμοῦ ἐκβολαί Bou Regreg River (πλησίον Rabat)
 • Σάλα πόλις
 • Δούου _ἢ Δύου ποταμοῦ ἐκβολαί Oum Er-Rbia River
 • Ἄτλας ἐλάττων, ὄρος Υψηλός Άτλας Όρος
 • Κούσα ποταμοῦ ἐκβολαί Tensift River (πλησίον Marrakech)
 • Ῥουσιβὶς λιμήν Essauira
 • Ἀσάμα ποταμοῦ ἐκβολαί Sous River (πλησίον Agadir)
 • Διοὺρ ποταμοῦ ἐκβολαί (Draa River)
 • Ἡλίου ὄρος (Αντιάτλας Όρος

 • Ἡρακλέους ἄκρον (Cape Bojador
 • Ταμούσιγα (Dakhla)
 • Οὐσσάδιον ἄκρον Cape Blanco

 • Σούριγα (Ziguinchor)
 • Οὔνα ποταμοῦ ἐκβολαί Geba River (πλησίον Bissau)
 • Ἄγνα ποταμοῦ ἐκβολαί Konkoure River (πλησίον Conakry)
 • Σάλα ποταμοῦ ἐκβολαί Sierra Leone River + Rokel River (πλησίον Freetown)
 • Ἄτλας μείζων, ὄρος (Λάθος)

Ἡ δὲ ἀπὸ ἄρκτων πλευρὰ ὁρίζεται τῷ τε πορθμῷ, ἐν ᾧ ἐστι μετὰ τὸ εἰρημένον ἄκρον,

 • Τίγγις ἡ καὶ Καισάρεια
 • Οὐάλωνος ποταμοῦ ἐκβολαί
 • Ἐξίλισσα πόλις
 • Ἑπτάδελφοι ὄρος (Er Rif)

Καὶ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

 • Ἀβύλη στήλη
 • Φοίβου ἄκρα
 • Ἰαγάθ _ἢ Λαγάθου ἄκρον
 • Θαλο_ῦδ_α ποταμοῦ ἐκβολαί
 • Ὀλέαστρον ἄκρον
 • Ἀκράθ
 • Ταινιόλογγα Ταινία
 • Λόγγα
 • Σηστιαρία ἄκρα
 • Ῥυσσάδειρον
 • Μεταγωνίτης, ἄκρον
 • Μολαχὰθ ἢ Μολοχὰθ ποταμοῦ ἐκβολαί
 • Μαλούα ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἡ δὲ ἀνατολικὴ πλευρὰ διορίζεται Μαυριτανίᾳ τῇ Καισαρηνσίᾳ κατὰ μεσημβρινὸν τὸν ἀπὸ τῶν τοῦ Μαλούα ποταμοῦ ἐκβολῶν μέχρι τοῦ πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας

ἡ δὲ μεσημβρινὴ τοῖς παρακειμένοις τοῖς ἐντὸς Λιβύης ἔθνεσι κατὰ τὴν ἐπιζευγνύουσαν τὰ εἰρημένα πέρατα γραμμήν.

Κατέχουσι δὲ τὰς ἐπαρχίας

 • τὰ μὲν πρὸς τῷ πορθμῷ Μεταγωνῖται,
 • τὰ δὲ πρὸς τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει Σοκόσσιοι ἢ Κοκόσσιοι,
 • καὶ ὑπ᾽ αὐτοὺς Οὐερουεῖς,
 • καὶ ὑπὸ μὲν τὴν Μεταγωνῖτιν χώραν Μάσικες,
 • εἶτα Οὐέρβικαι, ἢ Οὐέρβεικες,
 • ὑφ᾽ οὓς Σαλίνσαι,
 • καὶ Καῦνοι ἢ Καύσινοι,
 • εἶτα Βακουᾶται,
 • ὑφ᾽ οὓς Μακανῖται
 • ὑπὸ δὲ τούτους Οὐερουεῖς,
 • Οὔολοι Βιλιανοὶ _ἢ Οὐολουβιλιανοί
 • εἶτα Ἰαγγαυκανοὶ ἢ Ἀγκαυκανοί,
 • ὑφ᾽ οὓς Νεκτίβηρες,
 • εἶτα τὸ Πυῤῥὸν πεδίον, οὗ θέσις
 • ὑφ᾽ οὓς Ζεγρήνσιοι,
 • εἶτα Βανιοῦβαι,
 • καὶ Οὐακουᾶται Βακουᾶται.

Τὴν δὲ ἀνατολικὴν πλευρὰν κατέχουσι

 • πᾶσαν Μαυρήνσιοι
 • καὶ μέρος Ἑρπεδιτανῶν.

Ὄρη δέ ἐστιν ὀνομαστὰ ἐν τῇ χώρᾳ,

 • τό τε καλούμενον Διούρ, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας
 • καὶ ἡ Φόκρα, ὄρος ἐκτεινόμενον ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος Ἄτλαντος ἐπὶ τὸ Οὐσσάδιον ἢ Ῥυσσάδιρον ἄκρον, ὅ ἐστι παράλιον, καὶ τοῦ Δούρδα _ἢ Δούρδου τὰ δυτικώτερα, ὧν θέσις

Πόλεις δέ εἰσι τῆς Τιγγιτανῆς μεσόγειοι αἵδε ἐπίσημοι·

 • Ζιλία ἢ Ζιλεῖαι
 • Λίξα
 • Ὄππινον
 • Σούβουρ
 • Βάνασσα
 • Ταμουσίδα
 • Σίλδα
 • Γοντίανα
 • Βάβα
 • Πτισκίανα ἢ Πισκίανα
 • Οὐόβριξ
 • Οὐολουβιλίς
 • Ἑρπὶς ἢ Ἐρπίς
 • Τοκολόσιδα
 • Τρισιδίς
 • Μολοχάθ
 • Βέντα ἢ Κέντα
 • Γαλαφά
 • Οἰκάθ ἢ Θικάθ __
 • Δοράθ
 • Βοκκανὸν ἥμερον
 • Οὔαλα

Νῆσοι δὲ παράκεινται ἀπὸ δυσμῶν τῆς ἐπαρχίας, ἐν τῇ ἐκτὸς θαλάσσῃ,

 • Παίνα
 • Ἐρύθεια

Μαυριτανίας Καισαρηνσίας θέσις[]

Ἀφρικῆς πίναξ α.

Ἡ Μαυριτανία ἡ Καισαρηνσία περιορίζεται,

 • ἀπὸ μὲν δύσεως τῇ εἰρημένῃ πλευρᾷ τῆς Τἰγγιτανῆς Μαυριτανίας,
 • ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ Σαρδώῳ πελάγει κατὰ τὴν ἀπὸ Μαλούα ποταμοῦ ἐκβολῶν μέχρις Ἀμψάγα ποταμοῦ ἐκβολῶν παράλιον,

ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

μετὰ τὰς τοῦ Μαλούα ποταμοῦ ἐκβολὰς

 • Μέγα ἀκρωτήριον __. ια _ λε
 • Γυψάρα _ἢ Γυψαρία λιμήν_ ____ ια _γ λδ _δ
 • Σίγα πόλις, κολωνία ιβ λδ γο
 • Σίγα ποταμοῦ ἐκβολαί ιβ δ λδ γο
 • Ἀσσάρα _ἢ Ἀσσαρὰθ ποταμοῦ ἐκβολαί. ιβ _ λδ _
 • Πόρτος μάγνος ιβ _δ λδ _·
 • Χυλημὰθ ἢ Χυλιμάθ ποταμοῦ ἐκβολαί ____________. ιγ λδ
 • Βουΐζα _ἢ Κούϊζ_α κολωνία ____ ιγ γ λδ
 • Θεῶν λιμήν ______________. ιγ _ λγ _δ
 • Ἀρσεναρία κολωνία ________. ιγ _γ λγ _γ.
 • Καρτέννου ποταμοῦ ἐκβολαί __________________. ιδ δ λγ γο
 • Καρτένναι ἢ Κάρτιννα ιδ _ λγ γο
 • Καρήπουλα ______________ ιδ _γ λγ γο
 • Καρκώμη ________________ ιε λγ _
 • Λάγνουτον ______________. ιε _ λγ _
 • Ἀπόλλωνος ἄκρον __________. ιε _ λγ γο
 • Κάστρα Γερμανῶν __________ ιε _γ λγ _ιβ
 • Κανουκκίς ________ ι λγ _
 • Χινάφαλ ἢ Χιναλὰφ ποταμοῦ ἐκβολαί ι γο λγ γ
 • Ἰὼλ Καισάρεια ____________. ιζ λγ γ
 • Τίπασα ________________. ιζ _ λγ _
 • Οὐΐα ἢ Ὄνγα ____________ ιζ γο λγ
 • Ἰκόσιον __________. ιη λγ
 • Σαύου ποταμοῦ ἐκβολαί ____. ιη λγ
 • Ῥουστόνιον ______________ ιη _ λβ _δ
 • Ῥουσίκιβαρ ______________ ιη _δ λβ _γ.
 • Μοδούγγα ἢ Μοδοῦγγις ιθ λβ _γιβ
 • Σέρβητος ποταμοῦ ἐκβολαί ____ ιθ _ λβ _γ
 • Κισσή __________________ ιθ _δ λβ _γ
 • Ἀδδύμη ἢ Ἀδδήμα . κ λβ _γ
 • Ῥουσουκκόραι ἢ Ῥουσοκκόρου. κ δ λβ _δ
 • Ἰόμνιον _ἢ Ἰόμνυον_ ________. κ _ λβ _δ
 • Ῥουσουβησὴρ _ἢ Ῥουσουβιρσί_ρ. κ _δ λβ γο
 • Ῥουσαζοῦς ________. κα λβ γο
 • Οὔαβαρ ________________. κα _ λβ _
 • Σάλδαι κολωνία ____________ κβ λβ _
 • Νασαύα ἢ Νασαυάθ ποταμοῦ ἐκβολαί __________________. κβ λβ _
 • Χωβὰθ ἢ Χωβάτ ________. κβ γο λβ γ.
 • Σίσαρος ποταμοῦ ἐκβολαί κγ λβ δ
 • Ἰαρσάθ ________________. κγ γ λβ ιβ
 • Αὖδον ἄκρον ______________ κγ γο λβ δ

Καὶ ἐν Νουμιδικῷ κόλπῳ,

 • Αὔδου ποταμοῦ ἐκβολαί ______ κγ _γ λβ
 • Ἰγίλγιλι ἢ Ἰγιλγίλει ἢ Ἰγιλγιλεῖ ἢ Ἰγιλγίλη κδ λα _δ
 • Γούλου ποταμοῦ ἐκβολαί ____. κδ γο λα _γ
 • Ἀσισάραθ ἢ Ἀσσαράθ κε λα _δ
 • Ἀμψάγα ποταμοῦ
  • ἐκβολαί ____. κ δ λα _δ
  • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ______. κ _γ κ·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ Ἀφρικῇ κατὰ τὸν Ἀμψάγαν ποταμὸν μέχρι τοῦ πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας κζ γ κ·

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τοῖς ὑποκειμένοις Λιβυκοῖς ἔθνεσι κατὰ τὴν ἐπιζευγνύουσαν ὑπὲρ τὴν Γαιτουλίαν τὰ νότια πέρατα γραμμήν.

Ὄρη δέ ἐστιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατωνομασμένα,

 • τό τε Δοῦρδον ὄρος, οὗ
  • τὸ μὲν ἀνατολικὸν ἐπέχει μοίρας ______________. ιε κθ _
  • τὸ δὲ δυτικόν, ὡς εἴρηται, ____ ι κθ _,
 • καὶ τὸ Ζάλακον ὄρος ________ ι λα γ
 • καὶ τὰ Γάραφα ὄρη ________. ι κη γο
 • καὶ τὸ Μαδεθούβαδον ἢ Μαλεθούβαλον ὄρος, οὗ
  • τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ιγ κ γο καὶ ιζ _ κ
 • καὶ τὸ Κιννάβα ὄρος ιθ _ κ
 • καὶ τὸ Βύρινον ἢ Βύρυν ἢ Ἥρυν ὄρος ____________________ κ _ λα
 • καὶ τὸ Φρούραισον ὄρος,
  • οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ιη _ κη γο καὶ κα κ _
 • καὶ ὁ Γάρας ὄρος __________ κγ κη
 • καὶ τὸ Οὐάλουα ὄρος ________ κβ κ
 • καὶ τοῦ Βουζάρα τὰ δυτικὰ, ὧν θέσις ____________________ κε κε _.

Κατέχουσι δὲ τῆς ἐπαρχίας τὰ μέρη,

 • τὰ μὲν πρὸς δυσμὰς Ἑρπεδιτανοὶ ὑπὸ τὰ καλούμενα Χαλκωρυχεῖα,
 • ὑφ᾽ οὓς Ταλαδούσιοι,
 • εἶτα Σωρεοὶ Σῶραι ἢ Σωραιοὶ
 • ὧν μεσημβρινώτεροι Μασαίσυλοι,
 • ὑφ᾽ οὓς Δρϋῖται,
 • εἶτα μετὰ τὸ Δοῦρδον ἢ Δούρδονον ὄρος, Ἠλούλιοι
 • καὶ Τολῶται,
 • καὶ Νακμούσιοι μέχρι τῶν Γαράφων ὀρέων.

Τῶν δὲ Ταλαδουσίων εἰσὶν

 • ἀνατολικώτεροι μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Χιναλὰφ ποταμοῦ Μαχούσιοι.
 • ὑφ᾽ οὓς τὸ Ζάλακον ὄρος
 • καὶ μετὰ τοῦτο Μάζικες.
 • εἶτα Βαντουράροι,
 • καὶ ὑπὸ τὰ Γάραφα ὄρη Ἀκουήνσιοι ἢ Νακουήνσιοι,
 • καὶ Μυκῆνοι ἢ Μυκίνοι,
 • καὶ Μακκοῦραι ἢ Μακκούρωνες.
 • καὶ ὑπὲρ μὲν τὸ Κιννάβα ὄρος Ἐνάβασοι ἢ Νάβασοι,
 • ἀνατολικώτεροι δὲ τοῦ Ζαλάκου ὄρους ἐπὶ θαλάσσῃ Μακχούρηβοι.
 • ὑφ᾽ οὓς Τουλήνσιοι.
 • εἶτα Βανίουροι,
 • ὑφ᾽ οὓς Μαχοῦρες _ἢ Μαχούρωνες,
 • εἶτα Σαλάμψιοι ἢ Σαλάσσιοι, ἢ Σαλαμύσιοι Θαλάσσιοι,
 • καὶ Μαλχούβιοι.

πάλιν δὲ ἀνατολικώτεροι μὲν τῶν Τουληνσίων

 • Μουκοῦνοι,
 • καὶ Χιτοῦαι ἢ Χιτούωνες, μέχρι τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ,
 • ὑπὸ δὲ τούτους Κοιδαμούσιοι ἢ Κηδαμούσιοι ἢ Κεδαμούσιοι ἢ Κιδαμούσιοι,
 • εἶτα Δοῦκαι _ἢ Τουδοῦκαι ἢ Τοδούκωνες, παρὰ τὰς πηγὰς τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι αἵδε·

 • Οὐασβαρία ______________. ιβ _ λδ
 • Κελαμά ________________. ιβ λγ _
 • Οὐρβάρα ________________ ιβ _γ λγ _
 • Λανιγάρα ________________ ιβ λγ
 • Οὐΐλλα κώμη ____________. ιβ γο λβ
 • Ἀτώα __________________ ιβ _ λα
 • Μνιάρα ________________. ιβ _γ λγ
 • Τιμίκη ἢ Τίμικι ____ ιγ _γ λγ _
 • Ἀστακιλικίς ______________ ιγ γ λγ
 • Ἀρίνα __________________ ιγ _ λ _γ
 • Ἄριπα ἢ Ῥιτία __________. ιδ λ _γ
 • Οὐικτωρία ________. ιδ _ λγ
 • Γιγλούη ἢ Γιγλοῦι ________. ιδ _ λβ _
 • Βουνοβόρα ______________ ιδ _ λα _
 • Οὐάγαι ________________. ιε δ λ _δ
 • Μανλίανα ἢ Μαρλίανα ______ ιε _γ κη _γ
 • Ἄπφαρ ________________. ιε γο λγ γ
 • Ὀππιδόνεον ἢ Ὄππιδον νέον κολωνία ____________ ι λβ γο
 • Βοῦρκα ________________. ι _γ λ _δ
 • Τάῤῥον ________________. ι δ λ
 • Γάῤῥα __________________ ι _ λβ _γ
 • Ζουχάββαρι ἢ Βουχάμβαροι __ ι _γ λβ γο
 • Ἰράθ __________________. ιζ λβ
 • Τένισσα ________________. ιζ _γ λα ·
 • Λάμιδα __________ ιη λβ γ
 • Οὐάσανα ἢ Οὐσανά ________. ιη γ λα γο
 • Κασμάρη _ἢ Κασμάρει ἢ Κασμαρεῖ ____________________ ιη λ _γ
 • Βινσίττα ἢ Βρινσίττα ______ ιη _ λ γο
 • Τιγαῦα ἢ Πιγαῦα ἢ Πηγαῦα ἢ Πηγάβα __________________ ιη _γ λ _
 • Νιγίλγια ________________ ιη δ λ δ
 • Θιστίζιμα ______________. ιη κθ _
 • Χίζαλα ἢ Χόζαλα ἢ Χοίζαλα . ιη γο λβ _
 • Ὕδατα θερμὰ κολωνία ______. ιη λβ ·
 • Φλωρύϊα ἢ Φλωρία ιθ γ λα γο
 • Ὀππίδιον ________________ ιθ λα
 • Λαβδία ἢ Λαβδεία ἢ Λαύδια ιθ _γ κθ _γ·
 • Τοῦκκα __________ κ λα _
 • Βαδέα ἢ Βάδεα ἢ Βαδία ἢ Βάδελ κ λ _δ
 • Γάσμαρα ________________ ιη λβ γο
 • Βίδα ἢ Βήδα ἢ Βοήδ_α κολωνία . κ _ λβ
 • Σύμοιθα ἢ Σύμειθα ἢ Σύμιθα ἢ Σύμηθα . κ γ λβ δ
 • Θιβινίς __________________ κα λα
 • Ἴζαθα ἢ Ἰζάθα ἢ Ἴζιθα ἢ Ἴζευθα κα λ γ
 • Αὐξιμὶς ἢ Αὐξημίς . κα κθ _·

καὶ παρὰ τὰς τοῦ Φαλμίου ἢ τοῦ Φημίου ἢ τοῦ Φοιμίου ἢ Τοιμφοιβίου ποταμοῦ πηγὰς ὃς συμβάλλει τῷ Σαύῳ ποταμῷ,

 • Σουβούργια ______________ κα κη γ

εἶτα πάλιν ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς πόλεις αἵδε·

 • Θουδάκα ________________ κ _γ λβ γ
 • Τιγίς __________________. κ _ λβ _
 • Τουράφιλον ______________ κα γ λα δ·
 • Σούδαυα ________. κβ γ λβ
 • Τουσιατὰθ _ἢ Τουσιάγαθ_ ____ κβ γ λα _
 • Οὐσσάρα ________________ κβ λ γο
 • Οὐαζαγάδα ἢ Οὐαζατάδα ____. κβ _ λ
 • Αὔζινα ________________ κβ κθ γο
 • Τουβούσουπτος _ἢ Τουβούσουππος ἢ Τουβούσιππος ________. κγ γ λα γ·
 • Ῥοβόνδα __________ κγ _γ λα γ
 • Αὐσὼν ἢ Αὖσον_ __________ κγ λ γο
 • Ζάραθα ἢ Ζάρατθ_α ______. κγ _ λ _
 • Ναβάβουρον ______________ κγ λ
 • Οὐΐτακα ________________. κγ _δ κθ _
 • Θούβουνα ______________. κγ _γ κη _
 • Θαμάριθα ______________. κγ κζ δ
 • Αὐγάλα __________ κδ _γ λα γ
 • Σούπτου ἢ Σούππου ______. κδ γ λ _δ
 • Ἴππα ἢ Ἵππα ἢ Ἵππου ____. κδ _γ λ _
 • Οὐαμίκεδα ἢ Οὐαμίκαιδα ____ κε λ
 • Σίτιφα _ἢ Σίτιφι ἢ Σήττικι ἢ Σίττικι κολωνία ________ κ κθ γ
 • Τουμάῤῥα ______________. κ _ κθ
 • Γερμμίανα ______________ κ κη _
 • Πέπια ἢ Παίπια __________ κδ _γ κη δ
 • Οὐεσκεθὴρ _ἢ Οὐεσκεθρεῖ ἢ Οὐεσκέθρη ἢ Οὐεσκεθρία ________ κδ _ κζ _
 • Αἰγαία ________________. κ κζ
 • Τάρουδα ________________ κε _δ κ _.

Νῆσος δὲ παράκειται τῇ Ἰουλίᾳ Καισαρείᾳ,

 • ὁμώνυμον αὑτῇ πόλιν ἔχουσα, ἧς θέσις ιζ _ λγ γο.

Ἀφρικῆς θέσις[]

Λιβύης πίναξ β.

Τῆς Ἀφρικῆς

 • ἡ μὲν δυσμικὴ πλευρὰ περιορίζεται τῇ Μαυριτανίᾳ τῇ Καισαρηνσίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμὴν διὰ τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ κ γ λα _γ καὶ κζ _γ κ·
 • ἡ δὲ ἀπ᾽ ἄρκτων τῷ Ἀφρικανῷ πελάγει τῷ ἀπὸ τοῦ Ἀμψάγα ποταμού μέχρι τοῦ μυχοῦ τῆς Μεγάλης Σύρτεως, ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Μετὰ τὰς τοῦ Ἀμψάγα ποταμοῦ ἐκβολὰς

 • Νουμιδικοῦ κόλπου ὁ μυχός __. κζ λα _δ
 • Κόλλοψ μέγας ἢ Κούλλου ____. κζ γ λβ γ
 • Τρητὸν ἄκρον ____________ κζ _δ λβ _δ
 • Ῥουσικάδα ______________. κζ γο λβ _
 • Θουζικὰθ ἢ Οὐζικάθ ______ κη λβ _
 • Ὁλκαχίτης κόλπος ____ κη γο λβ
 • Τακατύη ________________ κθ λβ _
 • Κόλλοψ μικρός ____________ κθ γ λβ _ιβ
 • Σιοὺρ λιμήν ______________ κθ γο λβ γο
 • Ἵππου ἄκρα ________ λ λβ _δ
 • Στόβοῤῥον ἄκρον __________. λ λβ γο
 • Ἀφροδίσιον κολωνία ________. λ γ λβ _
 • Ἱππὼν βασιλικός __________. λ γ λβ δ
 • Ῥουβρικάτου ποταμοῦ ἐκβολαί . λ _δ λβ δ
 • Θάβρακα κολωνία __________ λα δ λβ γ·
 • Ἀπόλλωνος ἱερόν ____. λα γο λβ _γ
 • Ποσειδῶνος βωμοί __________ λβ λβ _δ
 • Ἱππὼν διάῤῥυτος __________. λβ _ λβ _δ
 • Θίνισσα ________________. λγ λβ _
 • Ἀπόλλωνος ἄκρον __________. λγ _ λγ δ
 • Ἰτύκη __________________ λγ γο λβ _δ
 • Κορνηλίου παρεμβολή ______. λγ γο λβ _
 • Βαγράδα ποταμοῦ ἐκβολαί ____ λδ λβ γο
 • Καρχηδὼν μέγα ἄστυ . λδ _γ λβ γο
 • Κατάδα ποταμοῦ ἐκβολαί ____. λδ _γ λβ _
 • Μαξοῦλα ________________ λε λβ γο
 • Κάρπις ________________. λε λγ
 • Νίσουα Μίσουα __________ λε λγ δ
 • Κλυπέα ________________. λε λγ γ·
 • Ἑρμαία ἄκρα ______. λε λγ _ιβ
 • Ἀσπίς __________________ λε δ λγ γ
 • Κουραβὶς ἢ Κούροβις ________ λε _ λγ
 • Νεάπολις κολωνία __________ λε _δ λγ γ·
 • Σιαγούλ __________. λ λβ _γ
 • Ἀφροδίσιον ______________ λ δ λβ γο
 • Ἀδρούμητος κολωνία ________ λ γο λβ γο
 • Ῥουσπίνα ______________. λ _γ λβ _γ
 • Λέπτις μικρά ______. λζ λβ _
 • Θάψος ________________. λζ _ λβ _
 • Ἄχολα __________________ λζ _δ λβ _
 • Ῥοῦσπε ἢ Ῥοῦσπαι ________ λη λβ γ
 • Βραχώδης ἄκρα __________. λη _ λβ γ
 • Οὐσίλλα ________________. λη λβ
 • Ταφροῦρα ἢ Ταφρουραὶ τὰ Φρούρια ________________. λη _ λβ.

Σύρτεως μικρᾶς θέσις.

 • Θέαιναι ________________. λα _ λα γο
 • Μακόμαδα ______________. λη _ λα δ
 • Τρίτωνος ποταμοῦ ἐκβολαί ____ λη γο λ _δ
 • Κάπη ἢ Τακάπη __________. λη _γ λ _
 • Γιχθὶς ἢ Γιθίς ____________ λθ γ λ _γ.
 • Ἡδάφθα ἢ ἡ Δάφνα πόλις κατὰ τὸ πέρας __________ μ λα δ
 • Ζεῖθα ἄκρα ______________ μ γο λα γο
 • Σαβάθρα ________________ μα λα _
 • Πισιδὼν ἢ Πισινδὼν λιμήν ____ μα δ λα _
 • Ἐῶα __________________. μα _ λα γο
 • Γάραφα ἢ Γράφαρα λιμήν __. μα _δ λα γο
 • Νεάπολις ἡ καὶ Λέπτις μεγάλη μβ λα γο
 • Κινύφου ποταμοῦ ἐκβολαί ____. μβ δ λα _
 • Βαραθία ________________ μβ γο λα _
 • Κινστέρναι ______________ μγ γ λα γ
 • Τριήρων ἢ Τρίηρον ἄκρον ____. μγ _γιβ λα γ
 • Κεφαλαὶ ἄκρον ____________ μδ γ λα γ.

Σύρτεως μεγάλης,

 • Μακόμαδα ἢ Καλουμάκουμα κώμη __. μγ _ λ _γ
 • Ἀσπίς __________________ μγ γο λ γ
 • Σακάμαζα _ἢ Σακάζαμ_α κώμη . μγ _γ λ
 • Πύργος Εὐφράντα ________. μδ κθ γο
 • Φάραξ _ἢ Φάραξα κώμη ____. μδ _ κθ
 • Οἰσπορὶς κώμη __________ με κθ
 • Ἵππου ἄκρα ______________ μ κθ
 • Φιλαίνου κώμη ____________ μ _δ κθ
 • ὑφ᾽ ἣν οἱ ὁμώνυμοι βωμοὶ, ὅριον Ἀφρικῆς.

Ἡ δὲ ἀνατολικὴ πλευρὰ ὁρίζεται μετὰ τὸν μυχὸν τῆς Σύρτεως τῇ ἐντεῦθεν πρὸς μεσημβρίαν γραμμῇ παρὰ τὴν Κυρηναϊκὴν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις μζ κε·

ἡ δὲ μεσημβρινὴ τῇ ἐπιζευγνυούσῃ τὰ ἐκτεθειμένα δύο πέρατα γραμμῇ

 • παρὰ τὴν Γαιτουλίαν καὶ
 • τὴν ἔρημον Λιβύην.

Ὄρη δὲ ἐστὶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατωνομασμένα

 • τοῦ τε Βουζάρα ὄρους τὸ ἀνατολικὸν μέρος, οὗ θέσις κη κζ
 • καὶ τὸ Αὖδον ὄρος __________ κη _ κθ _
 • καὶ ὁ Θάμμης τὸ ὄρος,
 • ἀφ᾽ οὗ ῥεῖ ὁ Ῥουβρικάτος ποταμὸς
  • οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας κθ _ κζ καὶ λβ κη _
 • καὶ τὸ καλούμενον Κίρνα ὄρος __ λγ λ·

ἀφ᾽ οὗ αἱ λίμναι συνίστανται συνάπτουσαι ἀλλήλαις

 • ἥ τε Ἱππωνῖτις ____. λβ γο λβ _
 • καὶ ἡ Σισάρα ____________. λγ λα
 • καὶ τὸ Μάμψαρον ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας . λγ κζ _ καὶ λ _ κ δ·
 • ἀφ᾽ οὗ ῥεῖ ὁ Βαγράδας ποταμός·
 • καὶ τὸ καλούμενον Διὸς ὄρος __. λζ _ λα δ
 • καὶ τὸ Οὐασάλαιτον ἢ Οὐασάλετον ὄρος,
  • οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας λζ κη καὶ λθ _ κ _·
 • ἀφ᾽ οὗ ῥεῖ ὁ Τρίτων ποταμὸς καὶ ἐν αὐτῷ λίμναι
  • ἥ τε Τριτωνῖτις ______. λη γο κθ γο
  • καὶ ἡ Παλλάς ____________. λη _ κθ δ
  • καὶ ἡ καλουμένη Λιβύη ______. λη _ κη δ
 • καὶ τὸ Γίγιον ὄρος __.μ _ κθ _
 • καὶ τὸ Θίζιβι ὄρος __________ μα δ κη
 • καὶ τὸ Ζουχάββαρι _ἢ Χουζάβαῤῥι
  • οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας . μ κ δ καὶ μγ _ κ γο
 • ἀφ᾽ οὗ ῥεῖ ὁ Κίνυφος ποταμὸς,
 • καὶ ἡ Ἀκάβη πηγὴ, ἧς θέσις ____. με δ κ .

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν δυσμικὰ τῆς Ἀφρικῆς

 • μέχρι θαλάσσης Κιρτήσιοι
 • καὶ Ναβάθραι,
 • μεθ᾽ οὓς πρὸς ἀνατολὰς Ἰόντιοι κατὰ τὴν Νουμιδίαν τὴν καὶ Νέαν ἐπαρχίαν μέχρι Θαβράκης·
 • εἶτα Μιδηνοὶ ἢ Μεδηνοὶ
 • καὶ οἱ κατὰ τὴν Καρχηδονίαν, ὑφ᾽ οὓς οἱ Λιβυφοίνικες.
 • εἶτα μέχρι τῆς μικρᾶς Σύρτεως Μάχυνοι.
 • καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν Κινίθιοι,
 • καὶ ἀνατολικώτεροι μέχρι τοῦ Κινύφου ποταμοῦ Νιγίτιμοι,
 • καὶ περὶ αὐτὸν τὸν ποταμὸν Λωτοφάγοι·
 • εἶτα παρὰ τὴν μεγάλην Σύρτιν Σαμαμύκιοι,
 • καὶ ἐφεξῆς Νύκπιοι,
 • οἷς ὑπόκεινται Ἐλαιῶνες.

Πάλιν δὲ τῶν μὲν Κιρτησίων καὶ τῆς Νουμιδίας μεσημβρινώτεροι ὑπὸ τὸ Αὖδον ὄρος

 • Μισουλάμοι,
 • ὑφ᾽ οὓς Νατταβοῦται,
 • εἶτα Νίσιβες,
 • τῶν δὲ Μιδηνῶν Μιαίδιοι.
 • ὑφ᾽ οὓς Μούσουνοι.

εἶτα ὑπὸ τὸν Θάμμην τὸ ὄρος

 • Σαβούρβουρες,
 • ὑφ᾽ οὓς Ἁλιάρδιοι,
 • καὶ τὸ Σιττάφιον πεδίον.

τῶν δὲ Λιβυφοινίκων ἀπὸ μεσημβρίας ἐστὶν

 • ἡ Βυζακῖτις χώρα,
 • ὑφ᾽ ἣν οἱ Ὀζοῦται,
 • εἶτα Κεροφαῖοι,
 • καὶ Μάμψαροι ὑπὲρ τὸ ὁμώνυμον ὄρος·
 • ὑπὸ δὲ τὸ ὄρος οἱ Μοτουτούριοι.
 • ὑπὸ δὲ τοὺς Μαχύνους εἰσὶν οἱ Μάχρυες.
 • εἶτα οἱ Γηφεῖς,
 • μεθ᾽ οὓς Μίμακες.
 • καὶ ὑπὸ τὸ Οὐασάλαιτον ὄρος Οὐζάραι ἢ Οὐζάλαι,
 • καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐρήμου Λιβύης.

ὁμοίως δὲ ὑπὸ μὲν τοὺς Κινιθίους εἰσὶ

 • Σιγιπλώσιοι,
 • εἶτα Ἀχαιμενεῖς,
 • εἶτα Μουτούργουρες,
 • ὑφ᾽ οὓς Μουχθούσιοι _ἢ Μουχθουούιο_ι
 • ὑπὸ δὲ τοὺς Νιγιτίμους Ἀστάκουρες,
 • ὑπὸ δὲ τοὺς Λωτοφάγους Ἐρωπαῖοι.
 • εἶτα Δόλοπες,
 • ὑφ᾽ οὓς Ἐρεβεῖδαι,
 • ὑπὸ δὲ τοὺς Σαμαμυκίους οἱ Δαμήνσιοι,
 • εἶτα Νυγβηνοί,
 • ὑφ᾽ οὓς Νύκπιοι,
 • ὑπὸ δὲ τοὺς Νυκπίους καὶ τοὺς Ἐλαιῶνας οἱ Μακαῖοι Συρτῖται
 • καὶ ἡ ἔρημος Λιβύη.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι μεταξὺ μὲν Ἀμψάγα ποταμοῦ καὶ Θαβράκης πόλεως·

Κιρτησίων μὲν,

 • Κίρτα Ἰουλία ____________. κ _γ λα γ
 • Μίρεον ἢ Μύραιον ________. κ _δ λα γ
 • Οὐάγα __________________ κη λα γο
 • Λάρης __________________ κζ _ λ γο
 • Ἄπαρι ἢ Αἰτάρη ________. κζ γο κθ γο
 • Ἀζάμα __________________ κζ _ κζ _γ.

Νουμιδίας νέας·

 • Κούλκουα κολωνία __________ κη _ λα δ
 • Θουνούδρομον κολωνία ______ κη γ λ _

Ἀσπούκκα ______________. κθ _ λβ γ Σιμίσθου ________________ κθ λα γ Θουβούρνικα κολωνία ________ λ λα γο Τοῦκκα ________________. κθ λα γ Θιγίβα _ἢ Θίηβ_α κολωνία ____ κθ _ λ _δ Θουβούρσικ_κ_α __________. κθ γ λ _ Οὔκιβι __________________ λ κθ _δ Γαύσαφνα ______________. κθ δ λα Λάμβαισα ______________. κθ λ·

Λεγίων τρίτη σεβαστή

 • Θούβουτις ______________. κθ _ κη γ
 • Βουλλαρία ____________. λ γο λ _

Σίκκα Οὐενερία __________. λ _ λ _γ Ἄσσουρος ______________. λ _γ λ _ Ναράγγαρα ______________ λ λ Θεουέστη ________________ λ _ κθ _δ Θούνουσθα ______________ λ γο λβ Μάδουρος ________________ λβ λα _ Ἀμμαίδαρα _ἢ Ἀμμέδαρ_α __. λβ λ _ Θανουτάθα ἢ Θανοντάδα __. λβ κθ _δ Γαζακουπάδα ἢ Ζαγακούποδα . λα κθ δ Γέδνη __________________ λα γο κη _δ

μεταξὺ δὲ Θαβράκης πόλεως καὶ Βαγράδα ποταμοῦ,

 • Κανώπισι _ἢ Κανώπησι ____. λβ δ λβ _
 • Μέλδιτα ________________. λβ γο λβ _

Οὔζαν __________________ λγ δ λβ γ Θίσικα __________________ λγ δ λβ Κίπιπα ________________. λδ λα _δ Θευδαλεῖ ἢ Θευδαλεία ἢ Θευδάλα λγ γ λα γο Ἀουΐττα ________________. λγ _ λ δ

 • Τόβρος __________. λδ λ _
 • Εἰλίκα __________________ λδ _ λ γ

Τοῦκκα ________________. λδ κθ _γ Δαβία __________________ λγ κθ _δ Βένδινα ἢ Βένδηνα ________. λδ _ κθ γ Οὐάζουα ________________ λγ γ κθ Νῆνσα _ἢ Νένσ_α __________ λδ κη _δ

 • Ὕδατα θερμά ______ λγ γο κη δ
 • Ζίγιρα __________________ λγ κζ _γ

Θασία __________________ λγ κζ _δ Θούνουβα ______________. λγ γ κζ _ Μούστη ________________. λγ γο κζ _ Θεμισούα ________________ λδ γο κη γο Ζαμαμιζὼν _ἢ Ζάμα μείζων_ __. λδ γ κη Τιμίκα __________________ λδ _γ κζ γο Τουσκοῦβις ἢ Τουρκοῦβις __. λε κη ·

μεταξὺ δὲ Βαγράδα ποταμοῦ καὶ τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ ὑπὸ μὲν Καρχηδόνα,

 • Μαξοῦλα παλαιά __________. λδ λβ γο
 • Οὐώλ __________________. λδ _δ λβ _
 • Θέμισα ________________. λε λβ
 • Κούϊνα κολωνία ____________ λδ _ λα _
 • Οὔθινα ________________. λδ δ λα γ
 • Ἄβδειρα ἢ Αὔδειρα ________. λδ _ λ _γ
 • Μεδικκάρα ______. λε _ λα
 • Θουβουρβώ ______________. λε λ

Τούκμα ________________. λε _ λ Βουλλαμῆνσα _ἢ Βουλλαμίνσ_α __ λδ γ λ Κέρβικα ________________. λ λ Νούρολι _ἢ Νούρουν_ ______. λδ γ κθ _ Τικελία _ἢ Τίκεν_α __________ λδ γο κθ.

 • Σασοῦρα ________. λ κθ γο
 • Κίλμα __________________ λε _ κθ

Οὐεπίλλιον λ δ κθ Θάββα __________________ λε γ κη γο Τιχάσα ________________. λ κη γ Νεγ_έν_τα _ἢ Νετάτα ἢ Νιτάτ_α λ κζ _γ Βούνθων _ἢ Βοῦνθον_ ______. λ δ κζ γ·

ὑπὸ δὲ Ἀδρούμητον πόλιν,

 • Ἄλμαινα ________________. λε δ λγ
 • Οὐτίκνα ________________. λε γο λβ _δ

Χράβασα _ἢ Χραῦσ_α ______. λ λβ γο Τοῦρζα _ἢ Τούρζ_ω ________. λε γο λα _γ Οὐλιζίβ_ι_ῤῥα _ἢ Οὐλιζίβηρ_α __. λ λα γ Ὄρβιτα ________________. λ γ λβ γ Οὔζιτα _ἢ Οὔζικ_α __________ λ _γ λβ γ Γίσιρα __________________ λ γ λα _δ Ζούρμεντον ______________. λζ λα _γ Ζάλαπα ________________. λ _δ λα _δ.

 • Αὔγουστον ________ λ γ λ γο
 • Λεαί __________________. λ γ λ _

Ἀούϊδος ________________. λ γο λ Οὔβατα ________________. λ _δ κθ γ Τίσουρος ________________ λ _γ κη γο·

 • Θύσδρος __________ λζ δ λβ
 • Οὐζικία ἢ Οὐζετία __________ λζ _δ λβ

Σετίηνσις _ἢ Σετίκησι_ς ______. λζ _δ λα _ Λασική ________________. λζ λα γ Βυζακίνα ________________ λζ _γ λ _δ Τάργαρον ____________. λζ δ λ _ Κάραρος ἢ Βάραρος ________ λζ λ γ Κάψα __________________ λζ _ κθ _δ Πούτεα ________________. λζ _γ κθ ·

 • Καράγα __________ λη λα γο
 • Μουρουΐς ________________ λη λ _δ

Ζούγαρ ________________. λη λ _·

μεταξὺ δὲ τῶν δύο Σύρτεων πόλεις αἵδε·

 • Χουζίς __________________ λθ _ λ
 • Σουμουκίς ______________. μ γ λ _
 • Πισίνδα ________________. μα λα
 • Σαβράτα ________________ μα δ λ _γ

Συδδηνὶς _ἢ Συδιδηνί_ς ______ μα γο λα Ἀζουῒς ἢ Ἀζηούς __________. μδ _δ λα Γέρεισα ________________. μγ λ _γ Ἴσκινα __________________ μγ γ λ _·

 • Ἄμμωνος __________ μβ λ γ
 • Ἀμοῦγκλα _ἢ Ἀμούνκλ_α ______ μβ γο λ

Μούστη κώμη ____________. μβ _ κη γο Βούττα ________________. μβ γο κη _ Τέγη __________________ μβ γο κζ _·

 • Δούργα ἢ Δούρτα __. μγ κ _

Σικάφα _ἢ Σύκαφ_α ________ μγ _ λ Οὔδδιτα ἢ Οὔδιττα ________ μγ γ κη γο Γαλύβη ________________. μγ γο κη Θαγουλίς ________________ μδ δ κη

Νῆσοι δὲ τῇ Ἀφρικῇ παράκεινται πλησίον μὲν τῆς γῆς αἵδε·

 • Ὕδρας __________________ κη λγ
 • Καλάθη ________________. λα λγ γο
 • Δρακόντιος ______________. λγ δ λδ δ
 • Αἰγίμορος ________________ λα γ λγ γ
 • Λαρουνησίαι νῆσοι δύο ______ λζ λγ
 • Ἀνεμοῦσσα ______________ λθ λγ γ
 • Λοπαδοῦσα ______________ λθ δ λγ γ
 • Αἴθουσα ________________ λθ _ λγ γ·
 • Κέρκιννα νῆσος καὶ πόλις ____________________. λθ λβ δ
 • Λωτοφαγῖτις, ἐν ᾗ πόλεις δύο,
 • Γέῤῥα __________________ λθ δ λα δ
 • Μῆνιγξ _ἢ Μήνιγξ_ ________. λθ _ λα γ·
 • Μίσυνος νῆσος ____. μδ γο λ γο
 • Ποντία νῆσος ____________. με γο λ δ
 • Γαῖα ἢ Γαΐα νῆσος ________ μ κθ γο.

Πελάγιαι δὲ νῆσοί εἰσι τῆς Ἀφρικῆς αἵδε·

 • Κόσσυρα νῆσος καὶ πόλις ____. λ γ λδ γ
 • Γλαύκωνος νῆσος καὶ πόλις ____ λζ γ λδ γο
 • Μελίτη νῆσος, ἐν ᾗ
  • Μελίτη πόλις λη _δ λδ γο
  • καὶ Χερσόνησος __________. λη γο λδ _δ
  • καὶ Ἥρας ἱερόν ____________ λθ λδ γο
  • καὶ Ἡρακλέους ἱερόν ________ λη _δ λδ _ιβ.

Κυρηναϊκῆς θέσις[]

Ἀφρικῆς πίναξ γ.

Ἡ Κυρηναϊκὴ ἐπαρχία περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν δυσμῶν τῇ τε Σύρτει τῇ μεγάλῃ καὶ τῇ Ἀφρικῇ
 • κατὰ τὴν ἀπὸ Φιλαίνου βωμῶν γραμμὴν πρὸς μεσημβρίαν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις

ἐπέχει μοίρας ______________. μ _δ κθ μέχρι __________________. μζ κε·

 • ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ Λιβυκῷ πελάγει κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τῆς Σύρτεως μέχρι Δαρνίδος _ἢ Δαρδανίδος τῆς πόλεως παράλιον·

ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· μετὰ τὴν Φιλαίνου κώμην,

 • Αὐτομάλαξ φρούριον ________ μζ ιβ κθ
 • Δρέπανον ἄκρον __________. μζ δ κθ γ
 • Ὕφαλοι, ὅρμος ____________. μζ γ κθ γο
 • Διάῤῥοια λιμήν ____________ μζ δ λ
 • Ἡρακλέους πύργος __________ μζ γ λ _
 • Διάχερσις φρούριον ________. μζ γ λ _γ
 • Βόρειον ἄκρον, τέλος τῆς Σύρτεως μζ δ λα .
 • Βρύων αἰγιαλός ____________ μζ _ λα δ

Πενταπόλεως·

 • Βερενίκη ἡ καὶ Ἑσπερίδες ____. μζ _δ λα γ
 • Λάθωνος ποταμοῦ ἐκβολαί ____ μη δ λα γ
 • Ἀρσινόη ἡ καὶ Τεύχειρα ______ μη γο λα γ
 • Πτολεμαΐς ______________. μθ ιβ λα
 • Αὔριγδα ἢ Αὔσιγδα ________. μθ _ λα _
 • Ἀπτούχου ἱερόν ____________ μθ _ λα γο
 • Φυκοῦς ἄκρον καὶ χωρίον . ν λα _γ·
 • Κυρηναίων ἐπίνειον Ἀπολλωνία ν λα γο
 • Ναύσταθμον, λιμήν ________. ν γ λα γο
 • Ἐρυθρὸν, τόπος __________. ν _ λα _
 • Χερσὶς κώμη ______________ ν _δ λα γ
 • Ζεφύριον ἄκρον ____________ να λα γ
 • Δαρνὶς ἢ Δαρδανίς ________. να δ λα δ·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Μαρμαρικῆς μέρει κατὰ τὴν ἀπὸ Δαρδανίδος πρὸς μεσημβρίαν ἐκβαλλομένην γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ____________________. να δ κε

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐρήμῳ τῆς Λιβύης κατὰ τὴν ἐπιζευγνύουσαν τὰ ἐκκείμενα δύο πέ ρατα γραμμήν.

Ἔχει δὲ ἡ ἐπαρχία ὄρη τε,

 • τὰ καλούμενα Ἡρακλέους Θῖνας, ὧν τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ____________________ μη γο κθ
 • καὶ τὰ Οὔελπα ὄρη ________. μζ γο κε _
 • καὶ τὸ Βαικολικὸν ὄρος ______. να κ _,

καὶ λιμνοθαλάσσας,

 • τήν τε ἀπὸ τοῦ Λάθωνος ποταμοῦ ἐκτρεπομένην λίμνην, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ____________________ μζ _δ λα
 • καὶ τὴν ὑπὸ Παλίουρον λίμνην, ἐν ᾗ κογχύλιον, ____________________. νβ λα .

Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν ὑπὸ τὴν πεντάπολιν

 • Βαρκεῖται, ἀπ᾽ ἀνατολῶν τοῦ Κήπου τῶν Ἑσπερίδων·
 • ὧν καὶ αὐτῶν ἀνατολικώτεροι Ἀραραύκηλες _ἢ Ἀραραυκίδες.
 • Ὑπὸ δὲ τὸν τῶν Ἑσπερίδων Κῆπόν εἰσιν αἱ τοῦ Ἡρακλέους Θῖνες τὰ ὄρη, καὶ ἀνατολικώτεροι Ἀσβῦται·
 • εἶτα παρὰ μὲν τὴν Ἀφρικὴν ὑπὲρ τὰ Οὔελπα ὄρη Μακατοῦται,
 • καὶ ἐφεξῆς τὰ σπήλαια τῶν Λαγανικῶν _ἢ Λεσανίκων_.
 • ἀνατολικώτεροι δὲ αὐτῶν Ψύλλοι,
 • καὶ ἐφεξῆς τόποι τε θηριώδεις, καὶ ἡ Σιλφιοφόρος χώρα καὶ ἡ ἔρημος Λιβύη.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι αἵδε·

 • Κυρήνη ________________. ν λα γ
 • Ἀρχίλη __________________ ν _ λα δ
 • Χαίρεκλα ________________ μη _ λα
 • Νεάπολις ________________ μθ λα
 • Ἄρταμις κώμη ____________. μθ _δ λα
 • Ζύμηθος ________________ μθ _γιβ λα
 • Βάρκη __________________ μθ δ λ _δ
 • Ἤραγα _ἢ Ῥάγα __________ μθ γο λα
 • Κέλιδα __________. ν _ λ γο
 • Ὕδρα ἢ Ὕδραξ ____________ ν _γ λ _δ
 • Ἀλίβακα ἢ Ἀλυββάκα ________ μθ λ
 • Θίντις ________________. ν λ δ
 • Καινόπολις ______________ ν _δ λ γ
 • Φαλάκρα ________________. μθ _δ λ
 • Μαράβινα ἢ Μαραβήνα ______ μη λ
 • Αὐρίτινα ἢ Αὐριτήνα ________ μθ _δ κθ _γ
 • Ἀκαβίς __________________ ν _ κθ γο
 • Μαρανθίς κώμη ____ μζ _ κθ γ
 • Ἄγδαν ἢ Ἄγδανος ἢ Ἀγαύα κώμη μζ _δ κθ
 • Ἐχῖνος κώμη ______________ μθ _ κη γο
 • Φίλωνος κώμη ____________. να κη γο
 • Ἀρίμαντος κώμη __________. να κη _γιβ.

Νῆσοι δέ εἰσι παρὰ τὴν χώραν αἵδε·

 • Μύρμηξ νῆσος ____________ μη γο λα _γ
 • Λαιὰ ἢ Ἀφροδίτης νῆσος ____. ν λα _γιβ.

Αίγυπτος[]

Μαρμαρικῆς, Λιβύης καὶ Αἰγύπτου περιορισμός.

Ἀφρικῆς πίναξ γ.

Ἡ Μαρμαρικὴ σὺν Λιβύῃ καὶ Αἰγύπτῳ περι- ορίζεται, ἀπὸ μὲν δυσμῶν τῇ τε Κυρηναϊκῇ κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην διὰ Δάρνεως πόλεως γραμμὴν καὶ μέρει τῆς ἐντὸς Λιβύης ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις __________. να δ κγ·

Μαρμαρική[]

Λιβύη Μαρμαρική

Λιβύη Μαρμαρική Κυρηναϊκή

ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ τε Αἰγυπτίῳ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην Μαρμαρικῆς νομοῦ,

Νομοῦ Λιβύης παράλιος·

 • Παραιτόνιον ________ νζ λα
 • Πυθὶς ἄκρα ______________ νζ λα
 • Γραίας γόνυ, λιμήν __________ νζ γ λα ιβ
 • Καλλίου ἄκρον ____________ νζ _ λα
 • Γυζὶς ἢ Ζυγίς λιμήν ________. νζ γο λα ιβ
 • Λευκὴ ἀκτή ______________ νζ _γ λα
 • Ἑρμαία ἄκρα ________ νη λα δ
 • Φοινικούς λιμήν ____________ νη γ λα
 • Ἀντίφρα ἢ Ἀντίφραι κώμη ____ νη γο λα
 • Δέῤῥις ἄκρα ______________ νη _γ λα γ ιβ
 • Λεύκασπις λιμήν __________. νθ λα ιβ
 • Γλαυκὸν ἄκρον __________ νθ λα

Μαρεώτιδα[]

Νομοῦ Μαρεώτου παράλιος·

 • Μενελαΐτου μητρόπολις Κάνωβος ξ _δ λα ιβ

Νείλος Ποταμός[]

Νείλου στόματα ἑπτά.

 • Ἡρακλεωτικὸν στόμα, τὸ καὶ Κανωβικόν . ξ _γ λα ιβ
 • Βολβίτινον στόμα __________ ξα δ λα ιβ
 • Σεβεννυτικόν ______________ ξα _ λα ιβ
  • Πινέπτιμι ψευδόστομον ______ ξα _δ λα ιβ
  • Δίολκος ψευδόστομον ________ ξβ λα
 • Παθμητικὸν στόμα ________. ξβ _ λα
 • Μενδήσιον στόμα __________ ξβ _δ λα
 • Τανιτικὸν στόμα __________. ξγ λα δ
 • Πηλουσιακὸν στόμα ________. ξγ δ λα δ

Αράβια Παραλία[]

 • Πηλούσιον πόλις ξγ δ λα δ
 • Γέῤῥον ὅριον ξγ _ιβ λα δ
 • Κασσιώτιδος Κάσσιον ξγ _γ λα δ
 • Ἔκρηγμα Σιρβωνίδος λίμνης __. ξγ _γιβ λα
 • Ὀστρακίνη ξδ δ λα _γ
 • Ῥινοκορούρα ξδ γο λα _γ
 • Ἀνθηδών ξδ _γ λα γο

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς τε Ἰουδαίας μέρει τῷ ἀπὸ Ἀνθηδόνος πόλεως μέχρι πέρατος, οὗ θέσις ξδ δ λ γο

καὶ τῇ ἐντεῦθεν Ἀραβίᾳ Πετραίᾳ μέχρι τοῦ καθ᾽ Ἡρώων πόλιν μυχοῦ τοῦ Ἀραβίου κόλπου, οὗ θέσις ξγ _ κθ _γ

καὶ μέρει τοῦ Ἀραβίου κόλπου, κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην.

Αιγυπτιακή Αραβία[]

Μετὰ τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου τὸν εἰρημένον, ὃς ἐπέχει μοίρας ξγ _ κθ _γ

 • Ἀρσινόη ἢ Ἀρσιόνη ________. ξα γο κθ _
 • Κλύσμα φρούριον __________ ξγ γ κη _γ
 • Δρέπανον ἄκρον __________. ξδ κζ _γ
 • Μυὸς ὅρμος ______________ ξδ ιβ κζ _
 • Φιλωτέρας λιμήν __________. ξδ δ κ _δ
 • Αἴας ὄρος ______________. ξδ γ κ _
 • Λευκὸς λιμήν ______. ξ _ κ
 • Ἀκάβη ὄρος ______________ ξδ _ κε _δ
 • Νεχεσία ________________. ξδ _ κε _
 • Σμάραγδος ὄρος __________. ξδ _γ κε
 • Λεπτὴ ἄκρα ______________ ξδ γο κδ γο
 • Βερενίκη ________________ ξδ ιβ κγ _γ
 • Πενταδάκτυλον ὄρος ________ ξδ _δ κγ _
 • Βάζιον ἄκρον ____________. ξε κγ

Μορφολογία Μαρμαρικής και Αιγύπτου[]

Εἶτα δὲ ὑπὸ Αἴγυπτον Αἰθιοπία ἀπὸ μεσημβρίας περιορίζεται τῇ ἐντεῦθεν γραμμῇ μέχρι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ ἐντὸς Λιβύῃ πέρατος, ᾗ γραμμῇ παράκειται ἡ μετὰ τὴν Αἴγυπτον Αἰθιοπία.

Ὄρη δὲ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατονομάζεται,

 • τά τε Βάσκισα, ὧν τὸ μέσον ________ νβ γ λ
 • καὶ τὰ Ἀνάγομβρα ὄρη ______. νδ κζ _
 • καὶ τὸ Ἄσυφος ὄρος ________. νε λ _
 • καὶ ἡ Ἀσπὶς ὄρος __. νζ _ λ γο
 • καὶ τὸ Ὄγδαμον ὄρος ________ νη κθ _
 • καὶ τὸ Θινῶδες ὄρος ________. νζ _ κ γο
 • καὶ τὸ Ἄζαρ ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ______________. να _ κγ _

καὶ __________________. νγ κγ _

καὶ τὰ Λιβυκὰ ἀπὸ δυσμῶν τοῦ Νείλου ποταμοῦ ὄρη, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ________________. ξα κθ καὶ ____________________ ξ κγ _

Λίμναι δέ εἰσιν αἵδε·

 • ἡ Κλέαρτος λίμνη __________. νβ κ γ
 • καὶ οἱ Λάκκοι λίμνη ________. νε _ κ γο
 • καὶ ἡ Λυκομήδους λίμνη ______ νζ κδ
 • καὶ ἡ τοῦ Ἡλίου κρήνη ______. νη δ κη
 • καὶ ἡ Μάρεια λίμνη ________. ξ δ λ _γ
 • καὶ ἡ Μοίριδος λίμνη ________ ξ γ κθ γ
 • καὶ ἡ Σιρβωνὶς λίμνη ________ ξδ δ λα

Εθνογραφία Μαρμαρικής[]

Κατέχουσι δὲ τὰ βορειότερα τοῦ τῆς Μαρμαρικῆς νομοῦ,

 • Λιβυάρχαι,
 • καὶ Ἀνηρῖται ἢ Ἀνειρεῖται,
 • καὶ Βασσαχεῖται.
 • ὑφ᾽ οὓς Ἀποτομῖται.
 • εἶτα ἔτι τούτων νοτιώτεροι Αὐγῦλαι ἢ Αὐγίλαι, ὧν θέσις __________________ νβ _ κη
 • μεθ᾽ οὓς Νασαμῶνες
 • καὶ Βακάται.
 • εἶτα Αὐχῖται ἢ Αὐσχῖσαι,
 • καὶ Ταπανῖται.
 • μεθ᾽ οὓς Σέντιδες,
 • καὶ Ὀβίλαι ἢ Ὀβῆλαι·
 • εἶτα Αἴζαροι.

Τοῦ δὲ τῆς Λιβύης νομοῦ

 • τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσσῃ κατέχουσι Ζυγρῖται,
 • καὶ Χαττανοὶ ἢ Χαρτανοί,
 • καὶ Ζυγεῖς·
 • τὰ δὲ μεσημβρινὰ Βουζεῖς,
 • καὶ Ὄγδαιμοι.
 • μεθ᾽ οὓς Ἀδυρμαχίδαι.
 • εἶτα ἡ Ἀμμωνιακὴ χώρα, ἧς θέσις νε _ κη
 • εἶτα Ἀνάγομβροι.
 • εἶτα Ἰόβακχοι,
 • καὶ Ῥουαδῖται.

Τοῦ δὲ Μαρεώτου

 • τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσσῃ καλεῖται Ταινεῖα ἢ Τενεῖα ( ~ εξ ού και οι Δαναοί).
 • τὰ δὲ ἐντὸς κατέχουσι Γωνιᾶται,
 • καὶ Προσοδῖται,
 • μεθ᾽ οὓς ἡ Σκιαθικὴ χώρα, ἧς θέσις ξ γο λ
 • καὶ οἱ Μαστῖται.
 • τὰ δὲ ἔτι μεσημβρινώτερα νέμονται Νιτριῶται,
 • καὶ Ὀασῖται, ὧν θέσις ____. νθ _ κθ _γ.
 • μεθ᾽ οὓς οἱ Λιβυαιγύπτιοι·

διήκει δὲ παρ᾽ ὅλην τὴν μεσημβρινὴν πλευρὰν τῆς Μαρμαρικῆς καὶ Λιβύης ἡ δίαμμος καὶ ἄβροχος χώρα.

Τὴν δὲ παρὰ τὸν Ἀράβιον κόλπον

 • ὅλην παράλιον κατέχουσιν Ἀραβαιγύπτιοι ἰχθυοφάγοι, ἐν οἷς ὀρειναὶ ῥάχεις,
 • ἥ τε τοῦ Τρωϊκοῦ ἢ Τρωϊγοῦ ________________ ξβ γο κθ δ
 • καὶ ἡ τοῦ Ἀλαβαστρινοῦ ἢ Ἀλαβαστρηνοῦ ὄρους __________ ξγ κη
 • καὶ ἡ τοῦ Πορφυρίτου ὄρους. ξγ κ γο
 • καὶ ἡ τοῦ Μέλανος λίθου ὄρους ξγ κδ _
 • καὶ ἡ τοῦ Βασανίτου λίθου ὄρους ____________________. ξδ κγ _.

Μαρμαρική Ενδόχωρα[]

Μαρμαρικῆς μὲν οὖν εἰσι κῶμαι μεσόγειοι αἵδε·

 • Λευκόη να γ λα
 • Βοκχυρὶς _ἢ Μοκχυρίς ______. νβ γ λα
 • Λευκαὶ κάμινοι ____________ νγ λ _γ
 • Μενέλαος ______________. νγ γο λα
 • Γάφαρα ________________. νδ λα
 • Μασουχίς ______________. νγ _ λ γο
 • Μασαδαλίς ______________ να γο λ _
 • Ἀβάθουβα ______ να _ λ
 • Λευκαὶ νάπαι ____________. νβ _ λ δ
 • Τακαφωρὶς ἢ Τακαφουρίς ____ νγ _γ λ
 • Διοσκόρων ἢ Διοσκόριον νβ _ κη _γ
 • Μιγώ ________________. νγ _ κη _
 • Σαράγινα ________________ νγ δ κη
 • Ἀλώ __________________. νδ _ κη _
 • Μαζάκιλα ἢ Μαζάκουλα ______ νδ γ κ _
 • Βίλλα __________________ νδ _ κε γο

καὶ ἐν τοῖς Αὐγίλαις, καὶ ἐν τοῖς Νασαμῶσι,

 • τὰ Αὔγιλα νβ _ κη
 • καὶ Μάγρου τόπος ________. νδ γ κζ _γ

Λιβύης δὲ νομοῦ κῶμαι αἵδε

 • Τάχορσα ________________ νδ _ λ _γ
 • Ἀζικίς __________________ νε λα
 • Νεμέσιον ________________ νε _ λ _γ
 • Τισάρχου ἢ Τρισάρχου ______. νε _γ λ _γ
 • Φίλωνος ________________. νε _γ λ _
 • Σωφάνους ________________ ν _ λ _γ
 • Βιβλιαφόριον ____________. ν γιβ λ γο
 • Σκόπη __________________ ν γο λ _
 • Καλλίου __________ νζ λ _γ
 • Λαοδαμάντιον ____________. νζ _ λα
 • Κατάβαθμος Μικρός νη λ _γ
 • Πηδωνία ________________ νη γ λα
 • Πνιγεύς ________________. νη _ λ _
 • Γλαύκων ἢ Γλαυκόν ________. νθ λ _γ
 • Τουκκίτωρα ______________ νε λ δ
 • Θανουθίς ______________. νε γο κθ _δ
 • Πέδνοπον ________________ νζ δ κθ γο
 • Κλίμαξ __________________ νζ γο λ
 • Σίροπον ________________. ν γ κη _δ
 • Μαρεῶτις ________________ νη κη γ·

καὶ ἐν τῇ Ἀμμωνιακῇ,

 • ἥ τε Ἀλεξάνδρου παρεμβολή __. ν _ κη
 • καὶ ὁ Ἄμμων πόλις νε _ κη·

Μαρεώτιδα και ενδότερα[]

Μαρεώτου δὲ νομοῦ πόλεις καὶ κῶμαι αἵδε·

 • Μονοκάμινον ______________ νθ λ _
 • Ἁλμύραι ________________. νθ γο λ _γ
 • Ταπόσιρις ______________. νθ _γ λ _γ
 • Κωβίου ________________. νθ λ γ
 • Ἀντιφίλου ________________ νθ _ λ γ
 • Ἱέραξ __________________. νθ γο λ γο
 • Φωμωθὶς ἢ Φαμουθίς ______. ξ λ γο
 • Παλαιμάρεια κώμη ________. ξ λ ·

Καὶ ἐν τῇ Σκιαθικῇ χώρᾳ

Καὶ περὶ τὴν Μοίριδος λίμνην

 • Βακχίς ________________. ξ _ κθ γο
 • Διονυσιάς ______________. ξ _ κθ

Καὶ ἐν τοῖς Ὀασίταις

 • Ὄασις μικρά ______________ ξ δ κη _δ
 • Ὄασις μεγάλη ____________. νθ _γ κ _γιβ.

Νειλικό Δέλτα[]

Αὐτὸς δὲ ὁ Νεῖλος ποταμὸς, καὶ οἱ περὶ αὐτὸν νομοὶ καὶ τῶν πόλεων αἱ ἐπίσημοι ἔχουσιν οὕτως·

Μέγα Δέλτα καλεῖται, καθ᾽ ὃ ἐκτρέπεται ὁ Μέγας ποταμὸς, ὁ καλούμενος Ἀγαθὸς δαίμων ἢ Ἀγαθοδαίμων, καὶ ῥέων διὰ τοῦ Ἡρακλεωτικοῦ στόματος εἰς τὸν καλούμενον Βουβαστιακὸν, ὃς ἐκρεῖ διὰ τοῦ Πηλουσιακοῦ στόματος· θέσις δέ ἐστι τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Δέλτα ________ ξβ λ·

Μικρὸν δὲ καλεῖται Δέλτα, καθ᾽ ὃ σχίζεται ὁ Βουβαστιακὸς ποταμὸς εἰς τὸν Βουσιριτικὸν ποταμὸν, ὃς ἐκρεῖ διὰ τοῦ Παθμητικοῦ στόματος, οὗ ἡ θέσις ________________. ξβ γο λ γ·

Λέγοιτο δ᾽ ἂν καὶ τρίτον Δέλτα μεταξύ πως τῶν εἰρημένων, καθ᾽ ὃ σχίζεται ὁ Βουβαστιακὸς εἰς τὸν δι᾽ Ἀθρίβεως πόλεως καὶ τοῦ Πινέπτιμι στόματος ῥέοντα, οὗ καὶ αὐτοῦ θέσις. ξβ δ λ ιβ.

Κατὰ δὲ τὸ Μέγα Δέλτα ἐκτρέπεται ἀπὸ τοῦ Ἀγαθοδαίμονος ποταμοῦ πρὸς ἄρκτους πρῶ- τος μὲν, ὁ καλούμενος Θερμουθιακὸς ἢ Φερμουθιακὸς ποταμὸς, ὃς ἐκρεῖ διὰ τοῦ Σεβεννυτικοῦ στόματος, καὶ ἡ ἐκτροπὴ αὐτοῦ ἐπέχει μοίρας ____________________ ξα _ λ δ·

δεύτερος δὲ, ὁ καλούμενος Τάλυ ποταμὸς, ὃς ἐκρεῖ διὰ τοῦ Βολβιτίνου στόματος, καὶ ἡ ἐκτροπὴ τοῦ Τάλυ ποταμοῦ ἐπέχει μοίρας ____________________ ξα λ _γ·

ὅθεν ὅ τε Βουτικὸς ποταμὸς καὶ ὁ ἐφεξῆς κατὰ παράλληλόν πως τῇ παραλίῳ θέσιν ἐπιζευγνύουσι τόν τε Θερμουθιακὸν ἢ Φερμουθιακόν καὶ Ἀθριβιτικόν καὶ Βουσιριτικόν καὶ Βουβαστιακόν·

ἀφ᾽ ὧν οἱ μὲν εἰς θάλασσαν διὰ τῶν παρακειμένων ἑλῶν τε καὶ λιμνῶν ἐκβάλλουσι κατὰ τὰ λοιπὰ στόματα, οἱ δὲ τοῖς εἰρημένοις μεγάλοις ποταμοῖς συμπλέκονται.

Καλεῖται δὲ κοινῶς ὁ περὶ τούτους τοὺς ποταμοὺς χώρα ἡ κάτω, ἧς νομοὶ καὶ μητροπόλεις αἵδε·

Κάτω Αίγυπτος.
1. Μεμφίτιδα
2. Μωμεμφίτιδα /Λητοπολίτιδα
3. Ανδροπολίτιδα /Γυναικοπολίτιδα.
4. Προσωπίτιδα.
5. Χεμμίτιδα /Σαΐτιδα /Φθεμφουθίτιδα.
6. Παμπρημίτιδα /Ξοΐτιδα.
7. Μετηλίτιδα /Μενελαΐτιδα.
8. Φαγρωριοπολίτιδα /Ηρωοπολίτιδα.
9. Βουσιρίτιδα.
10. Αθριβίτιδα.
11. Φαρβαιθίτιδα /Λεοντοπολίτιδα.
12. Σεβεννυτίδα.
13. Ονουφίτιδα /Ηλιοπολίτιδα.
14. Σεθροΐτιδα /Πηλουσιάτιδα.
15. Θμουΐτιδα /Ερμοπολίτιδα.
16. Μενδησία.
17. Ανυσίτιδα /Διοσπολίτιδα.
18. Βουβαστίτιδα.
19. Τανίτιδα.
20. Αφθίτιδα /Φακουσίτιδα.

ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ ἀπὸ θαλάσσης ἀρχομένῳ,

 • Ἀλεξανδρέων χώρας νομὸς καὶ μητρόπολις,
 • Ἑρμοῦ πόλις μικρά ________. ξα λ _γ
 • Ἀνδροπολίτης νομός, καὶ μητρόπολις Ἀνδρῶν πόλις __ ξα γ λ γ
 • Λητοπολίτης νομός, καὶ μητρόπολις Λητοῦς πόλις μεσόγειος ξα _ λ ιβ

μεταξὺ δὲ τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ καὶ τοῦ Τάλυ ποταμοῦ ἀπὸ δύσεως τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ,

 • Μετηλίτης νομός, καὶ μητρόπολις Μέτηλις ______ ξα λα

μεταξὺ δὲ τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ καὶ τοῦ Θερμουθιακοῦ ἢ Φερμουθιακοῦ ποταμοῦ πόλεις αἵδε·

 • Φθενότης νομός, καὶ μητρόπολις Βοῦτος ______. ξα _ λ _δ
 • Καβασίτης νομός, καὶ μητρόπολις Κάβασα ______ ξα _ λ γο
 • Σαΐτης νομός, καὶ μητρόπολις Σαΐς ________ ξα _ λ _·

καὶ πρὸς τῷ Μεγάλῳ ποταμῷ ἀπὸ δυσμῶν,

 • Ναύκρατις πόλις ξα δ λ _

ἀπ᾽ ἀνατολῶν πρὸς τῷ Μεγάλῳ ποταμῷ,

 • Προσωπίτης νομός, καὶ μητρόπολις Νικίου ______. ξα _ λ γ·

μεταξὺ δὲ τοῦ Φερμουθιακοῦ καὶ τοῦ Ἀθριβιτικοῦ ποταμοῦ,

 • Σεβεννύτης κάτω τόπων, καὶ μητρόπολις αὐτοῦ, Παχνευμουνὶς ἢ Παχναμουνίς __ ξα γο λα
 • Ξοΐτης νομός, καὶ μητρόπολις Ξόϊς ἢ Ξόης __. ξα γο λ _δ
 • Φθεμφουθίς ἢ Φθεμβουθὶ νομὸς, καὶ μητρόπολις, Ταούα ____ ξα γο λ γ ιβ

μεταξὺ δὲ τοῦ Ἀθριβιτικοῖ καὶ τοῦ Βουσιριτικοῦ ποταμοῦ·

 • Ὀνουφίτης νομός, καὶ μητρόπολις Ὀνουφίς ______ ξβ ιβ λ γο
 • Ἀθριβίτης νομός, καὶ μητρόπολις Ἀθριβίς ______ ξβ λ _
 • Μενδήσιος νομός, καὶ μητρόπολις Θμουΐς ______. ξβ γ λ _γ
 • Σεβεννύτης ἄνω τόπων, καὶ μητρόπολις Σεβεννοτός ____ ξβ γ λ γ
 • Βουσιρίτης νομός, καὶ μητρόπολις _Βουσιρὴς ἢ Βουσιρίς ξβ _ λ δ
 • Λεοντοπολίτης νομός, καὶ μητρόπολις Λεόντων πόλις __ ξβ _ λ _ιβ

μεταξὺ δὲ τοῦ Βουσιριτικοῦ ποταμοῦ καὶ τοῦ Βουβαστικοῦ ποταμοῦ

 • Νεοὺτ _ἢ Νεσὸγ_ νομός, καὶ μητρόπολις Πανέφυσις ____ ξβ γο λα ιβ
 • Τανίτης νομός, καὶ μητρόπολις Τάνις ________ ξβ _δ λ _γ
 • Φαρβαιθίτης νομός, καὶ μητρόπολις Φάρβαιθος ____ ξβ _δ λ _·

ἀπ᾽ ἀνατολῶν δὲ τοῦ Βουβαστικοῦ ποταμοῦ

 • Σεθρωΐτης ἢ Σεθραΐτης νομός, καὶ μητρόπολις Ἡρακλέους μικρὰ πόλις ξγ γ λα
 • Ἀραβίας νομός, καὶ μητρόπολις Φακοῦσσα ξγ λ _γ
 • Βουβαστίτης νομός, καὶ μητρόπολις Βούβαστος ξγ ιβ λ γο
 • Ἡλιοπολίτης νομός, καὶ μητρόπολις _Ἡλίου _ἢ Ὀνίου ξβ _ λ

καὶ ἐν μεθορίοις Ἀραβίας καὶ Ἀφροδιτοπόλεως,

 • Βαβυλών ξβ δ λ
 • Ἡλίου πόλις ξβ _ κθ _γ
 • Ἡρώων πόλις ξγ λ δι᾽ ἧς καὶ Βαβυλῶνος πόλεως Τραϊανὸς ποτ. ῥεῖ.

Επτανομία[]

Τὰ δὲ μεσημβρινώτερα τοῦ Μεγάλου Δέλτα καὶ τῆς κάτω χώρας καλεῖται Ἑπτὰ Νομοὶ _ἢ Ἑπτανομὶς,

 • καί ἐστι πρῶτος νομὸς ἀπὸ δύσεως τοῦ ποταμοῦ Μεμφίτης, καὶ μητρόπολις αὐτοῦ Μέμφις ξα _γ κθ _γ
  • καὶ ὁμοίως ἀπὸ δύσεως τοῦ ποταμοῦ μεσόγειος πόλις Ἀκανθὼν ἢ _Ἀκανθῶν ____ ξα γο κθ γο·

εἶτα καθ᾽ ὃ μέρος σχίζεται ὁ ποταμὸς,

 • ποιῶν νῆσον τὸν Ἡρακλεοπολίτην νομὸν, καὶ ἐν τῇ νήσῳ Νείλου πόλις μεσόγειος ξβ κθ _·
  • καὶ μητρόπολις πρὸς τῷ δυτικωτέρῳ τμήματι τοῦ ποταμοῦ Ἡρακλέους πόλις μεγάλη ξα _γ κθ
  • καὶ ἐν τῇ νήσῳ Νείλου πόλις μεσόγειος ______ ξβ κθ _δ

ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῆς νήσου

 • Ἀρσινοΐτης νομὸς καὶ μητρόπολις μεσόγειος Ἀρσινόη ____ ξα γο κθ _
  • καὶ ὅρμος Πτολεμαΐς ________ ξα γο κθ γ.

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς νήσου

 • Ἀφροδιτοπολίτης νομὸς, καὶ μητρόπολις ὁμώνυμος Ἀφροδίτης πόλις ξβ δ κθ γο

εἶτα ὁμοίως ἀπ᾽ ἀνατολῶν τῆς νήσου,

 • Ἀγγυρῶν ἢ Ἀγκυρῶν πόλις ____ ξβ γ κθ γ·

καὶ συνίασι μὲν οἱ τὴν νῆσον ποιοῦντες ποταμοὶ κατὰ θέσιν ξβ κη _δ

Συνάπτει δὲ ἀπὸ μὲν δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ

 • νομὸς Ὀξυρυγχίτης, καὶ μεσόγειος μητρόπολις Ὀξύρυγχος ξα γο κη _γ
 • εἶτα ὁμοίως νομὸς Κυνοπολίτης, καὶ μητρόπολις ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ Κῶ ξ _γ κη γο

ᾗ ἀντίκειται ἐν τῇ νήσῳ Κυνῶν πόλις ξβ κη γο

καὶ ἐφεξῆς ἀπ᾽ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ

 • Ἀκορὶς ἢ Ἄκωρις ξβ κη _
 • καὶ μεσόγειος Ἀλαβαστρὰ ἢ Ἀλαβάστρων πόλις ξβ _ κη γ·
 • εἶτα Ἑρμοπολίτης νομὸς, καὶ μητρόπολις ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ μεσόγειος Ἑρμοῦ πόλις μεγάλη ξα γο κη γ ιβ
  • καὶ ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ παρακείμεναι Φυλακαί ξα _γ κη δ·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ

 • νομὸς Ἀντινοΐτης καὶ μητρόπολις αὐτοῦ Ἀντινόου πόλις ξβ ιβ κη
 • οἷς νομοῖς προσγράφονται οἱ δύο Ὀασῖται.

Θηβαΐς[]

Τὰ δὲ ἔτι μεσημβρινώτερα τῶν ἑπτὰ νομῶν καλεῖται Θηβαῒς καὶ ἄνω τόποι.

Εἰσὶ δὲ καὶ ἐνταῦθα, ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ ποταμοῦ

 • Ἀφροδιτοπολίτης νομὸς, καὶ μητρόπολις μεσόγειος Ἀφροδίτης πόλις ξα γο κζ γ
 • εἶτα μεσόγειος Κροκοδείλων πόλις ξα γ κζ γ
 • Διοπολίτης νομὸς τῶν ἄνω τόπων, καὶ μητρόπολις Διὸς πόλις μικρά . ξα _γ κ γο
 • Τεντυρίτης νομὸς, καὶ μητρόπολις Τέντυρα ξα _γ κ
  • καὶ κώμη μεσόγειος Παμπανίς __ ξα _ κε _δ
  • εἶτα ὁ Μέμνων, καὶ μεσόγειος κώμη Ταθυρίς ξα _ κε γο
 • Ἑρμουθίτης ἢ Ἑρμωνθίτης νομὸς, καὶ μητρόπολις Ἑρμουθὶς ἢ Ἑρμωνθίς ξα _γ κε γ
  • καὶ ἐφεξῆς Λάτων πόλις ______ ξα _δ κε
  • εἶτα Ἀπόλλωνος πόλις μεγάλη __ ξα _γ κδ γο
  • εἶτα κώμη μεσόγειος Φθωνθίς ξα γο κδ γ
  • καὶ νῆσος Ἐλεφαντίνη ______. ξα _ κγ _γιβ

ἀπ᾽ ἀνατολῶν δὲ τοῦ ποταμοῦ

 • Ἀνταιοπολίτης νομὸς, καὶ μητρόπολις Ἀνταίου μεσόγειος ξβ γ κζ γο
 • καὶ ἐφεξῆς Πάσσαλος ἢ Πασσάλων ____________________ ξβ κζ _
 • Κοπτίτης νομὸς, καὶ μητρόπολις μεσόγειος Κοπτὸς ἢ Κοπτὶς πόλις ξβ _ κ
  • εἶτα Ἀπόλλωνος πόλις μικρά __. ξβ _ κε _γ
 • Θηβῶν νομὸς, καὶ μητρόπολις Διὸς πόλις μεγάλη ξβ κε _
  • εἶτα Τούφιον ____________. ξβ κε γ
  • εἶτα Χνουβίς ____________. ξβ κε
  • εἶτα Εἰληθυίας πόλις ________ ξβ ιβ κδ _δ
  • εἶτα Τόου μεσόγειος ________ ξβ δ κδ γ
  • εἶτα Ὄμβοι ἢ Ὄμβροι ________ ξβ κδ ιβ
  • εἶτα Συήνη ______________. ξβ κγ _γ·

Δωδεκάσχοινος[]

ἔπειτα Δωδεκάσχοινος,

 • ἧς ἀπ᾽ ἀνατολῶν εἰσὶν Ἄραβες, καλούμενοι Ἀδαῖοι ἢ Αἰδαῖο_ι. ἐν οἷς ἀπ᾽ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ μετὰ τὸν Καταῤῥάκτην τὸν μικρόν, οὗ θέσις ________________ ξα _γ κγ _δ
 • Ἱερὰ Συκάμινος ____________ ξα _δ κγ γο
 • Φιλαί _ἢ Φίλα_ι ____________ ξα γο κγ _
 • Μετακομψώ ______________ ξα γο κγ ιβ
 • ἧς ἀντικρὺς ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ Ψέλκις __________________ ξα κγ ιβ.

Αιγυπτιακές Νήσοι[]

Νῆσοι δὲ τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τῇ Λιβύῃ παράκεινται,

ἐν μὲν τῷ Αἰγυπτιακῷ πελάγει,

 • Ἀηδονὶς νῆσος ____________ νβ γο λα _γ
 • Τυνδάριοι σκόπελοι, νῆσοι τρεῖς . νε _γ λα _
 • Αἰνήσιππα νῆσος __________. ν _ λα γο
 • Φωκοῦσσαι, νῆσοι δύο ______. ν _γ λα
 • Πηδωνία νῆσος ____________ νη _ λα _
 • Δίδυμαι, νῆσοι δύο __. ξ λα _
 • Φάρος νῆσος ____________. ξ γ λα

Ἐν δὲ τῷ Ἀραβίῳ κόλπῳ νῆσοι αἵδε·

 • Σαππειρήνη ἢ Σασπειρήνη νῆσος ξδ _δ κη
 • Ἀφροδίτης νῆσος __________. ξε δ κε
 • Ἀγάθωνος νῆσος __________. ξε δ κγ γο

Δυτική Αφρική[]

Αφρική

Μαρόκο

Ακτή Ελεφαντοστού

Γκάνα

Κόλπος Γουϊνέας

Αννώνειος Περίπλους

Λιβύης τῆς ἐντὸς θέσις.

Ἀφρικῆς πίναξ δ.

Ἡ ἐντὸς Λιβύη περιορίζεται *ἀπὸ μὲν ἄρκτων ταῖς τε δυσὶ Μαυριτανίαις, καὶ Ἀφρικῇ, καὶ Κυρηναϊκῇ, κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας αὐτῶν μεσημβρινὰς γραμμάς·

 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρει τῆς Μαρμαρικῆς, κατὰ τὸν διὰ Δαρδάνεως πόλεως μεσημβρινὸν,

μέχρι τοῦ ἐκτεθειμένου τῆς Μαρμαρικῆς πέρατος, καὶ ἔτι τῇ ὑπὸ τὴν Αἴγυπτον Αἰθιοπίᾳ ἐκ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ μέχρι πέρατος, οὗ θέσις

 • ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐντὸς Αἰθιοπίᾳ, ἐν ᾗ Ἀγίσυμβα χώρα κατὰ γραμμὴν τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος ἕως τοῦ κατὰ τὸν Ἑσπέριον (~ Κόλπος Γουινέας) καὶ Μέγαν καλούμενον κόλπον τῆς ἐκτὸς θαλάσσης, οὗ θέσις
 • ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ δυτικῷ ὠκεανῷ, ἀπὸ τοῦ εἰρημένου κόλπου, μέχρι τοῦ τῆς Τιγγιτανῆς Μαυριτανίας πέρατος, οὗ ἡ παράλιος ἔχει οὕτως·

Μετὰ τὸ πρὸς τῇ Τιγγιτανῇ Μαυριτανίᾳ πέρας • Νουΐου ποταμοῦ ἐκβολαί Bandama River)
 • Σαλουεντία _ἢ Σολουεντία ἄκρα (Palmas Cape) ~ Sassandra River
 • Μάσσα ποταμοῦ ἐκβολαί (Comoe River)
 • Ἰάρζειθα πόλις
 • Δαράδου ἢ Δάραδος ποταμοῦ ἐκβολαί (Volta River)
 • Μέγας λιμήν (Lagos)
 • Βάβιβα ἢ Βάβιγα πόλις
 • Ἀρσινάριον ἄκρον (Cape of three Points)
 • Ῥυσσάδιον ἄκρον (Cape of Saint Paul) (ή εναλλακτικά, αρχή του Εσπέριου Κόλπου)

Ὄρη δὲ ἐν τῇ Λιβύῃ ταύτῃ κατωνόμασται,

 • τό τε Μάνδρον ἢ Μάνδρου ὄρος (~ Όρη Γουϊνέας), ἀφ᾽ οὗ ῥέουσιν οἱ ἀπὸ Σαλάθου ποταμοῦ μέχρι Μάσσα ποταμοῦ ποταμοὶ, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας
 • καὶ τὸ καλούμενον Σαγάπολα ἢ Σαλάπολα ὄρος, ἀφ᾽ οὗ ὁ Σοῦβος ποταμὸς ῥεῖ, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας
 • καὶ τὸ Ῥυσσάδιον ὄρος, ἀφ᾽ οὗ ὅ τε Στάχειρ ποταμὸς ῥεῖ, ποιῶν τὴν πρὸς αὐτῷ λίμνην Κλονίαν, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας
 • καὶ τὸ καλούμενον Οὐσάργαλα ἢ Σουσάργαλα ὄρος, ἀφ᾽ οὗ ῥεῖ ὁ Βαγράδας ποταμὸς, οὗ
  • τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας οὗτος, φερόμενος διὰ τῆς Ἀφρικῆς, εἰσβάλλει εἰς τὴν θάλασσαν κατὰ θέσιν
 • καὶ τὸ Γίργιρι ἢ Γίργυρις ὄρος, ἀφ᾽ οὗ ὁ Κίνυψ ἢ Κίνιφος ποταμὸς ῥεῖ, ἔχων τὰς ἀρχὰς κατὰ δύο θέσεις αἱ δὲ συναφαὶ τῶν δύο θέσεων
 • καὶ τὸ καλούμενον Θάλα ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας
 • καὶ ἡ Γαραμαντικὴ φάραγξ
 • καὶ ὁ Ἀρουάλτης ὄρος
 • καὶ ὁ Ἀράγκας ἢ Ἀράγγας ὄρος

Ποταμοὶ δὲ ἐν τῇ μεσογείῳ ῥέουσι μέγιστοι,

 • ὅ τε Γεὶρ ποταμὸς, ὁ ἐπιζευγνύων τό τε Οὐσάργαλα ὄρος καὶ τὴν φάραγγα τὴν Γαραμαντικὴν, ἀφ᾽ οὗ
  • ὁ ἐκτραπεὶς ποταμὸς ἐπέχει κατὰ θέσιν μοίρας μβ ι,
  • ὅστις ποιεῖ τὰς Χελωνίδας λίμνας, ὧν τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας μθ κ
 • ὃς καὶ διαλιπὼν, καὶ ὥς φασιν, ὑπὸ γῆν ἐνεχθεὶς, ἀναδίδωσιν ἕτερον ποταμὸν, οὗ
  • τὸ μὲν δυσμικὸν πέρας ἐπέχει μοίρας . μ ι
  • τὸ δὲ ἀνατολικὸν τοῦ ποταμοῦ, ποιεῖ τὴν Νοῦβα ἢ Νούθα λίμνην, ἧς θέσις ν ιε
 • καὶ ὁ Νίγειρ ποταμὸς ἐπιζευγνύων καὶ αὐτὸς τό τε Μάνδρον ὄρος καὶ τὸ Θάλα ὄρος·
 • ποιεῖ δὲ καὶ οὗτος τήν τε Νιγρῖτιν λίμνην, ἧς θέσις ιε ιη
  • καὶ πρὸς μὲν ἄρκτους ἐκτροπὰς δύο
   • ἐπί τε τὸ Σαγάπολα ὄρος,
   • καὶ ἐπὶ τὸ Οὐσάργαλα ὄρος·
  • πρὸς ἀνατολὰς δὲ ἐκτροπὴν μίαν,
   • ἐφ᾽ ἧς λίμνην Λιβύην, ἧς θέσις λε ι _
  • πρὸς μεσημβρίαν δὲ ἐκτροπὴν μίαν

Ὑπόκειται δὲ ταῖς

 • μὲν Μαυριτανίαις ἡ Γαιτουλία,
 • τῇ δὲ Ἀφρικῇ καὶ τῇ Κυρηναϊκῇ, ἡ ἔρημος Λιβύη.

Καὶ τὰ μέγιστα μὲν ἔθνη κατανέμεται τὴν Λιβύην,

 • τό, τε τῶν Γαραμάντων, διῆκον ἀπὸ τῶν τοῦ Βαγράδα ποταμοῦ πηγῶν μέχρι τῆς Νοῦβα λίμνης,
 • καὶ τὸ τῶν Μελανογαιτούλων, οἵτινες κατέχουσι τὰ μεταξὺ τοῦ Σαγάπολα ὄρους καὶ τοῦ Οὐσάργαλα ὄρους.
 • καὶ τὸ τῶν Πυῤῥαίων Αἰθιόπων γένος, οἵ εἰσι μεσημβρινώτεροι τοῦ Γειρὸς ποταμοῦ,
 • καὶ τὸ τῶν Νιγριτῶν Αἰθιόπων, οἵ εἰσιν ἀρκτικώτεροι τοῦ Νίγειρος ποταμοῦ,
 • καὶ τὸ τῶν Δαραδῶν, οἳ κατέχουσι τὰ ἐπὶ θαλάσσῃ τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ,
 • καὶ τὸ τῶν Περόρσων, οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι,
 • καὶ ἀπὸ θαλάσσης τοῦ ὄρους, ὃ καλεῖται Θεῶν ὄχημα,
 • καὶ τὸ τῶν Ὀδραγγιδῶν Αἰθιόπων, τὰ μεταξὺ κατεχόντων τοῦ τε Κάφα ὄρους καὶ τοῦ Θάλα,
 • καὶ τὸ τῶν Μιμάκων, οἵ εἰσιν ὑπ᾽ αὐτὸ τὸ Θάλα ὄρος,
 • καὶ τὸ τῶν Νουβῶν, τὰ δυσμικὰ τῆς φάραγγος τοῦ ὄρους κατεχόντων,
 • καὶ τὸ τῶν Δερβικκῶν, οἵ εἰσι δυσμικώτεροι τοῦ Ἀράγγα ὄρους ὄρους.

Ἐλάσσονα δέ εἰσιν ἔθνη, ἃ κατέχουσι τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσσῃ μετὰ τὴν Γαιτουλίαν,

 • Αὐτολάται ἢ Αὐτολάλαι,
 • καὶ Σηράγγαι ἢ Σιράγγαι,
 • καὶ Μαυσωλοὶ μέχρι τοῦ Μάνδρου ὄρους.
 • εἶτα πρὸς αὐτὸ καὶ Ῥάβιοι ἢ Βάβιοι,
 • καὶ Μαλκόαι,
 • καὶ Μάνδοροι, μέχρι τῶν Δαραδῶν·
 • μεθ᾽ οὓς Σοφουκαῖοι,
 • καὶ ὑπὸ τὸ Ῥυσσάδιον ὄρος Λευκαιθίοπες· ὧν
  • μεταξὺ καὶ τῶν Περόρσων ἢ Πυρόρσων διήκει τὸ Πυῤῥὸν πεδίον·
 • εἶτα τοῦ μὲν Σαγάπολα ὄρους ἀρκτικώτεροι Φαρούσιοι,
 • τοῦ δὲ Οὐσάργαλα ὄρους ἀρκτικώτεροι Νατεμβεῖς,
 • τοῦ δὲ Γίργιρι ὄρους ἀνατολικώτεροι Λυγξαμάται καὶ Σαμαμύκιοι.
 • καὶ μεταξὺ μὲν τοῦ Μάνδρου ὄρους καὶ τοῦ Σαγάπολα ὄρους Σάλαθοι ἢ Σάλθοι.
 • καὶ Δαφνῖται ἢ Δαφθῖται,
 • καὶ Ζαμάζιοι,
 • καὶ Ἀρόκκαι,
 • καὶ Τεκπάνοι ἢ Κετιανοὶ μέχρι τῶν Νιγριτῶν τῶν Αἰθιόπων.
 • ὑπὸ δὲ τοῦ Οὐσάργαλα ὄρους Σουβούρπορες.
 • ὑπὸ δὲ τὸ Γίργιρι ὄρος, ὡς ἐπὶ τοὺς Γαράμαντας, Μακκόοι,
 • καὶ Δαυχῖται,
 • καὶ Καλεῖται μέχρι τῆς Ποῦβα λίμνης·
 • εἶτα τῶν μὲν Δαραδῶν ἀνατολικώτεροι Μακχούρηβοι,
 • τῶν δὲ Σοφουκαίων Σολουέντιοι·
 • τούτων δ᾽ ἀνατολικώτεροι Ἀντίκολοι, οἳ καὶ Φραυρούσιοι,
 • καὶ Χουρῖται,
 • καὶ Σταχεῖραι μέχρι τοῦ Κάφα ὄρους·
 • οὗ μεταξὺ καὶ τοῦ τῶν Θεῶν ὀχήματος ὄρους Ὀρφεῖς·
 • ὑφ᾽ οὓς Ταρουάλται, καὶ Μάτιτες,
 • καὶ Ἀφρικέρωνες μέγα ἔθνος.
 • Καὶ πάλιν τῶν μὲν Ὀδραγγιδῶν Αἰθιόπων μεσημβρινώτεροι Ἀχαῖμαι ἢ Ἀχάμαι,
 • τῶν δὲ Μιμάκων Γογγάλαι·
 • μεθ᾽ οὓς Νανοσβεῖς·
 • εἶτα Ναβάθραι μέχρι τοῦ Ἀρουάλτου ὄρους.
 • Καὶ μεταξὺ μὲν τῆς Λιβύης λίμνης, καὶ τοῦ Θάλα ὄρους Ἀλιταμβοὶ
 • καὶ Μάνραλοι ἢ Μαύραλοι,
 • μεταξὺ δὲ τούτων καὶ τῶν Νουβῶν Ἁρμεῖαι ἢ Ἀρμεῖαι,
 • καὶ Θάλαι,
 • καὶ Δόλοπες,
 • καὶ Ἀστακοῦροι μέχρι τῆς φάραγγος τοῦ ὄρους·
 • καὶ ἀρκτικώτεροι μὲν τοῦ Ἀράγγα ὄρους Ἀρόκκαι,
 • ἀνατολικώτεροι δὲ Ἀσσαράκαι·
 • καὶ μεταξὺ δὲ τῶν Δερβικκῶν καὶ τοῦ Ἀρουάλτου ὄρους Δερμονεῖς·
 • καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Ἀφρικέρωνας ὡς πρὸς λιβόνοτον Ἀγαγγῖναι Αἰθίοπες·
 • ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων ὑπὸ μὲν αὐτὸν τὸν Αρουάλτην ὄρος καὶ μέχρι τοῦ Ἀράγγα ὄρους οἱ Ξυλικκεῖς Αἰθίοπες·
 • μετὰ δὲ τούτους οἱ Οὐχαλικκεῖς Αἰθίοπες.

Πόλεις δὲ ἐν τῇ χώρᾳ κατονομάζονται, ἐν μὲν τῷ παραθαλασσίῳ τμήματι αἵδε·

 • Αὐτολάλα ἢ Αὐτολάται ______ ι κγ _γ
 • Θουηλὰθ _ἢ Θουοιλάθ_ ______ ια _ κα γο
 • Τάγανα ________________. ιβ _ κ δ
 • Μάγουρα ________________ ιβ _ ιε
 • Οὔβριξ __________________ ιδ γ ιγ γ
 • Ἰάρζειθα ἢ Ἄρζειθα ________ ι γ ιβ δ

Ὑπὲρ δὲ τὸν Νίγειρα ποταμὸν ἄποθεν πόλεις αἵδε·

 • Ταλουβάθ ______________. ιη γο κβ γο
 • Μαλαχάθ ______________. κ γ κ δ
 • Τούκαβα ________________ ιη ιθ
 • Βύνθα ἢ Βίνθα __________ κ δ κα

Καὶ ὑπὸ τὸν ποταμὸν πόλις ἥδε·

 • Ἀνυγάθ ________________. κ _ ιδ

πρὸς αὐτῷ δὲ τῷ ποταμῷ ἀπὸ μὲν ἄρκτων τοῦ ποταμοῦ

 • Πεσσίδη ________________ ιθ ιη
 • Θίγη __________________. κα ιζ _
 • Κούφη __________________ κγ δ ιη
 • Νίγειρα μητρόπολις ________. κε γο ιζ γο
 • Οὐελλεγεία ______________. κη _ ιε
 • Τάγαμα ________________. λ ιε δ
 • Πάναγρα ________________ λδ ι γο

Ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τοῦ ποταμοῦ

 • Θοῦπαι ἢ Θοῦππαι ________. ι _ ι γο
 • Πούνση ἢ Ποῦνσα __________ ιη ιζ
 • Σαλούκη ἢ Σαλούκα ________ ιθ _ ιζ
 • Θαμονδάκανα _ἢ Θαμονδόκαν_α . κγ ιζ
 • Δουδούμ _ἢ Δουθούμ_ ______. λα ιε

Πάλιν περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς τοῦ Βαγράδα ποταμοῦ

 • Σιλίκη __________________ κθ κδ _
 • Βουθουρὶς ἢ Βούθουρος ____. λα κδ
 • Ἀνοιγὰθ ἢ Ἀνυγάθ ________. λγ κδ
 • Θαβουδίς ________________ λδ κβ
 • Σικκαθόριον ______________ λδ κγ
 • Κάψον _ἢ Κάψ_α __________ λδ κα

Περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς τοῦ Κινύφου ποταμοῦ

 • Γέλανος ________________. μ κδ _
 • Οὐάνιος _ἢ Οὐανία_ς ________ μα κβ γο
 • Σάβαι __________________ μγ κγ
 • Βοούτα ________________. λθ κα _
 • Βέδειρον ________________ μα κγ
 • Γαράμη μητρόπολις ________. μγ κα _
 • Θουμέλιθα ______________. μγ ιθ

ὑπὸ δὲ τὸν Γεῖρα ποταμὸν

 • Γείρα μητρόπολις __________ λ ιη

καὶ πρὸς αὐτῷ ἀπ᾽ ἄρκτων

 • Θυκιμὰθ ἢ Οὐκιμάθ_ ______. λη ιθ γο
 • Γηούα __________________ λθ ιθ
 • Βαδιάθ ________________. μ ιζ
 • Ἰσχερεῖ ________________. μα _ ι _
 • Τουκρούμουδα ____________ μα _ ιε _
 • Θοῦππα ἢ Θοῦσπα ________ μγ ιζ γο
 • Ἀρτάγειρα ______________. μδ _ ιη
 • Ῥουβούνη ________________ μ ιθ
 • Λύγξαμα ________________ μη _ κ γο.

Νῆσοι δὲ τῇ Λιβύῃ παράκεινται, ἐν μὲν τῷ δυτικῷ ὠκεανῷ,

 • Κέρνη νῆσος Sal Isle νησίδα του Πράσινου Ακρωτήριου
 • Ἥρας Ἡλίου ἡ καὶ Αὐτολάλα νῆσος Μαδέιρα Νήσος

καὶ αἱ τῶν Μακάρων νῆσοι ἓξ τὸν ἀριθμὸν αἵδε·

 • Ἀπρόσιτος νῆσος
 • Ἥρας νῆσος
 • Πλουϊτάλα νῆσος
 • Κασπειρία νῆσος _
 • Καναρία νῆσος
 • Πιντουαρία ἢ Κεντουρία νῆσος

Νουβία[]

Ερυθραίος Περίπλους

Ερυθρά Θάλασσα

Αίγυπτος Ερυθρά Θάλασσα

Αἰθιοπίας τῆς ὑπὸ Αἴγυπτον θέσις.

Ἀφρικῆς πίναξ δ.

Ἡ ὑπὸ Αἴγυπτον Αἰθιοπία περιορίζεται, ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ ἐκτεθειμένῃ τῆς Λιβύης καὶ Αἰ- γύπτου πλευρᾷ·

ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ τῆς ἐντὸς Λιβύης μέρει, κατὰ τὸν ἐκτεθειμένον διὰ Δαρδάνεως μεσημβρινὸν μέχρι τοῦ νοτίου τῆς Λιβύης πέρατος, ὃ ἐπέχει μοίρας να δ νότου γ ·

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἀπὸ τούτου τοῦ πέρατος γραμμῇ παρὰ τὴν λοιπὴν τὴν ἐντὸς Αἰθιοπίαν μέχρι τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου, οὗ θέσις ογ _γ νότου η γ ιβ·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ τε λοιπῷ μέρει τοῦ Ἀραβίου κόλπου, καὶ τῇ ἐφεξῆς Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, καὶ τῷ Βαρβαρικῷ πελάγει τῷ μέχρι τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου, κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην·

Μετὰ τὸ Βάζιον ἄκρον, ὃ εἴρηται,

 • Πριονωτὸν ὄρος __________. ξε κβ _
 • Χερσόνησος ______________ ξε κβ
 • Μνημεῖον ἄκρον __________. ξε κα _
 • Ἴσιον ὄρος ______________. ξε _ κα γ
 • Βαθὺς λιμήν ____________. ξε κα
 • Διοσκόρων λιμήν __________. ξε κα
 • Δήμητρος σκοπιᾶς _ἢ σκοπιὰ_ς ἄκρα ____________________. ξε γ κ δ
 • Ἀσπὶς ἄκρα ________ ξε _ ιθ _δ
 • Διογένους ἄκρον __________. ξε γο ιθ γο
 • Σατύρων ὄρος ____________. ξε γο ιθ
 • Μονοδάκτυλον ὄρος ________. ξε _ ιη _
 • Γαῦρον ὄρος ____________. ξε γο ιη
 • Θεῶν σωτήρων λιμήν ________ ξε _ ιζ _
 • Εὐαγγέλων λιμήν __________. ξε _δ ιζ ( = Suakin
 • Πτολεμαῒς Θηρῶν ____ ξ ι γ ιβ ( = Arkiko)
 • Σεβαστικὸν ἢ Σαβαστρικὸν στόμα ξε _ ι
 • Μέγας αἰγιαλός __________. ξ ιδ δ
 • Βωμὸς Ἔρωτος ἄκρον ________ ξ _ ι
 • Κολοβὸν _ἢ Κολοβῶν_ ὄρος, ἄκρον ____________________ ζη ιγ γο

Καὶ ἐν τῷ Ἀδουλικῷ κόλπῳ,

 • Σαβὰτ _ἢ Σάββατα πόλις ____ ξη ιβ _
 • Ὀρεινὴ Χερσόνησος ________. ξη ιβ
 • Ἀδουλὶς ἢ Ἀδούλη __________ ξζ ια γο
 • Κρούου ἀκρωτήριον ________. ξη ια γο
 • Ἀντιόχου λιμήν ____________ οβ ι δ
 • Μανδαῒθ ἢ Μανδαὴθ κώμη __. ογ _δ ι γ
 • Ἀρσινόη_. ογ _δ ι γο ( = Assab

μετὰ τὰ στενὰ ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ,

 • Δήρη _ἢ Δείρη πόλις ἐν ἄκρᾳ __ οδ _ ια (~ Βερενίκη επί Δειρής) ( = Djibout)

Εἶτα ἐν τῷ Ἀβαλίτῃ ἢ Αὐαλίτῃ κόλπῳ,

 • Ἀβαλίτης ἢ Αὐαλίτης ἐμπόριον __ οδ η γ ιβ
 • Μαλαὼ ἢ Μάλεως ἐμπόριον __ οη _ (Berber Port)
 • Μούνδου ἢ Μόνδου ἐμπόριον . οη ζ (Bandar Hais)
 • Μόσυλον ἄκρον καὶ ἐμπόριον οθ θ (Ras Handara)
 • Κοβὴ ἐμπόριον ____________ π η
 • Ἐλέφας ὄρος ______________ πα ζ _ (Ras Fil)
 • Ἀκκάναι ἢ Ἀκάνναι ἐμπόριον . πβ ζ (Bandar Ululah)
 • Ἀρώματα ἄκρον καὶ ἐμπόριον __ πγ (Cape of Guardafui)

ἐν δὲ τῷ Βαρβαρικῷ κόλπῳ,

 • Πανῶν κώμη ______________ πβ ε (Ras Binn)
 • Ὀπώνη ἐμπόριον __________. πα δ δ (Ras Hafun)
 • Ζίγγις ἢ Ζήγγισα ἄκρα ____. πα γ
 • Φαλαγγὶς ὄρος ____________ π γ _
 • Ἀπόκοπον ἢ Ἀπόκοπα ______. οθ γ
 • Νότου κέρας ἄκρον ________. οθ βόρ. α
 • Μικρὸς αἰγιαλός __________. οη νότ. α
 • Μέγας αἰγιαλός __________ ο νότ. β
 • Ἐσσινὰ ἐμπόριον __________. ογ _ νότ. β _
 • Σαραπίωνος ἢ Σεραπίωνος ὅρμος καὶ ἄκρα ______________. οδ νότ. γ (Mogadishu)
 • Τονίκη ἢ ἐμπόριον __________ ογ νότ. δ δ (Νικών)(Barawa)
 • Ῥαπτοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί οβ _ νότ. ζ
 • Ῥαπτὰ μητρόπολις τῆς Βαρβαρίας μικρὸν ἄποθεν θαλάσσης ________________. οα νότ. ζ
 • Ῥαπτὸν ἄκρον ____________ ογ _γ νότ. η γιβ

τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ Νείλου τὸ μετὰ τὸν μείζονα καταῤῥάκτην γραφήσεται διὰ τῶν προσεχῶν αὐτῷ κωμῶν, ὧν αἱ θέσεις ἔχουσιν οὕτως·

Μετὰ τὸν Ψέλκιν _ἢ Ψέλκην_ καὶ τὸν μέγαν καταῤῥάκτην, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας ________________. ξ _ κβ _ν

ἀπὸ μὲν δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ κεῖνται κῶμαι αἵδε·

 • Τασιτία ________________. ξ _ κβ
 • Βόων _ἢ Βοῶν_ ____________ ξ κα γο
 • Αὐτόβα ________________. ξα _ κα _ιβ
 • Φθοὺρ ἢ Φθοῦρι ________. ζα δ κα γ
 • Πίστρη ________________. ξα κ γο
 • Πτεμυθίς ________________ ξα κ δ
 • Ἀβουγκὶς ἢ Ἀβουνκίς νθ _ κ
 • Καμβύσου ταμιεῖα __________ νθ ιη _
 • Ἐρχόας ________________. νθ _ ιη
 • Σατάχθαι ἢ Σατάχθ_α ξ _ ιη
 • Μόρου ________________. ξα _ ιη γο
 • Νάκι ἢ Νακίς __________. ξβ ιθ _
 • Ταθίς ________________. ξα ιζ·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ κῶμαι αἵδε·

 • Πνούψ __________________ ξβ κβ
 • Βεριθὶς ἢ Βερηθίς ________. ξβ κα _
 • Γερβώ __________________ ξβ κα
 • Πατέτα ἢ Πάταιτα ________. ξα γο κ _
 • Ποντυρὶς ἢ Ποντηρίς ________ ξα κ
 • Πρίμις ἢ Πρῆμις μικρά ξ ιθ _
 • Ἀραβίς ἢ Ἀρβοῦς ________. ξ _ ιη _
 • Νάπατα ἢ Νάγγατα ______. ξγ κ δ
 • Σακόλη ________________. ξγ ιθ _
 • Σανδάκη ________________ ξγ ιη _
 • Ὀρβαδάρου ______________. ξβ γο ιη
 • Πρίμις ἢ Πρῆμις μεγάλη ____. ξβ ιζ.
 • Μερόης νήσου θέσις.

Ανατολική Αφρική[]

Αίγυπτος Νουβία Αιθιοπία

Ανατολική Αφρική Νείλος Ποταμός

Ανατολική Αφρική Νείλος Ποταμός

Ανατολική Αφρική

Ἀφρικῆς πίναξ δ.

Ἐντεῦθεν νησοποιεῖται ἡ Μερόη χώρα,

 • ὑπό τε τοῦ Νείλου ποταμοῦ ἀπὸ δυσμῶν ὄντος αὐτῆς, καὶ
 • ὑπὸ τοῦ Ἀσταβόρα ποταμοῦ ἀπ᾽ ἀνατολῶν ὄντος,

ἐν ᾗ εἰσι πόλεις αἵδε·

 • Μερόη ________ ξα _ ι γιβ
 • Σακόλχη ________________ ξα γο ιε δ
 • Ἐσὴρ _ἢ Ἔση_ρ ________ __ ξα γο ιγ _
 • Δαρὼν ἢ Δώρων κώμη ______ ξβ ιβ _·
 • εἶτα ἡ συναφὴ τοῦ Νείλου ποταμοῦ καὶ τοῦ Ἀστάποδος ποταμοῦ, οὗ ἡ θέσις ξα ιβ
 • εἶτα ἡ συναφὴ τοῦ Ἀσταβόρα ποταμοῦ καὶ τοῦ Ἀστάποδος ________________. ξβ _ ια _·
 • εἶτα καθ᾽ ὃ ἑνοῦται ὁ Νεῖλος ποταμὸς ἀπὸ τῶν ῥεόντων ποταμῶν ἐκ τῶν ὑποκειμένων δύο λιμνῶν ___________________ ξ βόρειον β

Τῶν λιμνῶν

 • ἡ δυσμικωτέρα νζ νότου
 • ἡ ἀνατολικωτέρα τῶν λιμνῶν __. ξε νότου ζ
 • ἡ Κολόη λίμνη, ἐξ ἧς ὁ Ἀστάπους ποταμὸς ῥεῖ ________________ ξθ ἰσημερινόν

καὶ ἄποθεν μὲν τοῦ ποταμοῦ εἰσι μεσόγειοι πόλεις,

 • ἥ τε Αὐξούμη, ἐν ᾗ βασίλειον, __ ξε _ ια
 • καὶ ἡ Κολόη πόλις __________ ξβ βόρειον δ δ
 • καὶ ἡ Μάστη πόλις ________. ξε νότου δ δ·

ὄρη δὲ ὀνομάζεται ἐν τῇ χώρᾳ,

ἀπὸ δυσμῶν τοῦ Νείλου ποταμοῦ παρήκοντα δι᾽ ὅλου τοῦ Νείλου

 • τὰ κοινῶς καλούμενα Αἰθιοπικὰ ὄρη, ὧν
  • θέσις ________________ νε κγ
  • καὶ ____________________ νε η

ἀπὸ ἀνατολῶν δὲ τοῦ Νείλου,

 • τό, τε καλούμενον Γάρβατον _ἢ Γάρβατα ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ____________________ ξθ
 • καὶ ὁ Ἐλέφας ὄρος __________ οη ε _

παρὰ δὲ τὰς λίμνας

 • τά τε καλούμενα Πύλαια _ἢ Πύλαι ὄρη ________________. ξε ἰσημερινόν
 • καὶ ἡ Μάστη τὸ ὄρος ________ ξη νότου ε

Καλεῖται δὲ καθόλου ἡ μὲν παρὰ τὸν Ἀραβικὸν καὶ τὸν Αὐαλίτην ἢ Ἀβαλίτην κόλπον παράλιος χώρα Τρωγλοδυτικὴ μέχρι τοῦ Ἐλέφαντος ὄρους, ἐν ᾗ

 • οἵ τε Ἀδουλῖται,
 • καὶ οἱ Αὐαλῖται ἢ Ἀβαλῖται παρὰ τοὺς ὁμωνύμους κόλπους.
 • Μόσυλοι δὲ ὑπὲρ τὸ ὁμώνυμον ἄκρον καὶ ἐμπόριον.

Ἡ δ᾽ ἐντεῦθεν μέχρι τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου παράλιος πᾶσα,

 • Βαρβαρία μὲν ἡ παράλιος,
 • Ἀζανία δὲ ἡ ἐνδοτέρω, ἐν ᾗ πλεῖστοι ἐλέφαντες.

Κατὰ μέρος δὲ κατέχουσι

τὴν μὲν ἀπ᾽ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ τῆς χώρας μετὰ τὸ Βάζιον ἄκρον, ὃ ἐπέχει μοίρας ______________ ξε κβ

 • Κολοβοὶ ἢ Κόλβοι,
 • μεθ᾽ οὓς πρὸς μεσημβρίαν Ταβιηνοί.

εἶτα

 • Σιρτιβεῖς ἢ Συρτιβεῖς,
 • μεθ᾽ οὓς Ἄττιροι ἢ Ἀπιροί,
 • εἶτα Βαβυλλήνιοι ἢ Βαβυλλίνιοι,
 • καὶ Ῥιζοφάγοι,
 • μεθ᾽ οὓς οἱ Αὐξουμῖται, ὧν θέσις ____________________ ξε ια
 • εἶτα Σαβορίδαι ἢ Σοβορίδες,
 • εἶτα Μολῖβαι,
 • καὶ Μεγάβραδοι ἢ Μεγάβαρδοι,
 • καὶ Νοῦβαι, δυσμικώτεροι τῶν Αὐαλιτῶν·
 • εἶτα ὑπὸ τοὺς Μολίβας Βλέμμυες,
 • ὑφ᾽ οὓς Δηδάκαι _ἢ Διδάσκαι.

καὶ μεταξὺ τοῦ Ἀστάποδος ποταμοῦ καὶ τοῦ Γαρβάτου ὄρους

 • Πεχῖνοι, ὧν
  • δυσμικώτεροι Στρουθοφάγοι Αἰθίοπες·
  • μεσημβρινώτεροι δὲ τοῦ ὄρους Κατᾶδραι,
  • καὶ Σμυρνοφόρος χώρα, φθάνουσα μέχρι τῆς Κολόης λίμνης·
  • μεθ᾽ ἣν οἱ Μαστῖται μέχρι τῶν τοῦ Νείλου λιμνῶν.

Τὴν δὲ ἀπὸ δυσμῶν τούτου τοῦ τμήματος τοῦ Νείλου ποταμοῦ χώραν κατέχουσι μετὰ τὸν καταῤῥάκτην τὸν μέγαν

 • οἱ τὴν Τριακοντάσχοινον κατανεμόμενοι μεταξὺ τῶν Αἰθιοπικῶν ὀρῶν καὶ

τοῦ Νείλου ποταμοῦ·

μεθ᾽ οὓς

 • ὁμοίως πρὸς μεσημβρίαν Εὐωνυμῖται·
 • εἶτα ἡ μέση Αἰθιοπία,
 • καὶ οἱ Σεβρίδαι.

Καταλαμβάνει δὲ ταῦτα τὰ ἔθνη καὶ τὴν Μερόην νῆσον,

 • μεθ᾽ ἃ ὑπόκεινται Γάπαχοι.
 • ὑφ᾽ οὓς Πτοεμφανεῖς,
 • ὑφ᾽ οὓς Καδοῦποι,
 • μεθ᾽ οὓς οἱ Ἐλεφαντοφάγοι Αἰθίοπες,
 • ὑφ᾽ οὓς Πεσενδάραι,
 • καὶ ὑπὲρ τὰς λίμνας ἡ Κινναμοφόρος χώρα·
 • μεταξὺ δὲ τοῦ Νείλου καὶ τοῦ Ἀστάποδος ποταμοῦ

πρὸς μὲν τῇ Μερόῃ νήσῳ, Μεμνονεῖς ἢ Μέμνονες,

 • μεσημβρινώτεροι δὲ Σάπαιοι ἢ Ἄπαιοι·

τὰ δὲ λοιπὰ τῆς χώρας, δυσμικώτερα δὲ τῶν Αἰθιοπικῶν ὀρέων, κατέχουσι, μετὰ μὲν τὴν δίαμμον καὶ ἄβροχον χώραν,

 • οἱ κατὰ τὴν Ἀζανίαν ἢ Φάζακαν καὶ τὴν Βακαλῖτιν.
 • εἶτα Σκηνῖται καὶ Τραλῖται ἢ Τραλλεῖται ἢ Τραλλῆται
 • μεθ᾽ οὓς τὸ τῶν Δαράδων ἔθνος·
 • εἶτα Ὀρειπαῖοι ἢ οἱ Ῥυπαῖοι θηρευταί·
 • μεθ᾽ οὓς οἱ Νυγβηννῖται Αἰθίοπες.

Νήσοι Ανατολικής Αφρικής[]

Νῆσοι δέ εἰσι παρὰ τὴν ὑπ᾽ Αἴγυπτον Αἰθιοπίαν αἵδε·

ἐν μὲν τῷ Ἀραβίῳ κόλπῳ,

 • Ἀστάρτη _ἢ Ἀστάρτη_ς νῆσος __ ξ κβ
 • Βωμὸς Ἀθηνᾶς νῆσος __ ξ _ κα
 • Γυψῖτις ἢ Γυθίτης νῆσος ____ ξζ ιθ γο
 • Γομαδαίων _ἢ Γομαδέων_ νῆσοι δύο ξζ _ ιθ
 • Μύρωνος νῆσος ξζ ιη
 • Κατάθραι αἱ καὶ Χελωνίτιδες νῆσοι δύο τὸν ἀριθμόν __ ξη ιη
 • Θρισίτιδες ἢ Ὀρισίτιδες νῆσοι δύο ξζ _ ιζ _
 • Μάγων ἢ Μάγγων_ νῆσος ξη δ ι
 • Λαφνίνη νῆσος ξη _ ιε γ
 • Ἀκανθίνη νῆσος ξη _ ιε
 • Μακαρία νῆσος ξη _ ιδ
 • Ὀρνέων νῆσος ξθ ιδ
 • Βάκχου καὶ Ἀντιβάκχου ____________________ ξθ _ ιγ δ
 • Πανὸς νῆσος ______________ ξη γο ιβ
 • Διοδώρου νῆσος __________. ο ιβ _
 • Ἴσιδος νῆσος ____________. ο ια _.

Ἐν δὲ τῷ Αὐαλίτῃ κόλπῳ ἐστὶ

 • Μόνδου ἢ Μούνδου νῆσος __. οζ η _

Νήσοι Ανατολικής Αφρικής

Μετὰ δὲ τὰ Ἀρώματα νῆσοι αἵδε·

Τὸ δὲ ἀπ᾽ ἀνατολῶν τῶν νήσων τούτων πέλαγος Ἱππάδος ἢ Ἵππαλον καλεῖται, ᾧ συνάπτει ἀπ᾽ ἀνατολῶν τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος μέχρις ἀνατολῶν.

Νότια Αφρική[]

Κεντρική Αφρική

Ανατολική Αφρική

Ανατολική Αφρική

Τανζανία

Τῆς ἐντὸς Αἰθιοπίας θέσις.

Ἀφρικῆς πίναξ δ.

Ἡ δὲ ὑποκειμένη ταύτῃ τῇ χώρᾳ καὶ τῇ ὅλῃ Λιβύῃ Αἰθιοπία περιορίζεται,

 • ἀπὸ μὲν ἄρκτων ταῖς ἐκτεθειμέναις μεσημβριναῖς γραμμαῖς τῶν εἰρημένων χωρῶν, διηκούσαις τε ἀπὸ τοῦ Μεγάλου κόλπου τῆς ἐκτὸς θαλάσσης,
  • μέχρι τοῦ εἰρημένου Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου, ὃ ἐπέχει μοίρας ογ _γ νότου η γ ιβ
  • καὶ ἔτι τῷ κατὰ τὸν Μέγαν κόλπον (~ εννοεί Κόλπο Γουινέας) μέρει τοῦ Δυτικοῦ ὠκεανοῦ (~ εννοεί Ατλαντικό Ωκεανό),
 • ἀπὸ δὲ δυσμῶν καὶ μεσημβρίας ἀγνώστῳ γῇ ( ~ Αγύσιμβα),
 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν
  • τῷ ἀπὸ τοῦ Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου Βαρβαρικῷ κόλπῳ, ὃς καλεῖται Βατραχεία θάλασσα διὰ τὰ βράχη,
  • μέχρι τοῦ Πράσου ἀκρωτηρίου, καὶ τῇ ἐντεῦθεν ἀγνώστῳ γῇ (~ Πρασία).

Μοζαμβίκη και Μαδαγασκάρη

Τὸ δὲ Πράσον τὸ ἀκρωτήριον ἐπέχει μοίρας π νότου ιε _ ᾧ παράκειται ἀπὸ θερινῶν ἀνατολῶν νῆσος, ᾗ ὄνομα Μενουθιὰς, ἧς θέσις . πε νότου ιβ _

Τοῦτον μὲν οὖν τὸν κόλπον περιοικοῦσιν

 • Αἰθίοπες ἀνθρωποφάγοι,
 • ὧν ἀπὸ δυσμῶν διήκει τὸ τῆς Σελήνης ὄρος, ἀφ᾽ οὗ ὑποδέχονται τὰς χιόνας αἱ τοῦ Νείλου λίμναι, καὶ ἐπέχει μοίρας τὰ πέρατα τοῦ τῆς Σελήνης ὄρους
  • ____. νζ νότου ιβ _
  • καὶ ξη νότου ιβ _
 • εἰσὶ δὲ ὑπὲρ αὐτὸ Ῥάψιοι Αἰθίοπες· (~ εννοεί προφανώς Ραπτοί Αιθίοπες)

τὸν δὲ Μέγαν κόλπον τὸν πρὸς τῷ δυτικῷ ὠκεανῷ,

 • ἰχθυοφάγοι Αἰθίοπες,
 • καὶ μεσημβρινώτεροι μὲν τούτων μέχρι τῆς ἀγνώστου γῆς οἱ κοινῶς καλούμενοι ἑσπέριοι Αἰθίοπες, *ἀνατολικώτεροι δὲ Ἀθάκαι Αἰθίοπες.

Νότια Αφρική

Ἔτι δὲ πρὸς ἀνατολὰς, παρὰ μὲν ὅλην τὴν Λιβύην, χώρα πολλὴ Αἰθιόπων, ἐν ᾗ

 • ἐλέφαντες λευκοὶ πάντες γίνονται,
 • καὶ ῥινοκέρωτες καὶ
 • τίγριδες.

Παρὰ δὲ τὴν ἄγνωστον γῆν χώρα Αἰθιόπων ἐπιπλεῖστον διήκουσα, ἥτις καλεῖται Ἀγίσυμβα· ἔχει δὲ ἡ χώρα ὄρη, ἄλλα τε πολλὰ καὶ μεγάλα ἀνώνυμα τὰ πολλὰ ἕως τῆς ἀγνώστου γῆς·

τὰ δὲ εἰς γνῶσιν διήκοντα τάδε.

 • Δαῦχις ὄρος, οὗ τὸ μέσον ____. ιε νότου η γιβ
 • Ἴον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ______. ι νότου η γιβ
 • Ζυφᾶ ἢ Ζίφαρ ὄρος, οὗ τὸ μέσον κε νότου η γ ιβ
 • Ἰνέσχι _ἢ Μέσχη ὄρος, οὗ τὸ μέσον ____________________ κε νότου ιγ
 • Βάρδιτον ὄρος, οὗ τὸ μέσον __. με νότου
 • Σελήνης ὄρος, .
  • νζ νότου ιβ _
  • καὶ ξζ νότου ιβ _.

Ἀπὸ νότου τῆς οἰκουμένης ἕως τοῦ νοτίου πόλου

 • ἄγνωστοι μοῖραι ________ ογ _ιβ
 • ἢ ὅλαι μοῖραι ____________. οδ

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]

Manual of Ancient Geography Peter Edmund LAURENT]

Advertisement