FANDOM


Γεωγραφική Υφήγησις - Βιβλίον Ε

Geographia


Ακολουθεί το κείμενο του έργου.

Τα τμήματα του έργου είναι:

ΚείμενοEdit

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ.

Ἔκθεσις τῶν μερῶν τῆς μεγάλης Ἀσίας.

Πίναξ πρῶτος

Τῆς ἰδίως καλουμένης Ἀσίας -

Πίναξ δεύτερος

 Σαρματίας τῆς ἐν Ἀσίᾳ. 

Πίναξ τρίτος

 Κολχίδος, 
 Ἰβηρίας, 
Ἀλβανίας, 
Ἀρμενίας μεγάλης. 

Πίναξ τέταρτος

 Κύπρου, 
 Συρίας κοίλης _Φοινίκη_ς, 
 Παλαιστίνης Ἰουδαίας, 
Ἀραβίας Πετραίας, 
 Μεσοποταμίας, 
Ἀραβίας ἐρήμου, 
 Βαβυλωνίας. 

Γίνονται ἐπαρχίαι ιθ, πίνακες δ.

Πόντου καὶ Βιθυνίας θέσιςEdit

Ἀσίας πίναξ α.

Πόντος καὶ Βιθυνία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυσμῶν τῷ στόματι τοῦ Πόντου, τῷ καλουμένῳ Θρᾳκίῳ Βοσπόρῳ, καὶ μέρει τῆς Προποντίδος, κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην τῆς παραλίου.

Βιθυνίας

τὸ πρὸς τῷ στόματι τοῦ Πόντου ἄκρον, ἐφ᾽ ᾧ

 • ἱερὸν Ἀρτέμιδος ________. ν ιβ μγ
 • Χαλκηδών ____________. ν ιβ μγ ιβ
 • Ἀκρίτας ἄκρα __________ ν _ μβ _δ
 • Ταράριον ἢ Τράριον ____. ν _γ μβ _γ
 • Ἀστακός ______________ νζ γ μβ _γ
 • Ὀλβία ______________. νζ μβ γο
 • Νικομήδεια ____________ νζ _ μβ _
 • Ποσείδιον ἄκρον ________ ν _ μβ γιβ
 • Ἀσκανίου ποταμοῦ ἐκβολαί ν δ μβ δ
 • Ἀσκανία λίμνη __________ νζ _δ μβ
 • Προυσιάς ____________. νζ γ μβ ιβ
 • Δασκύλιον ____________ ν _γιβ μβ ιβ
 • Ἀπάμεια ____________. ν _γιβ μα _γιβ
 • Ῥυνδάκου ποταμοῦ
  • ἐκβολαί. ν γ μα _δ
  • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____ νζ μ _

ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου, οὗ ἡ περιγραφή· μετὰ τὸ στόμα καὶ τὸ ἱερὸν τῆς Ἀρτέμιδος,

 • Βιθυνίας ἄκρα ________. ν _δ μγ γ
 • Ἀρτάκη χωρίον ________. νζ μγ δ
 • Ψυλλίδος,
 • τοῦ καὶ Ῥήβα, ποταμοῦ ἐκβολαί ______. νζ δ μγ δ
 • Κάλπα ποταμοῦ ἐκβολαί __. νξ γο μγ ιβ
 • Σαγγαρίου ποταμοῦ ἐκβολαί νη μβ _δ
  • ἡ πρώτη ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ ____________. νη _ μβ
  • ἡ δευτέρα ἐπιστροφή ______ ξα γ μβ
  • ἡ τρίτη ἐπιστροφή ______. νη _δ μα
  • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____ ξ _γ μ _γ
 • Ὑππίου ποταμοῦ ἐκβολαί __ νη _δ μβ δ
 • Ἐλάτα ποταμοῦ ἐκβολαί __. νη _γιβ μγ
 • Διόσπολις ____________ νη _δ μγ γ
 • Ἡράκλεια Πόντου ______. νθ μγ γ
 • Ψύλλειον ______________ νθ _ μγ _
 • Τίον ________________ ξ μγ _
 • Παρθενίου ποταμοῦ
  • ἐκβολαί ξ δ μγ _
  • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____ ξβ _ μβ γ
 • Ἄμαστρις ____________. ξ γ μγ _
 • Κρώμνα ______________ ξ _ιβ μγ _ιβ
 • Κύτωρον ____________. ξ _δ μγ _ιβ
 • ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἰδίως Ἀσίᾳ, κατὰ τὴν ἀπὸ Ῥυνδάκου ποταμοῦ γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ________________ ξα μα δ.
 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν, Γαλατίᾳ κατὰ Παφλαγονίαν, διὰ τῆς ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος, τουτέστιν ______. ξα μα δ ἐπὶ τὸ Κύτωρον πόλιν τοῦ Πόντου γραμμῆς . ξα μγ _δ

Τῶν δ᾽ ἐν τῇ χώρᾳ ὀρῶν ἐπισημότερά ἐστι,

 • τό τε Ὀρμίνιον, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ______________. νθ γο μβ γο
 • καὶ ὁ Μύσιος Ὄλυμπος τὸ ὄρος νζ μα _.

Κατέχουσι δὲ

 • τὴν ἀπὸ τοῦ στόματος μέχρι Ὑππίου ποταμοῦ παράλιον Χαλκηδόνιοι,
 • τὴν δὲ ἀπὸ Ἡρακλείας πόλεως μέχρι Κυτώρου πόλεως Μαριανδυνοί,
 • ὑπὸ δὲ τὸ Ὀρμίνιον ὄρος Καύκωνες ἢ Κύκλωνες,
 • καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Χαλκηδονίους παρατείνει ἡ Τιμωνῖτις χώρα,
 • ὑπὸ δὲ ταύτην ἡ Βογδομανίς,
 • ἧς πρὸς ἀνατολὰς Ζυγιανοί.

Πόλεις δέ εἰσι μεσόγειοι τῶν Βεβρύκων αἵδε·

 • Λίβυσσα ______________ νζ γ μβ δ
 • Ἐρίβοια ______________ νζ γο μβ γ
 • Γάλλικα ______________ νζ _δ μβ γιβ
 • Παταούϊον __________. νζ _δ μβ
 • Προῦσα πρὸς τῷ Ὑππίῳ ποταμῷ ______________ νη _ μβ _ιβ
 • Δηδάκανα ____________. νθ μβ γ.
 • Πρωτομάκραι __________ νη δ μβ
 • Κλαυδιόπολις ἡ καὶ Βιθύνιον νθ γ μβ _δ
 • Φλαυϊόπολις ἡ καὶ Κράτεια. ξ μγ
 • Τίμαια ______________. νθ _γ μβ γ
 • Κλιταί ______________. ξ _ μγ
 • Λατάνεια ____________. ξ _ιβ μβ γο
 • Νίκαια ______________. νη μβ δ
 • Καισάρεια ἡ καὶ Σμυράλεια ἢ Σμυρδιανή __________. ν γο μα γο
 • Προῦσα ἡ πρὸς Ὀλύμπῳ τῷ ὄρει ______________. νζ μα γο
 • Ἀγρίλιον ______________ νζ _ μα γο
 • Δαβλεῖς ______________ νη γο μα γο
 • Δαδαστάνα ____________ νθ _ μα _δ
 • Ἰουλιούπολις __________. ξ μβ

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ χώρᾳ

 • τῶν Κυανέων ἡ ἀνατολικωτέρα, ἧς ἡ θέσις ____ ν _ μγ γιβ
 • καὶ ἡ Θυνιὰς ἡ καὶ Δαφνουσία νῆσος ____________________ νζ γο μγ γ
 • καὶ οἱ Ἐρίθινοι σκόπελοι νῆσοι νη _ μγ δ

Τῆς ἰδίας Ἀσίας θέσις.

Μικρά ΑσίαEdit

Ἀσίας πίναξ α.

Ἡ ἰδίως καλουμένη Ἀσία περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν ἄρκτων Βιθυνίᾳ, κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμὴν, ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ τε λοιπῷ μέρει τῆς Προποντίδος, καὶ Ἑλλησπόντῳ καὶ πελάγεσιν Αἰγαίῳ, καὶ Ἰκαρίῳ καὶ Μυρτώῳ, κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην τῆς παραλίου.

Ἐν Προποντίδι Μυσίας Μικρᾶς τῆς ἐφ᾽ Ἑλλησπόντῳ,

 • Κύζικος ______________ ν μα _
 • ποταμοῦ ἐκβολαί __ ν μα γ ______________. ν μα
 • ἢ Γρηνίκου ποταμοῦ ἐκβολαί ____________. νε μα _
 • Λάμψακος νε μα γιβ Ἑλλησπόντου
 • Ἄβυδος ____________. νε μα δ
 • Σιμόεντος ποταμοῦ ἐκβολαί . νε γ μα
 • Δάρδανον __________ νε δ μα ιβ
 • Σκαμάνδρου ποταμοῦ ἐκβολαί νε δ μα
 • Σίγειον ἄκρον __________ νε μα

Ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει, Φρυγίας μικρᾶς ἢ Τρωάδος

 • Ἀλεξάνδρεια Τρωάς ______ νε γιβ μγ γο
 • Λεκτὸν ἄκρον ________. νε γο μ γιβ
 • Ἆσσον ______________. ν μα γ

Μυσίας μεγάλης

 • Ἰάργανον ____________. ν μ γ
 • Παλαισκῆψις __________. ν δ μ _
 • Ἄντανδρος __________. ν _ μ γ
 • Ἀδραμύττιον __________. ν _ μ
 • Ποροσελήνη __________. ν λθ _δ
 • Καΐκου ποταμοῦ ἐκβολαί __. ν _ λθ
 • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____ νη μ _

Αἰολίδος

 • Καινὴ ἄκρα ____________ ν λθ δ
 • Πιτάνη·
 • περιῤῥεῖ αὐτὴν ποταμὸς Εὔηνος ________ ν _ λθ δ
 • Ἐλαία ______________. νζ λθ ιβ
 • Μυρίνα ______________ νζ δ λθ δ
 • Ὕδρα ἄκρα ____________ νζ _ λθ ιβ
 • Κύμη ________________ νζ γο λθ
 • Φώκαια ______________ νζ γ λη _γ
 • Ἕρμου ποταμοῦ ἐκβολαί __ νζ _ λη _δ
 • ἡ συναφὴ αὐτοῦ καὶ τοῦ Πακτωλοῦ ____________. νη _ λθ γ
  • αἱ πηγαὶ τοῦ Ἕρμου ποταμοῦ ξ μ
  • αἱ πηγαὶ τοῦ Πακτωλοῦ __. νθ λθ

Ἰωνίας

 • Σμύρνα ____________ νζ γιβ λη _ιβ
 • Κλαζομεναί ____________ νζ λη _ιβ
 • Ἄργενον ἄκρον ________. ν _ λη _δ
 • ἐν Ἰκαρίῳ πελάγει
 • Ἐρυθραί ____________. ν γο λη γιβ
 • Τέως ________________ νζ λη γ
 • Λέβεδος ______________ νζ _ λη _ιβ
 • Κολοφών ____________. νζ γο λη
 • Καΰστρου ποταμοῦ
  • ἐκβολαί νζ γο λζ _γ
  • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____ ξ δ λθ γ
 • Ἔφεσος ______________ νζ γο λζ γο
 • Τρωγγύλιον ἄκρον ______. νζ λζ γο
 • Μαιάνδρου ποταμοῦ ἐκβολαί νζ γο λζ _
 • ἡ συναφὴ τοῦ Λύκου πρὸς αὐτόν ______________ νθ λη γο
  • αἱ πηγαὶ τοῦ Μαιάνδρου __. ξβ _ λθ _
  • αἱ πηγαὶ τοῦ Λύκου ______ ξ λζ _δ·

Καρίας κατὰ τὸ Μυρτῶον πέλαγος,

 • Πύῤῥα ______________. νζ _γ λζ γιβ
 • Ἡράκλεια πρὸς Λάτμῳ ____ νζ _ λζ
 • Μίλητος ______________ νη λζ
 • Ἰασσός ______________ νζ _ λ _γ
 • Βαργυλία ____________. νζ _γ λ γο
 • Μύνδος ______________ νζ γο λ γιβ

Δωρίδος

 • Σκοπιὰ ἄκρα __________ νζ γ λ γιβ
 • Ἁλικαρνασσός __________ νζ _γ λ
 • Κέραμος ______________ νζ λ
 • Κνίδος πόλις καὶ ἄκρον ____ ν δ λ·

Ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Ῥοδιακῷ πελάγει, ἐν ᾧ

 • Ὄνου - γνάθος ἄκρα ______ ν γο λε _
 • Λώρυμα ______________ νζ γ λε _ιβ
 • Κρήσσω λιμήν __________ νζ γο λε _γ
 • Φοίνιξ χωρίον __________ νη λ
 • Φοῦσκα ______________ νη δ λ
 • Κάλβιος ποταμοῦ ἐκβολαί __ νη _δ λ ιβ
 • Καῦνος ______________ νθ λ
 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Λυκίᾳ τε ἀπὸ τοῦ μετὰ Καῦνον πέρατος μέχρι τοῦ ἐπέχοντος μοίρας ____________ νθ _ λζ _γ
 • ἀφ᾽ οὗ καὶ ἀπὸ μεσημβρίας ὁρίζεται τῇ Λυκίᾳ κατὰ Μιλυάδα πόλιν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις __________. ξα λζ _γ
 • καὶ Παμφυλίᾳ κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος γραμμὴν, ἕως τοῦ ἐπέχοντος μοίρας ξα γ λη _
 • καὶ Γαλατίᾳ κατὰ τὴν ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸ κοινὸν τῆς Βιθυνίας πέρας γραμμὴν κυρτουμένην πρὸς ἀνατολὰς κατὰ τὰ μέσα πως, ὧν ἡ θέσις τῆς κυρτότητος ἐπέχει μοίρας __________ ξβ δ λθ δ.

Ὄρη δὲ ὀνομάζεται ἐν τῇ Ἀσίᾳ τάδε, ὧν αἱ μέσαι ἐποχαὶ ἔκκεινται οὕτως·

 • ἥ τε Ἴδη ὄρος __________ ν μα
 • καὶ τὸ Κίμαιον ἢ Κίμων ὄρος ν μ γο
 • καὶ τὸ Τῆμνον ὄρος ______ νζ γο μ _
 • καὶ Διδύμου τὰ δυτικά ____ ξα μ γο
 • καὶ τοῦ Διδύμου τὰ ἀνατολικά ______________. ξβ μα γ
 • καὶ ὁ Σίπυλος ὄρος ______ νθ λθ _
 • καὶ ὁ Τμῶλος ὄρος ______. νη λη _
 • καὶ ἡ Μισῆτις - _Μεσίτης, Μεσῖτις, Μεσότης, Μεσώτης, Μέσωγις ὄρος ____ νη γο λη γο
 • καὶ ἡ Μυκάλη ὄρος ______ νη λζ γο
 • καὶ ὁ Κάδμος ὄρος ______ νθ γο λζ γο
 • καὶ ὁ Μίμας ὄρος ______. νζ _ νη _
 • καὶ ὁ Φοίνιξ ὄρος ________. νη λ _

Πόλεις δέ εἰσι μεσόγειοι Μυσίας μὲν Μικρᾶς τῆς ἐφ᾽ Ἑλλησπόντῳ,

 • Σκῆψις ______________. ν μα
 • Ἱερὰ Γέρμη ____________ ν _ μα δ

Φρυγίας δὲ ἤτοι Τρωάδος πόλις μεσόγειος

 • Ἴλιον ________________ νε _γ μα

Μυσίας δὲ τῆς Μεγάλης μεσόγειοι

 • Λάγουτα ____________. νζ μα γ
 • Ἀπολλωνία πρὸς Ῥυνδάκῳ

ποταμῷ ____________ νζ μα δ

 • Τραϊανόπολις __________ ν γο μ δ
 • Ἄλυδδα ______________ νζ _ μ δ
 • Πρεπενισσός __________. ν _γ μ
 • Πέργαμος ____________. νζ γιβ λθ _δ

Καὶ δῆμοι

 • ἀρκτικώτεροι μὲν Ὀλυμπηνοί,
 • δυσμικώτεροι δὲ Τριμενοθουρῖται,
 • ὧν ἐστιν ἡ Τραϊανόπολις,
 • μεσημβρινώτεροι δὲ Πενταδημῖται,
 • μεταξὺ δὲ Μυσομακέδονες.

Λυδίας δὲ τῆς καὶ Μαιονίας πόλεις

 • Περπέρη _ἢ Περμέρ_η ____. νζ _γ μ
 • Μοστηνοί ____________. νη γ λθ _ιβ
 • Ἱεροκαισάρεια __________ νζ δ λθ _
 • Νάκρασα ____________. νη γ λθ γ
 • Θυάτειρα μητρόπολις ____. νη λθ _
 • Μαγνησία πρὸς Σιπύλῳ __. νη γο λθ
 • Ἰουλιόγορδος __________ νθ λθ _ιβ
 • Αἰγάρα ______________ νζ _γ λη _γ
 • Ὕπαιπα ______________ νη λη _γιβ
 • Σάρδεις ______________ νη γο λη _δ
 • Φιλαδέλφεια __________. νθ λη _γ
 • Διὸς ἱερὸν ____________ νθ γο λη γιβ
 • Μητρόπολις __________. νη λη

Καρίας δὲ

 • Τρίπολις ______________ νθ λη _
 • Λαοδίκεια ἐπὶ Λύκῳ ______ νθ δ λη γο
 • Ἀντιόχεια πρὸς Μαιάνδρῳ __ νθ _ λη _
 • Ἰτώανα ______________ νθ δ λη γιβ
 • Τραπεζόπολις __________ νθ _ λη δ
 • Νύσσα ______________ νθ λη δ
 • Ἀφροδισιάς __________. νθ γο λη
 • Τράλλεις ____________. νη γο λη ιβ
 • Μαγνησία ἡ πρὸς Μαιάνδρῳ νη _ λζ _γ
 • Ἀπολλωνία πρὸς Ἀλβανῷ __ νθ γιβ λζ _γιβ
 • Ἡράκλεια πρὸς Ἀλβανῷ __. νθ _ιβ λζ _γιβ
 • Πριήνη ______________. νη λζ γο
 • Ἅρπασα ______________ νη ιβ λζ _ιβ
 • Ὀρθωσία ____________. νθ λζ _ιβ
 • Νεάπολις ____________. νθ γιβ λζ _δ
 • Βάργασα ____________. νη γ λζ γιβ
 • Ἀμυζών ______________ νη δ λζ γ
 • Ἀλάβανδα ____________. νη γο λζ γ
 • Στρατονίκη ____________ νθ λζ
 • Ἄλινδα ______________. νθ λ _γ
 • Ἀδησσός ____________. νη λ δ
 • Μύλασσα ____________. νη λ _
 • Ὕδισσα ______________ νη _ λ _
 • Ἴδυμος ______________. νθ λ γιβ
 • Θήρα ________________ νθ λ δ
 • Πύστος ______________ νθ λ
 • καὶ δῆμος πρὸς τῇ Φρυγίᾳ Ἐρίζηλοι.

Μαιονίας ἐν μεθορίοις Μυσίας καὶ Λυδίας καὶ Φρυγίας

 • Σέτται ἢ Σάετται ________ νη μ _δ
 • Δαδαλεῖς ____________. νη μ γ
 • Κάδοι ______________. νη _ μ γιβ.

Φρυγίας μεγάλης πόλεις

 • Συναός
 • Δορύλλειον _ἢ Δορυλάειον_ . νη δ μα γ
 • Μιδάϊον ἢ Μιδάειον ______ νθ _ μα γ
 • Τρικωμία ____________. ξ μα
 • Ἄγκυρα Φρυγίας ________ νη γ μ _γιβ
 • Νακόλεια ____________. νθ μα
 • Τρίβαντα ____________. νθ γο μ _δ·
 • Διόκλεια ______________ ξ μα γιβ
 • Ἀμόριον ______________ ξ _ μα δ
 • Ἀβρόστολα ____________ ξ _ μ _γ
 • Κοτυάειον ____________ νη γο μ γο
 • Ἀζανοὶ ἢ Αἰζανίς ________ νθ μ γ
 • Κόννα ______________. νθ δ μ _
 • Λυσιάς ______________. νθ _γ μ _
 • Κερκωπία ____________. νθ γιβ μ δ·
 • Εὐκαρπία ____________. ξ μ ιβ
 • Πρυμνησία ____________ ξ γ μ γο
 • Δοκίμαιον ____________. ξ δ μ _
 • Σύναδα
 • Γάμβουα ἢ Γαμμαοῦσα __. ξα δ μ γο
 • Μελίταρα ____________. ξα _ μ γ
 • Ἰουλιόπολις ____________ ξβ μ
 • Ἀκμωνία ______________ ξα λθ γ·
 • Εὐμενία ______________ ξ λθ γο
 • Δροῦζον ______________ ξ γ λθ _γιβ
 • Τιβεριούπολις __________ ξ δ λθ _
 • Βλέανδρος ____________ ξ _ λθ
 • Στεκτόριον ____________ ξα λθ δ
 • Σίλβιον ______________ ξα γο λθ δ
 • Φιλομήλιον ____________ ξβ δ λθ γ
 • Πέλται ______________. ξβ γ λθ _
 • Μητρόπολις __________. ξα δ λθ ιβ
 • Ἀπάμεια Κιβωτός ______ ξα λη _γιβ
 • Ἱεράπολις __________. ξ λη _δ
 • Κίβυρα ______________ ξ λη _ιβ
 • Διοκαισάρεια __________ ξα λη _ιβ
 • Σανίς ________________ ξα λη _
 • Θεμισώνιον ____________ ξ λη
 • Φυλακεῖον _ἢ Πυλακαῖον_ __ ξ γ λη
 • Σάλα ________________ ξ _δ λη γ
 • Γάζηνα ______________ ξ γο λη.

Καὶ δῆμοι παρὰ μὲν τὴν Λυκίαν Λυκάονες, καὶ Θεμισώνιοι, παρὰ δὲ τὴν Βιθυνίαν Μοκκαδηνοί, καὶ Κυδισσεῖς _ἢ Κυδδησεῖς ὑφ᾽ οὓς Πελτηνοί _ἢ Σπιλτηνοί εἶτα Μοξιανοί, εἶτα Φυλακήνσιοι, ὑφ᾽ οὓς Ἱεραπολῖται.

Νήσοι Αιγαιωτικής ΘάλασσαςEdit

Νῆσοι δὲ τῇ Ἀσίᾳ παράκεινται πρὸς μὲν τῷ Ἑλλησπόντῳ Τένεδος νῆσος καὶ πόλις ὁμώνυμος ________. νε μ _γιβ· ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει Λέσβος Αἰο- λὶς, ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως· νήσου Λέσβου ἡ περιγραφή· Σίγριον ἄκρον __________ νε μ Πύῤῥα ______________. νε δ λθ γο Ἐρεσσός ______________ νε γιβ λθ _ Μανία ἄκρα __________. νε λθ γιβ Μιτυλήνη ____________. νε γο λθ _ Ἄργενον ἄκρον __________ νε γο λθ _γ Μήθυμνα ____________. νε _ μ γιβ Ἄντισσα ______________ νε δ μ γ.

Ἐν δὲ τῷ Ἰκαρίῳ πελάγει νῆσοι, Ἰκαρία νῆσος __________ ν δ λζ γιβ Μύνδος ______________ νζ γο λ γιβ Χίου πόλις ____________ ν γ λη _ιβ ἡ Φαναία ἄκρα ________. ν γ λη δ τὸ Ποσείδιον __________. ν γιβ λη γιβ Σάμος νῆσος καὶ πόλις ____ νζ λζ _ιβ Ἄμπελος ἄκρα ________. ν γιβ λζ .

Ἐν δὲ τῷ Μυρτώῳ πελάγει νῆσοι, Ἀμούργου πόλεις·

 • Ἀρκεσίνη ____________. ν λζ
 • Βεγιαλίς ______________ ν λ _γ
 • Μινυΐα ______________. νε _γ λ _γ
 • Κῶ νήσου ἡ πόλις ______. νζ λ γιβ
 • Ἀστυπαλαίας νήσου ἡ πόλις νε γο. λ γιβ

ἐν δὲ τῷ Ῥοδιακῷ, καὶ τῷ Καρπαθίῳ πε- λάγει;

 • Σύμη νῆσος ____________ ν γο λ γ
 • Κάσου νήσου ἡ πόλις ____. ν _ λε δ.

Καρπάθου νήσου ἡ περιγρραφή,

 • Θοάντειον ἄκρον ________ νζ λε γο
 • Ἐφιάλτιον ἄκρον ________ νζ γο λε
 • Ποσείδιον πόλις ________ νζ γ λε γιβ.

Ῥόδου νήσου ἡ περιγραφή,

 • Πανὸς ἄκρον __________. νη γ λε _γιβ
 • Κάμειρος ____________. νη γ λε δ
 • Λίνδος ______________. νη γο λ
 • Ἰηλυσσός ____________. νη γ λ.

ΛυκίαEdit

Λυκίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ α.

Ἡ Λυκία περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν δύσεως καὶ ἄρκτων Ἀσίᾳ κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας γραμμάς·
 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Παμφυλίας μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἀσίᾳ πέρατος μέχρι θαλάσσης διὰ τοῦ Μασικύτου ὄρους, οὗ τὸ ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ πέρας ἐπέχει μοίρας ______________ ξα _γ λ _
 • ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Λυκιακῷ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην·
 • μετὰ Καῦνον, Κάλινδα __ νθ γ λε _γιβ
 • Χύδαι ἢ Λύδαι ________. νθ γο λε _γιβ
 • Καρύα ______________. νθ _γ λε _γιβ
 • Δαίδαλα τόπος ________. ξ λε _γιβ
 • Τελμησσός ____________ ξ λε _γ
 • Χάνθου ποταμοῦ ἐκβολαί __ ξ γ λ
  • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____ ξ λζ γο·
 • Πάταρα ______________ ξ _ λ
 • Ἀντίφελλος ____________ ξ _ λ γ
 • Ἀνδριάκη ____________. ξ _δ λ γιβ
 • Λιμύρου ποταμοῦ ἐκβολαί __ ξα λ γ
 • Ἄπιραι ἢ Ἀπέῤῥαι ______. ξα λ γιβ
 • Ἱερὰ ἄκρα ____________ ξα _ λ δ
 • Ὄλυμπος πόλις ________. ξα γο λ δ
 • Φασηλίς ______________ ξα _γ λ γιβ.

Καὶ τοῦ μὲν Κράγου ὄρους τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ______ ξ λ γο.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ Λυκίᾳ μεσόγειοι αἵδε· περὶ μὲν τὸν Κράγον τὸ ὄρος

 • Κύδνα ________________ νθ _ λζ
 • Σύμβρα ______________. νθ γο λ _γ
 • Ὀκτάπολις __ __________ νθ γιβ λ _ιβ
 • Κόμβα ______________. νθ _ λ _
 • Σίδυμα ______________. νθ _γ λ γο
 • Πινάρα ______________ νθ _γ λ γιβ
 • Ἄραξα ______________. νθ _γ λ ιβ
 • Τλώ ἢ Τλώς __________ ξ λ γο
 • Ξάνθος ______________ ξ δ λ ·

πρὸς δὲ τῷ Μασικύτει ὄρει πόλεις αἵδε·

 • Κορύδαλλα ____________ ξ δ λ _γ
 • Σαγαλασσός _ἢ Σαγαλασσο_ί ξ γο λ _γιβ
 • Ῥοδία ______________. ξα λ _γ
 • Τρεβένδαι ____________. ξα λ _δ
 • Φελλός ______________. ξ _ιβ λ _
 • Μύρα ______________. ξα λ γο
 • Λιμύρα ______________ ξα γιβ λ _ιβ.

Μιλυάδος

 • Ποδαλαία ____________. ξ λζ _
 • Νύσα ______________. ξ λζ δ
 • Χῶμα ________________ ξ γ λζ γ
 • Κόνδυκα ______________ ξ γο λζ .

Καβαλίας μέρος·

 • Βουβών ______________ ξ γ λζ γο
 • Οἰνεάνδα ____________. ξα λζ γο
 • Βάλβουρα ____________. ξ γο λζ _.

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Λυκίᾳ,

 • Μεγίστη ______________ ξ γο λε δ
 • Δολιχίστη ____________. ξ _δ λε _δ
 • Χελιδονίαι σκόπελοι ______ ξα _ λ.

Ασιατική ΓαλατίαEdit

Γαλατίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ α.

Ἡ Γαλατία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύ- σεως Βιθυνίᾳ καὶ μέρει τῆς Ἀσίας κατὰ τὴν ἐκ- τεθειμένην γραμμὴν, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Παμφυ- λίᾳ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Ἀσίᾳ πέρατος ἕως τοῦ κατὰ παράλληλον ἔχοντος __. ξα δ λβ γιβ ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Καππαδοκίας μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος μέχρι τοῦ Πόντου κατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ____________ ξε μγ ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ Πόντου κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

Μετὰ Κύτωρον πόλιν παράλιον Κλίμαξ χωρίον ________. ξα μγ _γ Τευθρανία ἡ καὶ Θύμαινα __ ξα _δ μδ Κάραμβις ἄκρα ________. ξα γ μδ γιβ Ζεφύριον ____________. ξα _ μδ γ Καλλιστρατία __________ ξα _δ μδ δ Ἀβώνου τεῖχος __________ ξβ μδ Κιμωλίς ______________ ξβ _ μδ Ἀρμένη ______________. ξβ _γιβ μγ _γιβ Στεφάνη κώμη __________ ξγ _γιβ μγ _γ·

Σινώπη ______________. ξγ _γ μδ 

Κυπτασία ____________. ξδ μγ γο Ζαλίσκου ποταμοῦ ἐκβολαί . ξδ μγ _ Γάλωρον ____________. ξδ δ μγ γ Ἅλυος ποταμοῦ ἐκβολαί ____ ξδ _ μγ ἡ περιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ . ξδ δ μα δ Ἀμισός ______________. ξε μγ ιβ.

Ὄρη δέ ἐστιν ἐν τῇ Γαλατίᾳ ἀξιόλογα ὅ τε Λίγας _ἢ Γίγα_ς, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει ξγ μβ γο καὶ τοῦ Διδύμου τὰ ἀνατολικά __. ξβ μα γ καὶ ὁ καλούμενος Κελαινῶν Λόφος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ______________. ξβ _ λθ _.

Καὶ κατέχουσι τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσσῃ οἱ κατὰ τὴν Παφλαγονίαν, ἐν οἷς πόλεις καὶ κῶμαι μεσόγειοι· Ζάγειρα ______________ ξα γο μγ γο Πλέγρα ______________ ξβ _ μγ _ Σάκορα ______________ ξγ γ μγ γο Ἠλούα _ἢ Ἡλουΐ_α ______. ξα γο μγ Τώβατα _ἢ Τόβατ_α ______ ξβ γ μγ Γερμανόπολις __________ ξγ μγ Γήλακα ἢ Σήλκα ________ ξγ γο μγ δ Ξόανα ἢ Ζόλκα ________. ξγ δ μγ Δακασύη ____________. ξα γο μβ γο Μόσιον ______________ ξα ιβ μβ δ.

Σάκορσα ____________. ξβ μβ γ Πομπηϊόπολις __________ ξβ _ μβ δ Κονίκα ______________. ξβ _δ μβ _ Ἄνδραπα ἡ καὶ Νεοκλαυδιόπολις ______________ ξγ δ μβ γ Σαβανίς ______________ ξγ _γ μβ γ Τιτούα ______________. ξδ δ μβ _ Εὐσήνη ______________ ξδ γο μβ γο.

Ἐντὸς δὲ τῆς Παφλαγονίας, δυσμικώτεροι μὲν Τολιβωστοί, ἐν οἷς πόλεις Γέρμα ἢ Θέρμα κολωνία __. ξα _ μβ Πεσσινοῦς ____________ ξα μα _ Οὐϊνδία ______________ ξα γο μα γο Ἄναρος ἢ Ἄνδρος ________ ξα _ μα γ Τολαστάχορα __________ ξα δ μ _γιβ Οὐέτεστον ____________ ξα γο μα.

Μεθ᾽ οὓς πρὸς ἀνατολὰς Τεκτοσάγαι, ἐν οἷς πόλεις Ἄγγυρα ἢ Ἄγκυρα μητρόπολις ξβ μβ Ὤλενος ______________. ξβ δ μβ Κορβεοῦντος __________. ξβ γο μα γο Ἀγρίζαμα ____________. ξβ μα _ Οὐΐνζελα ______________ ξβ _ μα γ Ὀροσολογία __________. ξγ μα γιβ Σαρμαλία ______. ____. ξγ γ μα ιβ Δικτίς ______. ______. ξβ γο μ _γ Κάριμα ______________ ξγ μ γο Λανδοσία ____________. ξγ γο μ _δ.

Τούτων δὲ ἔτι ἀνατολικώτεροι Τρόκμοι, ἐν οἷς πόλεις Ταύϊον ______________. ξγ _ιβ μα γο Λασκωρία ____________. ξγ δ μβ Ἀνδρωσία ____________. ξδ γ μβ ιβ Κλαυδιούπολις __________ ξγ _γ μβ γ Κάρισσα ____________. ξδ γο μα γο Φουβάτηνα ____________ ξδ μα _ Δούδουσα ____________. ξγ _γ μα γ Σάραλος ______________ ξδ _ μα γ Οὔκενα ______________. ξδ μ _γιβ Ῥαστία ______________ ξδ _ μα.

Ὑπὸ δὲ τὰ εἰρημένα ἔθνη διήκουσι Προσερλιμενῖται μὲν συνημμένοι αὐτοῖς. Ὑπὸ δὲ τούτους οἱ Βυζηνοὶ καὶ μέρος τῆς Λυ- καονίας, ἐν οἷς πόλεις Πετενησσός ____________ ξβ δ μ _ Ἐκδαύμαυα ____________ ξγ γ μ γιβ Σειουάτα ____________. ξδ δ μ γιβ Ἀρδίσταμα ____________ ξδ μ Κίννα ______________. ξγ γ μ Κόγγουστος __________. ξβ γο λθ _γ Τετράδιον ____________. ξγ λθ _ Λαοδίκεια κατακεκαυμένη __ ξγ γο λθ γο Οὐάσαδα ____________. ξδ λθ γιβ Πέρτα ______________. ξδ γ λθ _·

εἶτα ὑπὸ τούτους ἀπὸ μὲν δυσμῶν Πισι- δίας μέρος καὶ πόλεις Ἀπολλωνία ____________ ξβ λθ Ἀντιόχεια Πισιδίας ______. ξβ _ λθ δ Ἄμβλαδα ____________. ξα _γιβ λη _γιβ Νεάπολις ____________. ξβ γο λη _δ·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἰσαυρία καὶ πόλεις Σαυάτρα ____________. ξδ γ λθ δ Λύστρα ______________ ξδ λθ Ἴσαυρα ______________ ξγ _γ λη γο· μεταξὺ δὲ Ὀρονδικοὶ ἔθνος καὶ πόλεις Μίσθιον ____________. ξγ λθ δ Πάππα ______________ ξγ γ λη _γιβ.

ΠαμφυλίαEdit

Παμφυλίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ α.

Ἡ Παμφυλία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Λυκίᾳ καὶ μέρει τῆς Ἀσίας κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμήν· ἀπὸ δὲ ἄρκτων Γαλατίᾳ παρὰ τὴν εἰρη- μένην τῆς Γαλατίας πλευράν· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Κιλικίᾳ καὶ μέρει Καππαδοκίας κατὰ γραμμὴν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Γαλατίᾳ πέρατος μέχρι νοῦ Παμ- φυλίου πελάγους, ἧς τὸ ἐπὶ θαλάσσῃ πέρας ἐπέχει μοίρας __________________. ξγ _γ λ _δ ἀπὸ δὲ μεσημβρίας αὐτῷ τῷ Παμφυλίῳ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

μετὰ Φασήλιδα πόλιν Λυκίας Παμφυλίας παράλιοι Ὀλβία ________________ ξβ λ _ιβ Ἀττάλεια ____________· ξβ δ λ _ Καταῤῥάκτου ποταμοῦ ἐκ- βολαί ______________ ξβ _ λ _ιβ Μάγυδος ____________. ξβ γο λ _γ Κέστρου ποταμοῦ ἐκβολαί __ ξβ _γ λ _γιβ Εὐρυμέδοντος ποταμοῦ ἐκ- βολαί ______________ ξγ λ _ιβ Σίδη ________________ ξγ γ λ γ.

Κιλικίας Τραχείας παράλιοι 

Κορακήσιον __________. ξγ _ιβ λ γο Σύσδρα ______________ ξγ _γ λ _δ

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι· 

Φρυγίας μὲν Πισιδίας Σελεύκεια Πισιδίας ______. ξβ λη _· Ἀντιόχεια ____________. ξβ _ λη _

Παλαιὸν Βεῦδος ________ ξα _γ λη _γιβ Βάρις ________________ ξα _γ λη γιβ Κονάνη ______________ ξα _γ λη ιβ Λυσινία ______________ ξα δ λη ιβ Κόρμασα ____________. ξα λζ _γιβ·

Καβαλίας δὲ πόλεις Κρητόπολις ____________ ξα δ λζ _ Πώγλα ______________. ξα γο λζ γο Μενεδήμιον ____________ ξα γ λζ γ Οὐρανόπολις __________. ξα γο λζ γ Πισίνδα ______________ ξα γο λζ Ἀριασσός ____________. ξβ ιβ λζ Μιλυάς ______________. ξβ _ λζ γιβ Τερμησσός ____________ ξβ λζ δ Κόρβασα ____________. ξβ λζ ιβ·

Παμφυλίας δὲ μεσόγειοι Πέργη ______________. ξβ δ λζ _γιβ Σίλουον ______________ ξβ γ λζ _γ Ἄσπενδος ____________. ξβ δ λζ _.

Πισιδίας δὲ Πρόσταμα ____________ ξβ δ λη γ Ἄδαδα ______________. ξβ _γιβ λη δ Ὄλβασα ______________ ξβ γο λη Δύρζηλα ______________ ξγ λη γ Ὀρβάνασσα ____________ ξγ γ λη Ταλβόνδα ____________. ξγ _δ λη Κρήμνα κολωνία ________ ξγ λζ _γ Κόμμακον ____________ ξβ _γ λζ γο Πεδνηλισσός __________. ξγ _ λζ _γ Οὐΐνζελα ______________ ξγ δ λζ _ Σέλγη ________________ ξγ λζ _·

Κιλικίας Τραχείας μεσόγειοι Λαέρτη ______________. ξγ γο λζ γιβ Κάσαι ______________. ξγ _γ λζ _ιβ Λύρβη ______________. ξγ δ λζ ιβ Κολοβρασσός __________. ξγ γ λζ Κίβυρα ἢ Καιβύρα ______. ξδ λζ δ

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Παμφυλίᾳ Κράμβουσα ____________ ξβ _ λε _γ Ἀπέλβουσα ____________. ξγ δ λε _γ.

ΚαππαδοκίαEdit

Καππαδοκίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ α.

Καππαδοκία περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν δύσεως Γαλατίᾳ, καὶ μέρει Παμφυλίας κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην ἀπὸ τοῦ Πόντου γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ θέσις ἐπέχει μοίρας . ξδ λζ γο
 • ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε Κιλικίᾳ κατὰ τὴν ἐντεῦθεν διὰ τοῦ Ταύρου ὄρους μέχρι τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους γραμμὴν ἕως τοῦ πέρατος, οὗ θέσις ἐπέχει μοίρας ο λζ γ καὶ μέρει Συρίας τῷ ἐντεῦθεν διὰ τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους ἐπὶ τὸ τοῦ Εὐφράτου τμῆμα τὸ ἐπέχον μοίρας οα γο λη
 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἀρμενίᾳ Μεγάλῃ παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ἀπὸ τοῦ εἰρημένου τμήματος τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους μέχρι τῆς ἀρκτικωτάτης αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς ἐπιστροφῆς, ἣ ἐπέχει μοίρας οα μβ γ

μετὰ δὲ ταῦτα τῇ παρὰ τὰ Μοσχικὰ ὄρη γραμμῇ μέχρι πέρατος, οὗ θέσις ἐπέχει μοίρας οβ _ μδ _γ καὶ τῇ ἐντεῦθεν ἐπιζευγνυούσῃ τὸ εἰρημένον πέρας γραμμῇ,

 • ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου τῷ ἀπὸ Ἀμισοῦ μέχρι πέρατος, οὗ θέσις οβ _ μδ _γ.

Ἡ μὲν οὖν παράλιος τούτου τοῦ τμήματος ἔχει περιγραφὴν τοιαύτην·

 • Λευκοσύρων
 • Λευκοσύρων Ἀγκών ______. ξε γο μγ γ
 • Ἴριος ποταμοῦ ἐκβολαί ____. ξ μγ
  • ἡ πρώτη ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ ______________ ξζ δ μα γ
  • ἡ δευτέρα ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ ________ ____. ξ μα γ
  • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____. ξη μα·

Πόντου Γαλατικοῦ

 • περὶ τὴν Φαναγορίαν τὸ πεδίον
 • θεμίσκυρα ξ γ μγ ιβ
 • Ἡρακλέους ἄκρον ________ ξ γ μγ _γ·

Πόντου Πολεμωνιακοῦ

 • Θερμώδοντος ποταμοῦ ἐκβολαί ξζ μγ δ
  • αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____. ξη _ μβ δ
 • Πολεμώνιον ____________ ξζ δ μγ ιβ
 • Ἰασόνιον ἄκρον __________ ξζ _ μγ δ
 • Κυτέωρον ______________ ξζ _ιβ μγ ιβ
 • Ἑρμώνασσα ____________ ξζ _γιβ μγ δ·

Πόντου Καππαδοκικοῦ παρὰ μὲν τὴν Σιδώνην

 • Ἰσχόπολις ____________. ξη γ μγ γ
 • Κερασοῦς ______________ ξη _γ μγ γ
 • Φαρνακία ______________ ξθ γ μγ ιβ
 • Ὕσσου λιμήν __________. ο _ μγ
 • Τραπεζοῦς ____________. ο _γ μγ ιβ·

παρὰ δὲ τοὺς Κισσίους

 • Ὀπιοῦς ἢ Πιτυοῦσα ______ οα μγ γιβ
 • Ῥιζοῦς λιμήν ____________ οα μγ
 • Ἀθηνῶν ἄκρον __________ οα μγ _δ
 • Χορδύβη ἢ Χορδύλη ______. οα γ μγ _δ
 • Μόρθουλα ____________. οα _γ μδ _γ
 • Ἀρκάδιος ποταμοῦ ἐκβολαί __ οα _γιβ μδ
 • Ξυλίνη ________________ οβ ιβ μδ
 • Κίσσα ποταμοῦ ἐκβολαί ____ οβ μδ γ·
 • Ἄψοῤῥος ______________ οβ γ μδ γο
 • Ἀψόῤῥου ποταμοῦ ἐκβολαί __ οβ γ μδ _δ καθ᾽ ὃ σχίζεται
 • αἱ πηγαὶ τοῦ Ἀψόῤῥου ποταμοῦ ________________ οβ _δ μγ
 • αἱ πηγαὶ τοῦ Λύκου ______ οβ μγ
 • αἱ πηγαὶ τοῦ Γλαύκου __. οα δ μγ
 • Σεβαστόπολις __________. οβ γ μδ _δ.

Ὄρη δὲ ἀξιόλογα διέζωκε τὴν Καππαδοκίαν,

 • τό τε Ἀργαῖον, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ____________________ ξε _ μ _ καί ______________________ ξ λθ γο
 • ὅθεν ὁ Μέλας καλούμενος ποταμὸς ῥέων συμβάλλει τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ κατὰ θέσιν, ἐπέχουσαν μοίρας ________. οα λθ γ
 • καὶ ὁ Ἀντίταυρος διήκων ἀπὸ τοῦ Ταύρου ὄρους μέχρι τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ ἐν διαλείμματι, οὗ
 • τὸ μὲν πρὸς τῷ Ταύρῳ ὄρει τμῆμα ἐπέχει μοίρας ξε _ λη _ καὶ ξζ δ λθ δ
 • τὸ δὲ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ ἐπέχει καὶ αὐτὸ μοίρας __________. ξζ _ λθ γιβ καὶ οα _ μα δ
 • καὶ ὁ Σκορδίσκος τὸ ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας __________ ξη μα καὶ ξθ μβ _ ἐξ οὗ ὁ Θερμώδων ῥεῖ.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ μεσόγειοι καὶ κῶμαι μετὰ τοὺς ἐν μεθορίοις τῆς Γαλατίας Λευκοσύρους· Πόντου Γαλατικοῦ μεσόγειοι·

 • Βοίνασα ______________ ξε _ μβ _δ
 • Σεβαστόπολις ἑτέρα ______. ξ μβ γ
 • Τέβενδα ______________. ξ γο μβ
 • Ἀμάσεια ______________ ξε _ μβ
 • Χολόη ἢ Χολογί ________. ξ μβ
 • Ἐτωνία ______________. ξε μα
 • Πίαλα ________________ ξε _δ μα γο
 • Πλευμαμὶς ἢ Πλεύμαρις ____ ξε δ μα γ
 • Πίδα ________________. ξ ιβ μα δ
 • Σέρμουγα ______________ ξ γ μα γιβ
 • Κόμανα Ποντική ________. ξζ μα _·

Πόντου Πολεμωνιακοῦ μεσόγειοι

 • Γοζαλήνη ἢ Γαζαλίνη ______ ξ _ μβ γο
 • Εὔδιφος ______________. ξζ γ μβ
 • Καρουανίς ____________. ξζ γο μβ
 • Βαρβάνισσα _ἢ Σαρβάνισσ_α ξη μβ γ
 • Ἄβλατα ______________. ξη γ μβ
 • Νεοκαισάρεια __________. ξζ γ μα _γ
 • Σαυναρία ______________ ξη μα _δ
 • Μεγάλουλα ____________ ξζ γο μα γο
 • Ζήλα ________________. ξζ _ μα γ
 • Δάνατι _ἢ Δανάη ________ ξη μα
 • Σεβάστεια ____________. ξη μ γο
 • Μεσορώμη ____________. ξη _ μα _δ
 • Σαβαλία ______________. ξη γ μα γο
 • Μεγαλωσσός __________. ξη μα γ·

Πόντου Καππαδοκικοῦ μεσόγειοι

 • Ζεφύριον ______________ ξη γ μγ
 • Ἄζα __________________ ξθ μβ _
 • Κωκαλία ______________ ξθ _ μβ _δ
 • Κορδύλη ______________. ο μγ
 • Τραπεζοῦσαι ____________ ο _ μγ ιβ
 • Ἄσιβα ________________ οα γ μγ δ
 • Μάρδαρα ______________ οα _ μγ γο
 • Καμουρήσαρβον ________. οβ μγ _·

Στρατηγίας Χαμάνης ἢ Χαμανηνῆς ἢ Χαμαννησίας

 • Ζάμα ________________. ξε μ _δ
 • Ἄνδρακα ______________ ξε μ γ
 • Γαδάσηνα ____________. ξε _δ μ _γιβ
 • Οὐάδατα ______________ ξε γ μ
 • Σαρούηνα ______________ ξε γο μ _
 • Ὀδώγρα ______________ ξ μ γ·

Στρατηγίας Σαργαραυσηνῆς ἢ Σαργαβρασηνῆς

 • Φίαρα ________________ ξζ μα
 • Σαδάγηνα ______________ ξ γ μ _δ
 • Γαύραινα ______________ ξζ μ _
 • Σαβαλασσός ____________ ξ μ _ιβ
 • Ἀριαράθιρα ____________ ξζ γ μ δ
 • Μάρωγα ______________ ξζ μ ·

Στρατηγίας Γαρσαουρίας

 • Φρέατα ______________. ξε μ
 • Ἀρχελαΐς ______________ ξε _δ λθ γο
 • Νανεσσός ____________. ξε _ λθ _δ
 • Διοκαισάρεια __________. ξε _ λθ _
 • Σαλαμβρία ἡ καὶ Σαράβρακα ξε δ λθ γ
 • Τετραπυργία __________. ξ λθ γ·

Στρατηγίας Κιλικίας

 • Μουστιλία ____________. ξ μ γ
 • Σίουα ἢ Σείουα ________ ξ _ μ ιβ
 • Κάμπαι ______________. ξ δ λθ _δ
 • Μάζα ἢ Μάζακα ἡ καὶ Καισάρεια ______________ ξ _ λθ _
 • Κύζιστρα ______________ ξζ λθ γ
 • Ἐβάγηνα _ἢ Σεβάγηνα ____. ξζ μ δ
 • Ἄρχαλλα ______________ ξζ _ μ
 • Σόβαρα ______________. ξζ λθ γο

Λυκαονίας

 • Ἀδοπισσός ____________. ξδ γο λθ δ
 • Κάννα ________________ ξδ _δ λθ
 • Ἰκόνιον ______________. ξδ _ λη _δ
 • Παραλαΐς ______________ ξδ _δ λη _
 • Κόρνα ________________ ξε λη _ιβ
 • Χασβία ______________. ξε λη _δ
 • Βάρατθα ______________ ξε _ λη _·

Ἀντιοχειανῆς

 • Δέρβη ξδ γ λη δ
 • Λάρανδα ______________ ξδ _δ λη ιβ
 • Ὄλβασα ______________. ξε γ λη
 • Μούσβανδα ____________ ξδ γο λζ _γ·

Στρατηγίας Τυανίδος

 • Δράται ______________. ξε λθ
 • Τύανα ξ λη _γιβ
 • Βαζίς ________________ ξ δ λη _γιβ
 • Σίαλα ________________ ξ _ λη _γιβ.

Μικρά ΑρμενίαEdit

Ἀρμενίας Μικρᾶς θέσις. Ἀσίας πίναξ α.

Τῆς δὲ Μικρᾶς Ἀρμενίας

Πόλεις δέ εἰσι παρὰ μὲν αὐτὸν τὸν Εὐφράτην αἵδε·

  • Σίνιβρα ______________. οα μβ _
  • Ἀζιρίς ________________ οα μβ
  • Λάδανα ______________. οα μα γο
  • Σίσμαρα ______________ οα _ μα γιβ
  • Ζιμάρα ______________. οα _ μ γο
  • Δασκοῦσα ____________. οα μ γιβ
 • Ἐντὸς δὲ καὶ παρὰ τὰς ὀρεινάς·
  • Σάταλα ______________. ξθ _ μβ
  • Δόμανα ______________. ο μβ ιβ
  • Τάπουρα ______________ ο _ μβ
  • Νικόπολις ____________. ξθ μα γο
  • Χορσαβία ______. ____. ξθ γο μα _δ
  • Χάραξ ________________ ο _ μα _δ
  • Δαγῶνα ______________. ξη γο μα γ
  • Σελεοβέῤῥοια __________. ξθ _ μα
  • Καλτιόρισσα ____________ ξθ _γ μα δ·
  • Ἀνάλιβλα ______________ ο γ μα γ
  • Πισιγγάρα ἢ Πινσίγαρα ____ ξη _ μ _γιβ
  • Γόδασα ______________. ξθ μ _δ
  • Εὐδοίξατα ____________. ξη δ μ γιβ
  • Καράπη ______________. ο γ μ _γ
  • Μασόρα ______________ ο _ μ γο
  • Ὀρόμανδρος __________. ξθ γο μ _
  • Ἴσπα ____. __________. ο _ μ γ
  • Φούφηνα ______________ ξθ μ δ
  • Ἀράνη ________________ ξθ _δ μ
  • Φουφάτηνα ____________ ξη γο λθ _γ
  • Μάρδαρα ______________ ξθ ιβ λθ _δ
  • Οὐάρσαπα ____________. ξζ _γ λθ _
  • Ὄρσα ἢ Ὀρσάρα ________ ξη _ λθ _·

Μελιτηνῆς

 • παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν
  • Δάγουσα ______________ οα μ ιβ
  • Σινὶς κολωνία __________. οα λθ _δ
  • Μελιτηνή ______________ οα λθ _·
 • ἐντὸς δὲ τούτων
  • Ζωπάριστος ____________ ο μ
  • Τιταρισσός ____________. ξε _δ λθ _δ
  • Κιάνικα ______________. ξθ γ λθ _
  • Φουσιπάρα ____________. ο _ λθ γο
  • Εὐσιμάρα ______________ ο λθ _
  • Ἰασσός ______________. ξθ λθ δ
  • Κιακίς ________________ ξθ _ λθ δ
  • Λεύγαισα ______________ ο δ λθ
  • Κάρμαλα ______________ ο γο λθ γ
  • Σημισός ______________. ο _ λθ
  • Λαδοινερίς ____________. ξθ _ λη _γ·

Στρατηγίας Καταονίας

 • Καβασσός ____________. ξζ δ λη _ιβ
 • Τύννα ________________ ξ _γ λη _
 • Τιραλλίς ______________. ξζ λη γ
 • Κύβιστρα ______________ ξ λη δ
 • Κλαυδιόπολις __________. ξε γο λζ _γ
 • Δαλισανδός ____________. ξ γ λζ _γ
 • Παδυανδός ____________. ξζ λη
 • Κόμανα Καππαδοκίας ____. ξη λη
 • Μόψου Κρήνη __________ ξζ γ λζ _δ
 • Ταναδαρίς ____________. ξη γ λζ _δ
 • Λεανδίς ______________. ξη γο λζ γο·

Στρατηγίας Μουριανῆς

 • Σίνδιτα ______________. ξζ _ λθ
 • Κόταινα ______________. ξη δ λθ
 • Ζοροπασσός ____________ ξη γο λθ
 • Νύσσα ______________. ξη γ λη γο
 • Ἀράσαξα ______________ ξζ _ λη _
 • Καρναλίς ______________ ξη ιβ λη ιβ
 • Γαρνάκη ______________ ξη λη γ

Στρατηγίας Λαουϊνιανῆς

 • πρὸς μὲν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ
  • Κόρνη ________________ οα λθ δ
  • Μέτειτα ______________. οα λθ
  • Κλαυδιάς ______________ οα λη _δ.
 • ἐντὸς δὲ τούτων
  • Καπαρκελίς ____________ ο _ λθ
  • Ζιζόατρα ______________ ο λη δ
  • Πασάρνη ______________ ο _ λη _
  • Κίζαρα ______________. ξθ γ λη _
  • Σαβάγηνα __________ __ ξη _γ λη
  • Νοσαλήνη __________. . ξθ λη γ
  • Λαύστασα ____________. ξθ γ λζ _γ·

Στρατηγίας Ἀραυηνῆς

 • παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμόν,
  • Ἰουλιόπολις ____________ οα λη γιβ
  • Βαρζαλώ ______________ οα λη ·
 • ἐντὸς δὲ τούτων
  • Σεραστερή ____________. ο γο λη δ
  • Λακριασσός ____________ ο δ λη
  • Ἐντέλεια ______________. ο λζ _δ
  • Ἄδατθα ______________. ξθ _ λζ _.

ΚιλικίαEdit

Κιλικίας θέσις. Ἀσίας πίναξ α.

Ἡ Κιλικία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως τῷ ἐκτεθειμένῳ τῆς Παμφυλίας μέρει, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Συρίας μέρει παρὰ τὸν Ἄμανον, τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Καππαδοκίᾳ πέρατος παρὰ τὸν Ἰσσικὸν κόλπον διή- κοντι καὶ τὰς Ἀμανικὰς Πύλας, οὗ πέρατος ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας ____ ξθ _ λ γ ἀπὸ δὲ ἄρκτων, τῷ ἐκτεθειμένῳ τῆς Καππαδοκίας παρὰ τὸν Ταῦρον ὄρος μέρει, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας, τῷ τε Κιλικίῳ αὐλῶνι, καὶ τῷ Ἰσσικῷ κόλπῳ κατὰ περιγραφὴν ἔχουσαν οὕτως· μετὰ Σύεδραν πόλιν τῆς Παμφυλίας ἑξῆς παράλιος.

Σελεντίδος Τραχείας χώρας Ἰωτάπη ______________. ξδ λ _δ Σελινοῦς ______________. ξδ γ λ _δ Ἀντιόχεια ἐπὶ Κράγῳ ______ ξδ γο λ _γ Νεφελίς ______________. ξδ _γ λ _ιβ.

Κητίδος Ἀνεμούριον ____________. ξε λ _γ Ἀρυμάγδου ἢ Ὀρυμάγδου πο- ταμοῦ ἐκβολαί ________. ξε γ λ _γ Ἀρσινόη ________ ______ ξε _ λ _γ Κελενδερίς ____________. ξε _δ λ _γ Ἀφροδισιάς ____________ ξ λ _γ Σαρπηδὼν ἄκρα ________. ξ λ _δ Καλύδνου ποταμοῦ ἐκβολαί __ ξ γ λ _γ Ζεφύριον ἄκρον __________ ξ γ λ γο

τῆς ἰδίως Κιλικίας Κώρυκος ______________ ξ _ λ _γ Σεβαστή ______________. ξ _δ λ _δ Λάμου ποταμοῦ ἐκβολαί ____ ξζ λ _δ Πομπηϊούπολις ἡ καὶ Σόλοι __ ξζ δ λ γο Ζεφύριον ______________ ξζ λ γ Κύδνου ποταμοῦ ἐκβολαί ____ ξζ _δ λ γο αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____. ξ λη _ Σάρου ἢ Σινάρου ποταμοῦ ἐκ- βολαί ______________. ξη λ _ Πυράμου ποταμοῦ ἐκβολαί __ ξη δ λ _ αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ____. ξη _ λη Μαλλός ______________. ξη _ λ _ Σεῤῥαίπολις κώμη ________ ξη _δ λ _ Αἰγαί ________________. ξθ λ _ Ἰσσός ________________ ξθ γ λ γιβ.

Μεσόγειοι δέ εἰσι πόλεις ἐν τῇ Κιλικίᾳ, τῆς μὲν Τραχείας Σελεντίδος, Κάϋστρος ______________ ξδ _δ λζ Δομιτιόπολις __________. ξε γιβ λζ ιβ Φιλαδέλφεια ____________ ξ λζ γιβ Σελευύκεια Τραχεῖα ______. ξ λζ _γιβ Διοκαισάρεια __________. ξ γ λζ ·

Κητίδος δὲ 

Ὄλβασα ______________. ξδ _ λζ _ Δαλασίδος δὲ Νίνικα _ἢ Νήνικ_α ________ ξε _ λζ _ Χαρακηνῆς δὲ Φλαουϊόπολις __________. ξ _ λζ _ Λαμώτιδος Λάμος ________________ ξ λζ Λακανίτιδος Εἰρηνόπολις ____________ ξζ _γ λζ γ Βρυκλίκης Αὐγούστα ______________ ξζ _ λζ .

Τῆς ἰδίως Κιλικίας μεσόγειοι· Ταρσός ______________. ξζ γο λ _γ Ἄδανα ________________ ξη δ λ _δ Καισάρεια πρὸς Ἀναζάρβῳ __ ξη _ λζ Μοψουεστία ____________ ξη _γ λ _δ Καστάβαλα ____________ ξθ λζ Νικόπολις ____________. ξθ _ λζ δ Ἐπιφάνεια ____________. ξθ _ λ γο καὶ αἱ Ἀμανικαὶ Πύλαι ____. ξθ _ λ γ.

Ασιατική ΣαρματίαEdit

Maps-Colchis-Armenia-Iberia-Cappadocia-goog

Υπερκαυκασία Κολχίδα Αρμενία Καυκάσια Ιβηρία Καππαδοκία Μαύρη Θάλασσα Ασιατικός Πόντος

Σαρματίας τῆς ἐν Ἀσίᾳ θέσις.

Ἀσίας πίναξ β.

Ἡ ἐν Ἀσίᾳ Σαρματία περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν ἄρκτων ἀγνώστῳ γῇ,
 • ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ ἐν Εὐρώπῃ Σαρματίᾳ ἕως τῶν πηγῶν τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ, καὶ αὐτῷ τῷ Τανάϊδι ποταμῷ ἕως τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ εἰς τὴν Μαιῶτιν λίμνην, καὶ τῆς Μαιώτιδος λίμνης τῷ ἀπὸ τοῦ Τανάϊδος ἀνατολικῷ μέρει μέχρι τοῦ Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου, οὗ μέρους ἡ θέσις ἔχει οὕτως·

μετὰ τὰς τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἐκβολάς,

 • Πανιαρδίς ____________. ξζ _ νγ _
 • Μαρουβίου _ἢ Μαραβίο_υ ποταμοῦ ἐκβολαί ________. ξη νγ
 • Παταρούη ____________. ξη νβ _.

Μάτητα ______________. ξθ μη _·

 • Οὐαρδάνου ποταμοῦ ἐκβολαί . ξη μη γ
 • Κιμμέριον ἄκρον ________. ξζ _ μη _
 • Ἀπάτουργος ____________ ξ _ μη δ
 • Ἀχίλλειον ἐπὶ τοῦ στόματος __ ξδ _ μη _.

ἐν δὲ τῷ Βοσπόρῳ τῷ Κιμμερικῷ,

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε ἐντεῦθεν μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου μέχρι Κόρακος ποταμοῦ, ἔτι τε Κολχίδι καὶ Ἰβηρίᾳ καὶ Ἀλβανίᾳ μέχρι τῆς Ὑρκανίας τῆς καὶ Κασπίας θαλάσσης, ἧς πλευρᾶς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

μετὰ τὴν Κοροκονδάμην ἐν τῷ Πόντῳ πάλιν,

 • Ἑρμώνασσα ____________ ξε μζ _
 • Σινδικὸς λιμήν __________. ξε _ μζ _γ
 • Σίνδα κώμη ____________ ξ μη
 • Βάτα λιμήν ____________ ξ _ μζ γο
 • Βάτα κώμη ____________. ξ γ μζ _γ
 • Ψύχρου ποταμοῦ ἐκβολαί __. ξ γο μζ _γ
 • Ἀχαΐα κώμη ____________ ξζ μζ _·
 • Κερκετίδος κόλπος ________ ξζ _ μζ γ
 • Ταζὸς πόλις ____________ ξη μζ _
 • Τορετικὴ ἄκρα __________. ξη μζ
 • Ἄμψαλις πόλις __________ ξη _ μζ δ
 • Βούρκα ποταμοῦ ἐκβολαί __. ξθ μζ δ
 • Οἰνανθία ______________ ξθ γο μζ δ·

Θεσσύριος ποταμοῦ ἐκβολαί __ ο μζ

 • Καρτερὸν Τεῖχος ________. ο μ _γ
 • Κόρακος ποταμοῦ ἐκβολαί __ ο _ μζ
 • τὸ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν πλευρὰν τῆς Κολχίδος πέρας ______________ οε μζ _

Τὸ ἐφεξῆς ἐπὶ τὸ τέλος τῆς Ἰβηρίας, ἐν ᾧ καὶ

 • αἱ Σαρματικαὶ Πύλαι __________ οζ μζ

τὸ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν Ἀλβανίαν μέχρι τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης πέρας, ἐφ᾽ οὗ

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐντεῦθεν μέρει τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης, ἐν ᾧ μετὰ τὴν τοῦ Σοάνα πο- ταμοῦ ἐκβολὴν, ἧς ἡ θέσις ______ π μζ

καὶ τῇ Σκυθίᾳ παρὰ τὸν Ῥᾶ ποταμὸν μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς, ἧς ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας πε νδ καὶ παρὰ τὸν ἐντεῦθεν μεσημβρινὸν μέχρι τῆς ἀγνώστου γῆς.

Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ ἐκβολὴ πλησιάζουσα τῇ τοῦ Τανάϊδος, ἧς ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας __________. οδ ν·

ὑπὲρ ἣν συμβάλλουσι δύο ποταμοὶ ῥέοντες ἀπὸ τῶν Ὑπερβορείων ὀρέων,

 • καὶ ἡ μὲν τῆς συμβολῆς θέσις ἐπέχει μοίρας __________. οθ νη _
 • αἱ δὲ πηγαὶ
  • τοῦ μὲν δυτικωτέρου αὐτῶν ἐπέχουσι μοίρας ________. ο ξα
  • τοῦ δὲ ἀνατολικωτέρου ________. ξα

Διέζωκε δὲ καὶ ἕτερα ὄρη τὴν Σαρματίαν καὶ ὀνομάζεται

 • Τὰ μὲν οὖν τῶν Ἱππικῶν ὀρέων ἄκρα ἐπέχει μοίρας ______. οδ νδ

καὶ ______________________ πα νβ

 • τὰ δὲ τῶν Κεραυνίων __________ πθ μθ _

καὶ ______________________ πδ νβ

 • τὰ δὲ τοῦ Κόρακος ________ ξθ μη

καὶ ______________________ οε μη

 • τὰ δὲ τοῦ Καυκάσου __________ οε μζ _

καὶ ______________________ πε μη

ἐπέχουσι δὲ καὶ

 • αἱ μὲν Ἀλεξάνδρου Στῆλαι μοίρας ______________. π να _
 • αἱ δὲ Σαρματικαὶ Πύλαι ________ πα μη _
 • Ἀλβάνιαι δὲ Πύλαι __________. π μζ

Κατανέμονται δὲ τὴν Σαρματίαν ἐν μὲν τοῖς πρὸς τῇ ἀγνώστῳ γῇ κλίμασιν

 • οἱ Υπερβόρειοι Σαρμάται,
 • ὑπὸ δὲ τούτους οἵ τε Βασιλικοὶ Σαρμάται,
 • καὶ Μοδόκαι ἔθνος,
 • καὶ Ἱπποφάγοι Σαρμάται,
 • καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους Ζακάται,
 • καὶ Σουαρδηνοὶ
 • καὶ Ἀσαῖοι·

εἶτα παρὰ μὲν τὴν βόρειον τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἐπιστροφὴν

 • Περιέρβιδοι, μέγα ἔθνος,
 • παρὰ δὲ τὴν νότιον Ἰαξαμάται ἔθνος.

Πόλεις δὲ

 • Ἑξάπολις ______________ οβ νε γο
 • Ναύαρις ______________ ο νε
 • Τάναϊς ________________ ξζ νδ γο

Ὑπὸ δὲ τοὺς Σουαρδηνοὺς Χαινίδες,

 • καὶ ἀπ᾽ ἀνατολῶν τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ Φθειροφάγοι,
 • καὶ Ματῆροι,
 • καὶ ἡ Νησιῶτις χώρα·

εἶτα ὑπὸ μὲν τοὺς Ἰαξαμάτας

 • Σιρακηνοί·
 • μεταξὺ δὲ τῆς Μαιώτιδος λίμνης καὶ τῶν Ἱππικῶν ὀρῶν μετὰ τοὺς Σιρακηνοὺς Ψήσσιοι·

εἶτα οἱ Θεμεῶται,

 • ὑφ᾽ οὓς Τυράμβαι.
 • εἶτα Ἀστουρικανοί·

εἶτα μέχρι τοῦ Κόρακος ὄρους

ὑπὲρ δὲ τὰ εἰρημένα τοῦ Κόρακος ὄρη

 • Κοναψηνοί,
 • καὶ Μέτειβοι,
 • καὶ Ἀγορῖται·

μεταξὺ δὲ τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ καὶ τῶν Ἱππικῶν ὀρέων ὑπὸ μὲν τοὺς Σιρακηνοὺς

καὶ μεταξὺ μὲν τῶν Ἱππικῶν ὀρέων καὶ τῶν Κεραυνίων ὀρέων

 • Σουρανοί,
 • καὶ Σακανοί·

μεταξὺ δὲ τῶν Κεραυνίων ὀρέων καὶ τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ

 • Ὀριναῖοι,
 • καὶ Οὐάλοι,
 • καὶ Σέρβοι.

μεταξὺ δὲ τοῦ Καυκάσου ὄρους καὶ τῶν Κεραυνίων

 • Τοῦσκοι,
 • καὶ Δίδουροι·

καὶ παρὰ τὴν Κασπίαν θάλασσαν

 • Οὖδαι,
 • καὶ Ὀλόνδαι,
 • καὶ Ἰσόνδαι,
 • καὶ Γέῤῥοι·

ὑπὸ δὲ τὰς ὀρεινὰς ῥάχεις

παρὰ δὲ τὸν Πόντον

ὑπὲρ δὲ τὴν Ἀλβανίαν

 • Σαναραῖοι.

Πόλεις δ᾽ ὀνομάζονται καὶ κῶμαι παρὰ μὲν τὸν Μικρὸν Ῥομβίτην·

 • Ἀζάραβα ______________ ο ν _·

παρὰ δὲ τὸν Ψάθιν ποταμὸν

 • Αὐχίς ________________. οβ γο μθ γο·

παρὰ δὲ τὸν Οὐαρδάνην ποταμὸν

 • Σκόπελος ______________ ξη μη
 • Σούρουβα ______________ οβ μη γ
 • Κορουσία ______________ ογ γο μη _
 • Ἐβριάπα ______________ οε γ μη _
 • Σεράκα ______________. οζ μη γο·

καὶ παρὰ μὲν τὸν Βοῦρκαν ποταμὸν

 • Κουκοῦνδα ____________. ο μζ _·

παρὰ δὲ τὸν Θέσσυριν ποταμὸν

 • Βατραχή ______________ οα μζ _·

παρὰ δὲ τὸν Κόρακα ποταμὸν

 • Ναάνα ______________. ογ _ μζ _δ·

ἐν δὲ ταῖς ὀρειναῖς ῥάχεσι πόλεις

 • Ἀβουνίς ______________. ογ μη
 • Νασουνία ____________. οδ μη
 • Ἁλμία ________________ οε μη

ΚολχίδαEdit

Maps-Colchis-03-goog

Κολχίδα

Κολχίδος θέσις.

Ἀσίας πίναξ γ.

Ἡ Κολχὶς περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ εἰρημένῳ μέρει τῆς Σαρματίας,
 • ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ ἀπὸ Κόρακος ποταμοῦ μέχρι τοῦ κατὰ Φάσιν μυχοῦ μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου, κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·
 • Μετὰ τὰς τοῦ Κόρακος ποταμοῦ ἐκβολάς ____________ ο _ μζ
 • Διοσκουριὰς ἡ καὶ Σεβαστόπολις ______________. οα μ _δ
 • Ἵππου ποταμοῦ ἐκβολαί ____ οα μ _
 • Νεάπολις ______________ οα _ με _δ
 • Κυανέου ποταμοῦ ἐκβολαί __. οα _ μ δ
 • Σιγάνεον _ἢ Γιγάνεον_ ____. οα _ μ
 • Αἰάπολις _ἢ Θιάπολι_ς ____. οβ με _
 • Χαριούστου _ἢ Χαρίστου ποταμοῦ ἐκβολαί ________. οβ με δ
 • Φάσιος ποταμοῦ ἐκβολαί ____ οβ _ με
 • Φάσις πόλις ____________ οβ _ μδ _δ·

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἐντεῦθεν Καππαδοκικῷ Πόντῳ παρὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμὴν, καὶ τῷ ἑξῆς μέρει τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας διὰ τῆς αὐτῆς γραμμῆς μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας ______________. οδ μδ γο

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἰβηρίᾳ, κατὰ τὴν ἐπιζευγνύουσαν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα διὰ τῶν Καυκασίων ὀρῶν γραμμὴν, __________. οε μζ _.

Κατέχουσι δὲ

 • τὰ μὲν ἐπὶ θαλάττῃ τῆς Κολχίδος Λᾶζαι,
 • τὰ δ᾽ ὑπερκείμενα Μάνραλοι,
 • καὶ οἱ κατὰ τὴν Ἐκρηκτικὴν χώραν.

Μεσόγειοι δ᾽ ἐν αὐτῇ λέγονται πόλεις καὶ κῶμαι

 • Μεχλεσσός ____________. οδ _ μ _δ
 • Μαδία ________________ οδ δ μ δ
 • Σαράκη ______________. ογ με
 • Σούριον ______________. ογ γ μδ γο
 • Ζαδρίς ________________ οδ μδ γο.

Ασιατική ΙβηρίαEdit

Ἰβηρίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ γ.

Ἡ Ἰβηρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ ἐκτεθειμένῳ τῆς Σαρματίας μέρει, ἀπὸ δὲ δύσεως Κολχίδι παρὰ τὴν εἰρημένην γραμμὴν, ἀπὸ δὲ με- σημβρίας μέρει τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Κολχίδι ὁρίου μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας __ ο μδ γο· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἀλβανίᾳ κατὰ τὴν ἐπιζευγνύουσαν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα γραμμήν.

Εἰσὶ δὲ ἐν αὐτῇ πόλεις καὶ κῶμαι αἵδε· Λούβιον κώμη __________. οε γο μ _γ Ἄγιννα ________________ οε μ _ Οὐάσαιδα ______________ ο μ γ Οὐάρικα ______________. οε γ μ Σοῦρα ________________ οε με γ·

 Ἀρτάνισσα ____________. οε γο μ 

Σοῦῤῥα ______________. οε με γ Μεστλῆτα ____________. οδ γο με Ζάλισσα ______________. ο μδ γο Ἀρμάκτικα ____________. οε μδ _.

Ασιατική ΑλβανίαEdit

Ἀλβανίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ γ.

Ἡ Ἀλβανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ ἐκτεθειμένῳ μέρει τῆς Σαρματίας, ἀπὸ δὲ δυσμῶν Ἰβηρίᾳ κατὰ τὴν ἀφωρισμένην γραμμὴν, ἀπὸ δὲ με- σημβρίας Ἀρμενίας τῆς Μεγάλης μέρει, τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἰβηρίᾳ πέρατος μέχρι τῆς Ὑρκανίας θαλάς- σης κατὰ τὰς ἐκβολὰς Κύρου τοῦ ποταμοῦ, αἳ ἐπέχουσι μοίρας ____. οθ γο μδ _· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐντεῦθεν μέχρι Σοάνα ποτα- μοῦ τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης μέρει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

μετὰ τὴν τοῦ Σοάνα ποταμοῦ ἐκβολήν ____________. π μζ Τέλαιβα πόλις __________. πε μ _γ Γέῤῥου ποταμοῦ ἐκβολαί ____ πδ _ μ _ Γέλδα πόλις ____________ πγ μ Καισίου ποταμοῦ ἐκβολαί __. πβ _ μ Ἄλβανα πόλις __________. πα γο με _γ Ἀλβανοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί __. πα γ με _ Γάγγαρα _ἢ Γαίταρ_α πόλις __ οθ _ με μεθ᾽ ἣν αἱ τοῦ Κύρου ποτα- μοῦ ἐκβολαί __________ οθ γ μδ _.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ Ἀλβανίᾳ καὶ κῶμαι, μεταξὺ μὲν τῆς Ἰβηρίας καὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ Καυκάσου εἰς τὸν Κῦρον ἐμβάλλοντος, ὃς παρ᾽ ὅλην τήν τε Ἰβηρίαν καὶ τὴν Ἀλβανίαν ῥεῖ, διορίζων τὴν Ἀρμενίαν ἀπ᾽ αὐτῶν, Τάγωδα ______________. οζ _ μ _γ Βακχία ______________. οζ μ Σανούα ______________. οζ γο μ γο Δηγλάνη ______________. οζ γ με _γ Νήγα ________________ οζ γ με δ.

Μεταξὺ δὲ τοῦ εἰρημένου ποταμοῦ καὶ τοῦ Ἀλβανοῦ ποταμοῦ, ὃς καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ Καυκάσου ῥεῖ, Μόσηγα ______________. οθ μζ Σαμουνίς ______________ οθ μ γο Ἰόβουλα ______________. οη μ γ Ἰούνα ________________ οθ μ Ἐμβολαία ______________ οη με γ·

Ἀδιάβλα ______________. οθ με _ Ἀβλιάνα ______________. οη με δ Μαμεχία ______________ οθ _δ με γο Ὄσικα ________________ οζ _ μδ _γ Σιόδα ________________ οη δ μδ γο Βαρούκα ______________ οθ γ μδ γο.

Ἐπέχουσι δὲ καὶ αἱ Ἀλβάνιαι Πύλαι μοίρας, ὡς εἴρηται, __. π μζ μεταξὺ δὲ τοῦ Ἀλβανοῦ καὶ τοῦ Καισίου πο- ταμοῦ Χαβάλα ______________. π μ _δ Χοβάτα ______________. π _ μ _δ Βοζιάτα _ἢ Μοζιάτ_α ______ π μ γ Μισία ________________ πα μ γ Χαδάχα ______________. πα μ Ἄλαμος ______________. πβ μ δ·

Μεταξὺ δὲ τοῦ Καισίου ποταμοῦ καὶ τοῦ Γέῤῥου ποταμοῦ Θίαυνα ________________ πβ δ μ γο Θαβιλάκα ______________ πβ _δ μ _γ· μεταξὺ δὲ τοῦ Γέῤῥου ποταμοῦ καὶ τοῦ Σοάνα ποταμοῦ Θιλβίς ________________ πδ δ μ _δ.

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ἀλβανίᾳ δύο ἑλώδεις, 

ὧν τὰ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας __ πζ _ με _.

Μεγάλη ΑρμενίαEdit

Ἀρμενίας Μεγάλης θέσις.

Ἀσίας πίναξ γ.

Ἡ Μεγάλη Ἀρμενία περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ τῆς Κολχίδος μέρει καὶ Ἰβηρίᾳ καὶ

Ἀλβανίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην διὰ τοῦ Κύρου τοῦ ποταμοῦ γραμμήν.

 • ἀπὸ δὲ δύσεως Καππαδοκίᾳ παρὰ τὸ ἐκτεθειμένον τοῦ Εὐφράτου μέρος καὶ παρὰ τὸ ἐκκείμενον τοῦ Καππαδοκικοῦ Πόντου μέχρι Κολχίδος διὰ τῆς

τῶν Μοσχικῶν ὀρέων γραμμῆς·

 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς τε Ὑρκανίας θαλάσσης μέρει τῷ ἀπὸ τῶν τοῦ Κύρου ποταμοῦ ἐκβολῶν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ____. οθ _δ μγ γ

οὗ μεταξὺ καὶ τῶν τοῦ Κύρου ποταμοῦ ἐκβολῶν Ἀράξου ποταμοῦ ἐκβολαί ______. οθ _δ μγ _γ· καὶ Μηδίᾳ παρὰ τὴν ἐντεῦθεν γραμμὴν καὶ παρ᾽ αὐ- τὸ τὸ Κάσπιον ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ____________. οθ μβ _ καὶ ______________________ π λθ _·

 • ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε Μεσοποταμίᾳ

παρὰ τὴν τοῦ Ταύρου γραμμὴν, ἥτις τῷ μὲν Εὐφράτῃ ποταμῷ συνάπτει κατὰ θέσιν ἐπέ- χουσαν μοίρας ______________. οα _ λη τῷ δὲ Τίγριδι ποταμῷ κατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ____________ οε _ λη _ καὶ τῇ Ἀσσυρίᾳ παρὰ τὴν διὰ τοῦ Νιφάτου ὄρους γραμμὴν ἕως ἐπ᾽ εὐθείας τῇ εἰρημένῃ μέχρι τοῦ εἰρη- μένου πέρατος τοῦ Κασπίου ὄρους, δι᾽ ἧς γραμμῆς διατείνει ὁ Νιφάτης ὄρος.

Ὄρη δὲ τῆς Ἀρμενίας ὀνομάζεται

 • τά τε καλούμενα Μοσχικὰ, διατείνοντα παρὰ τὸ ὑπερκείμενον μέρος τοῦ Καππαδοκικοῦ Πόντου,
 • καὶ ὁ Παρυάρδης, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας
  • ______________. οε μγ γ
  • καὶ ______________________ οζ μβ
 • καὶ Οὐδακέσπης ὄρος, οὗ τὸ μέσον

ἐπέχει μοίρας ______ ________ οη _ μ

 • καὶ τοῦ Ἀντιταύρου τὸ ἐντὸς τοῦ Εὐφράτου, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας οβ μα γο
 • καὶ ὁ καλούμενος Ἄβος, ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας __________. οζ μα
 • καὶ τὰ Γορδυαῖα ὄρη, ὧν τὸ μέσον

ἐπέχει μοίρας ______________. οε λθ γο.

Ποταμοὶ δὲ διαῤῥέουσι τὴν χώραν

 • ὅ τε Ἀράξης ποταμὸς, ὃς τὰς μὲν ἐκβολὰς ἔχει κατὰ θέσιν τῆς

Ὑρκανίας θαλάσσης, ἣ ἐπέχει μοίρας ______________________ οθ _δ μγ _γ τὰς δὲ πηγὰς κατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ____________________ ο _ μβ _ ἀφ᾽ ὧν ὁρμηθεὶς πρὸς ἀνατολὰς μέχρι τοῦ Κασπίου ὄρους καὶ ἐπιστρέψας πρὸς ἄρκτους, τῇ μὲν εἰς τὴν Ὑρκανίαν ἐκβάλλει, τῇ δὲ συμβάλλει τῷ Κύρῳ ποταμῷ κατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας __ οη _ μδ _ καὶ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ τὸ ἀπὸ τῆς εἰρημένης πρὸς ἀνατολὰς ἐπιστροφῆς μέρος μέχρι τῶν πηγῶν, αἳ καὶ αὐταὶ ἐπέχουσι μοίρας ____. οε γο μβ γο.

Ἔστι δὲ καὶ ἕτερα ἀξιόλογα ὄρη ἀπὸ τῆς τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ ἐκτροπῆς, τὸ μὲν συνάπτον τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ, οὗ τὸ πέρας ἐπέχει μοίρας ____________________ οα _ μ _ τὸ δὲ κατὰ τὰς πηγὰς τοῦ ὄρους πέρας ____________________. οζ μα καὶ τὸ ἀπολαμβανόμενον τοῦ Τίγριδος ἐν τῇ Ἀρμενίᾳ μέρος ἀπὸ τοῦ γινομένου ὑπὸ τῆς μεσημβρινῆς πλευ- ρᾶς τμήματος μέχρι τῶν πηγῶν αὐτοῦ τοῦ Τίγριδος, αἵτινες ἐπέχουσι μοίρας ________. οδ γο λθ γο ποιοῦσαι λίμνην τὴν καλουμένην Θωσπῖτιν.

Εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεραι λίμναι

 • ἥ τε καλουμένη Λυχνῖτις, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ____ οη μγ δ
 • καὶ ἡ Ἀρέησα, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ____________________ οη _ μ _δ.

Χῶραι δέ εἰσιν ἐν τῇ Ἀρμενίᾳ ἐν τῷ ἀπολαμβανομένῳ μεταξὺ Εὐφράτου καὶ Κύρου καὶ Ἀράξου ποτ. τμήματι,

 • παρὰ μὲν τὰ Μοσχικὰ ὄρη ἡ Κοταρζηνή ὑπὲρ τοὺς καλουμένους Βόχας,
 • παρὰ δὲ τὸν Κύρον ποταμὸν ἥ τε Τωσαρηνή,
 • καὶ ἡ Ὠτηνή,
 • παρὰ δὲ τὸν Ἀράξην ποταμὸν ἥ τε Κολθηνή,
 • καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν ἡ Σοδουκηνή,
 • παρὰ δὲ τὸν Παρυάρδην τὸ ὄρος ἥ τε Σιρακηνή,
 • καὶ ἡ Σακαπηνή.

Καὶ πόλεις ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι,

 • Σάλα ________________. ογ _ μδ γ
 • Ἄσκουρα ______________ οδ μδ
 • Βάραζα ______________. οε γ μδ
 • Λάλα ________________. ο μδ
 • Σάντουτα ______________ οζ γ μδ γ
 • Σαταφάρα ____________. οη μδ γ
 • Τῶγα _ἢ Ὦτ__α ________. οη _γ μδ
 • Οὐάρουθα ἢ Οὐαθούρα ____ ογ μγ
 • Ἀζάτα ________________ ογ δ μγ δ·
 • Χολούα ______________. οδ μγ
 • Σήδαλα ______________. οδ γο μγ _δ
 • Σοῦρτα ______________. οδ _ μγ γο
 • Τάτινα ἢ Ταστίνα ________ οδ γο μγ
 • Κοζάλα ἢ Κόζολα ________ οε γ μγ _
 • Κοτομάνα ____________. οε _δ μγ γο
 • Βάτιννα ______________. ο μγ γο
 • Δίζακα ________________ ο _γ μγ
 • Πτοῦα ________________ οζ μγ _δ
 • Γλίσμα ______________. οη γ μγ γο
 • Χολουάτα ______________ οη _δ μγ γ
 • Σακάλβινα ____________. οθ γο μγ δ
 • Ἀρσαράτα ____________. οθ _ μγ _·

Καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πόλεις αἵδε Βρεπός ______________. οβ δ μβ _δ

 • Ἠλεγία ______________. ογ γ μβ _δ
 • Χασίρα ______________. οδ μβ γο
 • Χόρσα ________________ οδ γο μβ _γ
 • Θαλίνα ________________ οε γ μβ _δ
 • Ἀρμαουρία ____________. ο γο μγ _δ
 • Ἀρταξάτα ______________ οη μβ γο
 • Ναξουάνα ____________. οη _γ μβ _δ·

Ἐν δὲ τῷ ἀπολαμβανομένῳ τμήματι ὑπὸ τὸ εἰρημένον μέχρι τῆς ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου ἐκτροπῆς ἀρκτικώτεραι μέν εἰσιν αἱ χῶραι ἀρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν ἥ

 • τε Βασιλισηνή,
 • καὶ ἡ Ὀβορδηνή,
 • καὶ ἡ Ἀρσία,
 • ὑπὸ δὲ ταύτας ἥ τε Ἀκιλισηνή,
 • καὶ ἡ Ἀσταυνῖτις,
 • καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ἐκτροπὴν τοῦ ποταμοῦ ἡ Σωφηνή.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τούτῳ τῷ τμήματι αἵδε·

 • Ἀθοῦα _ἢ Ζάθου_α ______. οδ _ μβ _
 • Τίνισσα ______________. ογ μβ
 • Ζώριγα ________________ οα _ μβ
 • Σάνα ________________. ογ _γ μβ
 • Βρίζακα ______________. οδ _γ μβ _
 • Δαράνισσα ____________. ο μβ γ
 • Ζογοκάρα _ἢ Ζογόρακα ____ οζ δ μβ γ.
 • Κούβινα ______________. οη _ μβ γ
 • Κόδανα ______________. οα _ μα γο
 • Καχούρα _ἢ Ἰάχουρ_α ____. οβ μα _
 • Χολούα ______________. ογ _ μα
 • Σογοκάρα ____________. οδ μα
 • Φαύσυα ______________. οδ δ μα _δ
 • Φανδαλία ______________ οδ _γ μα _
 • Ζαρούανα ______________ οε γο μα _δ·
 • Κίταμον ______________. ο μα _
 • Ἀνάριον ______________. ο μα
 • Σιγοῦα ______________. οζ μα
 • Τερούα ______________. οη μα _γ
 • Ζουρζούρα ἢ Ζουργούα ____ οη _ μα γο
 • Ματουστάνα __________. οη μα γο·
 • Ἀστακάνα __________. οη μα
 • Τάρεινα ______________. οβ γ μα
 • Βαλισβίγα _ἢ Βαβλιστίτ_α __ οβ γο μ γο
 • Βαβίλα ______________. ογ δ μ _δ
 • Σαγαυάνα ____________. οε δ μ _δ
 • Ἀζόρα ἢ Ὀζάρα __________ ο _ μ γο·

Ἐν δὲ τῷ λοιπῷ καὶ μεσημβρινωτέρῳ τμή- ματι μεταξὺ μὲν τοῦ Εὐφράτου καὶ τῶν τοῦ Τίγριδος πηγῶν ἥ τε Ἀνζητηνὴ _ἢ Ἀνζιτην_ὴ καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν ἡ Θωσπῖτις, εἶτα Κοριναία.

καὶ πόλεις ὁμοίως ἐν αὐτῷ τῷ τμήματι

 • Ἠλέγερδα _ἢ Κλέγερδ_α __. οβ δ μ δ
 • Μαζάρα ______________. οα γ λθ _γ
 • Ἄνζητα ________________ οβ λθ γ
 • Σόειτα ________________ οβ _γ λθ _
 • Βελκανία ______________ ογ _ λθ γο
 • Σελτία ________________ οδ μ
 • Θωσπία ______________. οδ γ λθ _γ
 • Κολχίς ________________ οε _ λθ
 • Σιαυάνα ______________. οα _ λη
 • Ἀρσαμόσατα __________. ογ λη γ
 • Κόῤῥα ________________ οδ _ λη γο

Ἀπ᾽ ἀνατολῶν δὲ τῶν τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ πηγῶν ἥ

 • τε Βαγρανδαυηνὴ _ἢ Καγρανδαυην_ὴ
 • καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν Γορδυηνὴ _ἢ Γορδυνὴ,
 • ἧς ἀνατολικωτέρα ἡ Κωταία,
 • καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν Μάρδοι.

Πόλεις δέ εἰσι καὶ ἐν τούτῳ ὁμοίως αἵδε·

 • Τάσκα ________________ οε _ μ γ
 • Φῶρα ________________ ο μ
 • Μαῖπα ________________ ο γ μ γ
 • Βουάνα ______________. ο δ μ
 • Χολίμμα ______________. ο _δ μγ γ
 • Τερεβία ______________. οζ γ μ _γιβ
 • Δαυδυάνα ______________ οζ γο μ γ
 • Καποῦτα ______________ οη γ μ
 • Ἀρτέμιτα ______________ οη γο μ _
 • Θελβαλάνη _ἢ Τελβάν_η ____ ο δ λθ _γ·

καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν ἡ Γορδυνησία ἢ Γορδυηνή __________. οε δ λθ γ

 • Σίαι ________________. οε _δ λθ γο
 • Φερενδίς ______________. οδ γο λθ γ
 • Τιγρανοκέρτα __________. ο _δ λθ γο
 • Σαρδηοῦα ______________ οε _γ λθ
 • Κόλσα ________________ οη λθ _γ
 • Τιγρανοάμα ____________ οθ δ μ
 • Ἀρταγιγάρτα __________. οε γ λη _δ.

ΚύπροςEdit

Κύπρου θέσις.

Ἀσίας πίναξ δ.

Ἡ Κύπρος περιορίζεται

 • πάντοθεν πελάγει, καὶ
 • ἀπὸ μὲν δύσεως τῷ Παμφυλίῳ πελάγει

κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

 • Ἀκάμας ἄκρα __________. ξδ λε _
 • Πάφος Νέα ____________ ξδ γ λε
 • Ζεφύριον ἄκρον __________ ξδ λε _ιβ
 • Πάφος Παλαιά ________. ξδ _ λε
 • Δρέπανον ἄκρον ________. ξδ _ λδ _γ·

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Αἰγυπτίῳ πελάγει καὶ τῷ Συριακῷ κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην· μετὰ δὲ τὸ Δρέπανον καὶ Ζεφύριον_ ἄκρον

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Συριακῷ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην· μετὰ τοὺς Θρόνους τὴν ἄκραν

ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ Κιλικίῳ Αὐλῶνι κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

 • Καρπασία ____________. ξ _γ λε _γιβ
 • Ἀχαιῶν ἀκτή ____________ ξ γο λε _γ
 • Ἀφροδίσιον ____________. ξ _ λε γο
 • Μακαρία ______________ ξ λε _δ
 • Κερωνία ἢ Κεραυνία ______ ξε γο λε _δ
 • Λαπήθου ποταμοῦ ἐκβολαί __ ξε _ λε _γιβ
 • Λάπηθος πόλις __________ ξε γ λε _γιβ
 • Κρομμύων ἄκρα ________. ξε λ
 • Σόλοι ________________. ξε λ
 • Καλλίνουσα ἄκρα ________ ξδ γο λε _γ
 • Ἀρσινόη ______________. ξδ γο λε _ιβ.
 • Τὰ μὲν οὖν ἀνατολικώτερα τῆς νήσου διείληφεν ἡ Σαλαμινία,
 • τὰ δὲ δυσμικὰ ἡ Παφία,
 • τῶν δὲ μεταξὺ τὰ μὲν μεσημβρινὰ ἡ Ἀμαθουσία, καὶ ὁ Ὄλυμπος τὸ ὄρος,
 • τὰ δὲ ἀρκτικὰ ἡ Λαπηθία.

Πόλεις δέ εἰσι μεσόγειοι αἵδε·

Νῆσοι δὲ παρ᾽ αὐτὴν

Κοίλη ΣυρίαEdit

Συρίας κοίλης θέσις.

Ἀσίας πίναξ δ.

Ἡ Συρία περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ τε Κιλικίᾳ καὶ τῷ μέρει τῆς Καππαδοκίας κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην τοῦ Ἀμανοῦ γραμμὴν,
 • ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ Συριακῷ πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

μετὰ τὴν Ἰσσὸν καὶ τὰς Κιλικίας Πύλας,

ΦοινίκηEdit

Φοινίκης θέσις·

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας

 • τῇ τε Ἰουδαίᾳ κατὰ τὴν ἐντεῦθεν γραφομένην γραμμὴν ὡς ἐπ᾽ ἀνατολὰς, ἥτις ἐπιστρέφει μὲν πρὸς μεσημβρίαν καὶ κατὰ θέσιν ἐπέχει μοίρας __. ξζ _ λβ γ

περατοῦται δὲ κατὰ θέσιν, ἣ ἐπέχει μοίρας ____________________ ξη λα δ

 • καὶ μέρει τῆς Πετραίας Ἀραβίας παρὰ τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος ἀναφερομένην γραμμὴν, ὡς ἐπὶ

τὴν Ἔρημον Ἀραβίαν μέχρι πέρατος, οὗ θέσις ἐπέχει μοίρας ________. ο _ λβ·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν

 • τῇ ἐντεῦθεν γραμμῇ παρὰ τὴν Ἔρημον Ἀραβίαν ἕως ἐπὶ τὴν κατὰ Θάψακον τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ διάβασιν, ἧς τὸ ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου πέρας ἐπέχει μοίρας __. ογ γ λε
 • καὶ τῷ ἐντεῦθεν μέρει τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ, παρὰ τὴν Μεσοποταμίαν μέχρι τοῦ πρὸς τὴν Καππαδοκίαν πέρατος τοῦ ποταμοῦ, ὃ ἐπέχει μοίρας ______________________ οδ γ λη.

Ὄρη δέ ἐστιν ἀξιόλογα ἐν τῇ Συρίᾳ ἥ τε

 • Πιερία ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας __. ξθ γο λε _δ
 • καὶ τὸ Κάσσιον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ______________. ξη _δ λδ _δ
 • καὶ ὁ Λίβανος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ________________. ξη _ λδ καὶ ______________________ ο λγ δ
 • καὶ ὁ Ἀντιλίβανος, οὗ τὰ ἄκρα ἐπέχει μοίρας ________________. ξη λγ γιβ καὶ ______________________ ξθ γο λβ _
 • καὶ παρὰ μὲν τὴν Ἔρημον Ἀραβίαν ὁ Ἀλσάδαμος, τὸ ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ______________. οα λγ
 • παρὰ δὲ τὴν Ἰουδαίαν ὁ Ἵππος τὸ ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ________________. ξη λβ.

Διαῤῥέουσι δὲ τὴν χώραν καὶ ἕτεροι ποταμοὶ:

 • ὅ τε παρὰ Πάλμυραν ῥέων, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας __________ οα λδ _δ καὶ ____________________ οα _ λγ γ
 • καὶ ὁ παρὰ Δαμασκὸν ῥέων, καλούμενος δὲ Χρυσοῤῥόας, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας _____________________ ξθ δ λγ _ καὶ ______________________ ξθ _δ λβ
 • καὶ τοῦ Ἰορδάνου τὸ πρὸς τῇ Γεννησαρίτιδι λίμνῃ μέρος, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας __. ξζ δ λβ _
 • καὶ ὁ καλούμενος Σίγγας, ὃς ἀπὸ τῆς Πιερίας τοῦ ὄρους ἐνεχθεὶς πρὸς ἄρκτους, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς ἀνατολὰς κατὰ θέσιν, ἣ ἐπέχει μοίρας ____. οα λζ γ καὶ συμβάλλει τῷ Εὐφράτῃ κατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ________ οβ λζ γο.

Μεσόγεια ΣυρίαEdit

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ Συρίᾳ μεσόγειοι ἀρχομένοις ἀπ᾽ ἄρκτων, Κομμαγηνῆς μὲν αἵδε·

καὶ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ

 • Χολμαδάρα ____________. οα δ λζ _γ
 • Σαμόσατα Λεγίων ________ οα _ λζ _δ·

Ασιατική ΠιερίαEdit

Πιερίας δὲ πόλεις αἵδε·

καὶ αἱ Σύριαι Πύλαι

ΚυρρηστικήEdit

Κυῤῥηστικῆς δὲ πόλεις αἵδε·

 • Ἀρισερία ______________ οα λζ
 • Ῥηγιάς ________________ οα δ λζ
 • Βούβα ________________ οα γ λ γο
 • Ἡράκλεια ______________ οα λ _
 • Νίαρα ________________ ο _γ λ
 • Ἱεράπολις ______________ ο δ λ δ
 • Κύβρος ἢ Κύρρος
 • Βέῤῥοια ______________. ο _ λ
 • Βαῖνα ________________ ο _γ λ
 • Παφάρα ______________ οα _ λ ·


καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην πόλεις αἵδε·

 • Οὔριμα ______________. οα _δ λζ _
 • Ἀρουδίς ______________. οβ λζ δ
 • Ζεῦγμα ________________ οβ λζ
 • Εὔρωπος ______________ οβ λ _γ
 • Καικιλία ______________. οβ λ γο
 • Βηθαμμαρία ἢ Βηθαμανία οα _γ λ _
 • Γέῤῥη ________________ οα _γ λ δ
 • Ἀριμάρα ______________. οα _γ λ ιβ
 • Ἐραγίζα ἢ Ἐῤῥασίγα ______ οα _γ λ·

ΣελευκίδαEdit

Σελευκίδος δὲ πόλεις αἵδε·

 • Γέφυρα ______________. ξθ _ λε _
 • Γίνδαρος ______________ ο λε γο
 • Ἴμμα ________________. ξθ _γ λε γιβ·

ΚασσιώτιδαEdit

Κασσιώτιδος δὲ πόλεις αἵδε·

ΧαλυβωνίτιδαEdit

Χαλυβωνίτιδος πόλεις,

 • Θεμά ________________. οα _ λε _
 • Ἀκοράκα ἢ Ἀκοράβα ______ οα δ λε _
 • Δέῤῥιμα ______________. οβ λε
 • Χαλυβών ______________ οα γ λε
 • Σπηλούγκα ἢ Σπηλουέκα ____ οα γ λδ _γ·

καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην,

Ασιατική ΧαλικιδικήEdit

Χαλκιδικῆς δὲ πόλεις,

 • Χαλκίς ________________ ο _ λε γ
 • Ἀσαφειδάμα ____________ ο _ λδ _γιβ
 • Τολμίδεσσα ____________ ο γιβ λδ γο
 • Μαρωνιάς ____________. οα λδ _
 • Κόαρα ________________ ο _γ λδ ·

ΑπαμηνήEdit

Ἀπαμηνῆς πόλεις,

 • Νάζαβα Νάζαβα ἢ Νάζαμα ______. ο _ λδ ιβ

καὶ ἀπ᾽ ἀνατολῶν τοῦ Ὀρόντου ποταμοῦ,

ΛαοδικηνήEdit

Λαοδικηνῆς πόλεις,

Μεσόγεια ΦοινίκηEdit

Φοινίκης μεσόγειοι πόλεις,

Συριακή ΔεκάποληEdit

Κοίλης Συρίας Δεκαπόλεως πόλεις αἵδε·

ΠαλμυρηνήEdit

Παλμυρηνῆς δὲ πόλεις εἰσὶν αἵδε·

καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην πόλεις αἵδε·

ΒαταναίαEdit

Βαταναίας χώρας,

ἧς ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἡ Σακκαία,

καὶ ταύτης ὑπὸ τὸ Ἀλσάδαμον ὄρος οἱ Τραχωνῖται Ἄραβες·

Σύριοι ΝήσοιEdit

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Συρίᾳ:

 • ἥ τε Ἄραδος ἐπέχουσα μοίρας ____ ξη λδ _ καὶ
 • ἡ Τύρος ἡ πρόσγειος ________ ξζ λγ γ.

ΠαλαιστίνηEdit

Παλαιστίνης θέσις.

Ἀσίας πίναξ δ᾽.

Ἡ Παλαιστίνη Συρία, ἥτις καὶ Ἰουδαία καλεῖται, περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν ἄρκτων Συρίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμὴν,
 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν καὶ μεσημβρίας Ἀραβίᾳ Πετραίᾳ κατὰ γραμμὴν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Συρίᾳ ἑωθινοῦ ὁρίου μέχρι τοῦ πρὸς τῇ Αἰγύπτῳ πέρατος, οὗ πέρατος ἡ θέσις ________ ξδ δ λ γο
 • ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ τε ἐντεῦθεν μέχρι θαλάσσης ἐκτεθειμένῳ τῆς Αἰγύπτου μέρει, καὶ τῷ ἐφεξῆς μέχρι τοῦ ὁρίου τῆς Συρίας πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην·

μετὰ τὰς τοῦ Χορσέου ἐκβολάς·

Διαιρεῖ δὲ τὴν Ἰουδαίαν τὸ πρὸς τῇ Ἀσφαλτίτιδι λίμνῃ Ἰορδάνου ποταμοῦ μέρος, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ____ ξ _γ λα ·

καὶ πόλεις εἰσὶν ἐν αὐτῇ μεσόγειοι αἵδε·

Γαλιλαίας

Σαμαρείας δὲ

τῆς δὲ Ἰουδαίας,

ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ ποταμοῦ,

 • Ἱεροσόλυμα, ἡ νῦν καλουμένη Αἰλία Καπιτωλιάς ξ λα γο
 • Θάμνα ________________ ξ δ λα _
 • Ἐγγάδδα ______________ ξ _ λα δ
 • Βηδωρώ ______________. ξ _ λα
 • Θαμαρώ ______________. ξ γ λα·

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου,

 • Κόσμος _ἢ Κόρμος ______. ξδ δ λα _ιβ
 • Λιβυάς ξζ λα γιβ
 • Καλλιῤῥόη ____________. ξζ ιβ λα
 • Γάζωρος ______________. ξζ _ λα δ
 • Ἐπίκαιρος ______________ ξζ λα ιβ·

Ἰδουμαίας, ἥτις ἐστὶ πᾶσα ἀπὸ δύσεως τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ,

Πετραία ΑραβίαEdit

Ἀραβίας Πετραίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ δ.

Ἡ Πετραία Ἀραβία περιορίζεται

 • ἀπὸ μὲν δύσεως τῷ ἐκτεθειμένῳ τῆς Αἰγύπτου μέρει,
 • ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῇ τε Παλαιστίνῃ Ἰουδαίᾳ καὶ τῷ μέρει τῆς Συρίας κατὰ τὰς διωρισμένας αὐτῶν γραμμάς,
 • ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ μυχῷ τοῦ Ἀραβικοῦ κόλπου, ὃς ἐπέχει μοίρας ξγ _ κθ _γ
  • τῷ τε κατὰ τὸν Ἡρωοπολίτην κόλπον ἀπὸ τοῦ ἐκτεθειμένου πρὸς τῇ Αἰγύπτῳ πέρατος μέχρι τοῦ κατὰ

Φαρὰν ἀκρωτηρίου, ὃ ἐπέχει μοίρας ______________________ ξε κη _

  • καὶ τῷ ἐντεῦθεν Ἐλανίτῃ κόλπῳ μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς αὐτοῦ, ἣ ἐπέχει μοίρας ______ ξ κθ
  • ἐπέχει δὲ καὶ ἡ μὲν Φαρὰν κώμη μοίρας ____________________ ξε κη γο
  • ἡ δὲ Ἐλάνα κώμη κατὰ τὸν μυχὸν κειμένη τοῦ ὁμωνύμου κόλπου ἐπέχει μοίρας ____. ξε γο κθ δ·
 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐκβαλλομένῃ γραμμῇ ἐπὶ τὸ ἐκτεθειμένον τῆς Συρίας ἑωθινὸν πέρας, παρὰ

μὲν τὴν Εὐδαίμονα Ἀραβίαν μέχρι τμήματος ταύτης τῆς γραμμῆς, ὃ ἐπέχει μοίρας ____. ο λ _ παρὰ δὲ τὴν Ἔρημον Ἀραβίαν ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς γραμμῆς.

Διατείνει δὲ ἐν τῇ χώρᾳ τὰ καλούμενα Μέλανα ὄρη ἀπὸ τοῦ κατὰ Φαρὰν μυχοῦ ὡς ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν.

Καὶ ἀπὸ μὲν δύσεως τῶν ὀρέων τούτων παρὰ τὴν Αἴγυπτον

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι καὶ κῶμαι αἵδε·

 • Ἐβόδα ________________ ξε δ λ _
 • Μαλιάτθα ____________. ξε _δ λ _
 • Καλγουΐα ______________ ξ γ λ _
 • Λύσα ________________. ξε _γ λ δ
 • Γούββα ______________. ξε _δ λ
 • Γυψαρία ______________ ξε γο κθ _δ
 • Γέρασα ______________. ξε _ κθ _·
 • Πέτρα ________________ ξ _δ λ γ
 • Χαράκωμα ______________. ξ λ
 • Αὔαρα ________________ ξ κθ γο
 • Ζαναάθα ______________ ξ _δ κθ _γ
 • Ἄδρου ________________ ξζ κθ _γιβ
 • Ζώαρα ________________ ξζ γ λ _
 • Θάνα ________________. ξζ _ λ _
 • Νέκλα ________________ ξζ _ λ δ
 • Κληθαῤῥώ ____________. ξζ _γ λ γ
 • Μόκα ________________ ξζ _γ λ ·
 • Ἔσβουτα ______________ ξη _γ λα
 • Ζίζα __________________ ξη _γιβ λα
 • Μάγουζα ______________ ξη λ _δ
 • Μήδαυα ______________. ξη _ λ _δ
 • Λυδία ________________ ξθ λ γο
 • Ῥαβμαθμώμ __________ ξη _ λ _
 • Ἄνιθα ________________ ξη γο λα δ·
 • Σουράτθα ____________. ξθ δ λα
 • Βόστρα Λεγίων __________ ξθ _δ λα
 • Μέσαδα ______________. ξθ γιβ λα γ
 • Ἄδρα ________________. ξθ γο λα γ
 • Κοράκη ______________. ξη λα ιβ.

ΜεσοποταμίαEdit

Μεσοποταμίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ δ.

Ἡ Μεσοποταμία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρ- κτων τῷ ἐκτεθειμένῳ μέρει τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας, ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ ἐκτεθειμένῳ παρὰ τὴν Συρίαν τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ μέρει, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ παρὰ τὴν Ἀσσυρίαν μέρει τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἀρμενίᾳ τμήματος μέχρι τῶν τοῦ Ἡρακλέους Βωμῶν, οἳ ἐπέχουσι μοίρας ______________________ π λδ γ ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ λοιπῷ μέρει τοῦ Εὐφράτου παρὰ μὲν τὴν Ἔρημον Ἀραβίαν μέχρι πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας __________. ο δ λγ γ παρὰ δὲ τὴν Βαβυλωνίαν μέχρι τῆς πρὸς τὸν Τίγριν συναφῆς καὶ τοὺς εἰρημένους Βωμοὺς, οὗ τμήματος ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας __________ π λδ γ.

Ὄρη μὲν οὖν ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ κατονομάζεται τό τε Μάσιον ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ____________ οδ λζ γ καὶ ὁ Σιγγάρας ______________ ο γο λ δ.

Ποταμοὶ δὲ διαῤῥέουσι τὴν χώραν ἀπὸ τῶν εἰρημένων ὀρέων ἐκτρεπόμενοι, ἄλλοι τε καὶ ἔτι ὁ καλούμενος Χαβώρας, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας ____________. οδ λζ δ ἡ δὲ πρὸς τὸν Εὐφράτην συναφή __. οδ λε καὶ ὁ καλούμενος Σαοκόρας ποταμὸς, οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας __________. οε λζ _ ἡ δὲ πρὸς τὸν Εὐφράτην συναφὴ τοῦ ποταμοῦ ἐπέχει μοίρας ______ ο λδ.

Κατέχει δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν πρὸς τῇ Ἀρμενίᾳ ἡ Ἀνθεμουσία, ὑφ᾽ ἣν ἡ Χαλκῖτις, ὑπὸ δὲ ταύτην ἥ τε Γαυζανῖτις, καὶ πρὸς τῷ Τίγριδι ποταμῷ ἡ Ἀκαβηνή, ὑπὸ δὲ τὴν Γαυζανῖτιν ἡ Τιγγηνή, καὶ ἐπὶ πολὺ παρὰ τὸν Εὐφράτην ἡ Ἀγκωβαρῖτις.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ καὶ κῶμαι, παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν αἵδε· Πορσίκα ______________ οβ λζ _ Ἀνιάνα ______________. οβ γ λ γο Βαρσάμψη ____________. οβ γ λ δ Σάρνουκα ______________ οβ λ Βέρσιμα ______________. οβ γ λε _γ Μαῦβαι ______________. οβ _γ λε γο·

Νικηφόριον ____________ ογ ιβ λε γ Μάγουδα ______________ ογ δ λε Χαβώρα ______________. οδ λε Θέλδα ________________ οδ δ λδ _δ Ἀφφαδάνα ____________. οδ _ λδ _ιβ Βανάβη ______________. οδ _δ λδ γιβ Ζείθα _ἢ Ζήθ_α ________. οε λδ γ Βέθαυνα ______________ ο λδ δ Ῥεσκίφα ______________. ο λδ·

Ἄγαμνα ______________. οζ _ λγ _ Εὔδραπα ______________ οζ λγ γο Ἀδδαία ______________. οζ δ λδ Πακορία ______________ οζ γ λδ _δ Τηριδάτα ______________ οζ _ λε γ Ναάρδα ______________. οζ γο λε _ Σιπφάρα ______________ οη δ λε γο.

Ἡ τοῦ Εὐφράτου θέσις, καθ᾽ ἣν σχίζεται εἴς τε τὸν διὰ Βαβυλῶνος ῥέοντα καὶ τὸν διὰ Σελευκείας, ὧν ὁ μεταξὺ καλεῖται Βασίλειος ποταμὸς, οὗ θέσις τῆς ἐκτροπῆς μοίρας __. οθ λε γο Σελεύκεια πόλις __________ οθ γ λε γο.

Παρὰ δὲ τὸν Τίγριν ποταμὸν πόλεις αἵδε· Δόρβητα _ἢ Δούρβητ_α ____. ο λη Σάπφη ________________ ο λζ γο Δῆβα ________________. ο λζ γ Σίγγαρα ______________. ο λζ Βητόουν _ἢ Βητόουσ_α ____. οζ λ _δ Λάββανα ______________ οζ _γ λ _ Βίρθα ________________ οη _δ λ γ Καρθάρα ______________ οθ λ δ Μαγχάνη ____________. οθ λ καὶ μετὰ τὴν Σελεύκειαν Σκάφη ________________ οθ _δ λδ _ Ἀπάμεια ______________ οθ _γ λδ γ·

ὑφ᾽ ἣν ἡ τοῦ Βασιλείου ποταμοῦ πρὸς τὸν Τίγριν συμβολὴ, ἐγγὺς ἡ Μέση χώρα· ἐν δὲ τῇ ἄλλῃ Μέσῃ χώρᾳ πόλεις αἵδε· Βιθιάς ________________ οβ γ λζ γο Ἔδεσσα ______________. οβ _ λζ _ Ὀμβραία ______________ ογ λζ Ἀμμαία ______________. ογ γ λζ _γ Σοῦμα ________________ ογ _ λζ γο Ῥίσινα ________________ ογ _ λζ _ Ὀλίβερα _ἢ Ὄξιρα ________ ογ _ λζ Σαράῤῥα _ἢ Σαῤῥάνη ____. οδ λη δ Σακάνη _ἢ Σανάκη ______. οδ λζ _δ·

Ἄρξαμα _ἢ Ἄρωμα ______. οδ δ λζ γο Γιζάμα ________________ οδ γ λζ δ Σίννα ________________ οδ δ λζ Μαμβούτα ____________. οδ _δ λζ γιβ Νίσιβις ______________. οε λζ _ Βίθιγα ______________. οε λζ γ Βάξαλα ἢ Βάαλα ________ οε γ λζ Αὐλαδίς ______________. ογ λ γο Βάλλαθα ______________ ογ _δ λ ·

Κάῤῥαι ____________. ογ δ λ Τιρίτθα ______________. ογ _γ λ δ Θεγγουβίς ______________ οδ γο λ _ Ὄρθαγα _ἢ Ὄργαθα ______ οδ γο λ Ἐληΐα ________________ οδ γ λε _δ Ζάμα ________________. οε _ λ γ Σίννα ________________ ο γ λ γο Γόρβαθα _ἢ Γάρβαθ_α ____ οζ γ λ.

Δάβαυσα _ἢ Βάδαυσ_α ____. ο λ Βαρίανα ______________ οζ γ λ Ἀκράβαι ______________. ογ λε _γ Ἀπφαδάνα ____________. οδ λε _ Ῥέσαινα ______________. οδ γο λε γο Πελιάλα ______________. οε _δ λε _γ Ἀλουανίς ______________ οδ γιβ λε _ Βιμάτρα ______________ ο δ λε γ Δάρεμμα ______________ ο γ λε

Κεντρική ΑραβίαEdit

Ἀραβίας Ἐρήμου θέσις.

Ἀσίας πίναξ δ.

Ἡ Ἔρημος Ἀραβία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων Μεσοποταμίας μέρει κατὰ τὸ ἐκτεθειμένον μέρος τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ, ὃ ἐπέχει μοίρας ______________. ο δ λγ γ

ἀπὸ δὲ δυσμῶν τοῖς διωρισμένοις μέρεσι τῆς τε Συρίας καὶ Ἰουδαίας καὶ τῆς Πετραίας Ἀραβίας,

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ τε Βαβυλωνίᾳ διὰ τῆς ὀρεινῆς τῆς ἀπὸ τῆς ἐρήμου τοῦ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ πέρατος μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ Περσικοῦ Μαισανίτου κόλπου κατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ________ οθ λ καὶ τῷ ἐντεῦθεν μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέχρι τοῦ πέρατος, οὗ ἡ θέσις ἐπέχει μοίρας ______________________ οθ κθ

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ Εὐδαίμονι Ἀραβίᾳ διὰ τῆς ὀρεινῆς τῆς ἀπὸ τοῦ ἐκτεθειμένου πρὸς τῇ Πετραίᾳ πέρατος ἐπὶ τὸ κατὰ τὸν Περσικὸν Μαισανίτην κόλπον διωρισμένον πέρας, ὃ ἐπέχει μοίρας ____________________ οθ κθ.

Κατέχουσι δὲ τῆς Ἐρήμου ταύτης Ἀραβίας

 • τὰ μὲν παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν Καυχαβηνοί,
 • τὰ δὲ παρὰ τὴν Συρίαν Βαταναῖοι,
 • τὰ δὲ παρὰ τὴν Εὐδαίμονα Ἀραβίαν Ἀγουβηνοί,
 • μεθ᾽ οὓς Ῥααβηνοί,

καὶ

 • πρὸς τῷ Περσικῷ κόλπῳ Ὀρχηνοί,
 • τὰ δὲ παρὰ τὴν Βαβυλωνίαν, ὑπὸ μὲν τοὺς Καυχαβηνοὺς Αἰσεῖται,
 • ὑπὲρ δὲ τοὺς Ῥααβηνοὺς Μασανοί,
 • μεταξὺ δὲ,
  • Ἀγραῖοι μὲν παρὰ τοὺς Βαταναίους,
  • Μαρτηνοὶ δὲ παρὰ τὴν Βαβυλωνίαν.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ χώρᾳ καὶ κῶμαι παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν αἵδε·

 • Θάψακος ______________ ογ _ λε ιβ
 • Βίρθα ________________ ογ γο λε
 • Γάδειρδα _ἢ Γάθειρθα __. ογ _γ λδ _δ
 • Αὔζαρα ______________. οδ ιβ λδ _
 • Αὐδάτθα ______________ οδ δ λδ γ
 • Δάδαρα ______________. οδ γ λδ
 • Βαλάγαλα _ἢ Βαλάγαια __. οε λδ
 • Φάργα ________________ οε γο λδ
 • Κολάρινα ______________ οε _ λγ γο
 • Βελγύναια ____________. ο λγ _.

παρὰ δὲ τὸ τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέρος πόλεις αἵδε·

 • Ἀμμαία ______________. οθ λ
 • Ἰδικάρα ______________. οε κθ _
 • Ἰοκούρα _ἢ Ἰουκάρ_α ______ οθ κθ δ.

ἐν δὲ τῇ μεσογείᾳ πόλεις αἵδε·

 • Βαράθηνα ____________. οβ γ λγ
 • Σαύη ________________. ογ λγ
 • Χόκη ________________. οβ _ λβ _
 • Γαύαρα ______________. ογ γο λβ γο
 • Αὔρανα ______________. ογ δ λβ γ
 • Ῥήγαννα ______________. οε γ λβ γο
 • Ἀλάτα ________________ οβ _ λβ
 • Ἐροῦπα ______________. οβ _ λα δ·
 • Θέμμη ________________ οε λα γο
 • Λοῦμα ________________ οε γο λα
 • Θαῦβα ἢ Θαύα __________ οβ _δ λ _
 • Σηούϊα ________________ ογ _ λ _
 • Δάφα, Δάφνα, Σάφα ______ οδ δ λ _
 • Σῶρα ________________. οε λ γ
 • Ὀδάγανα ______________ ο δ λ γο
 • Τέδιον (~ Dedan = Lihyan) οζ λ _
 • Ζαγμαΐς ______________. ο _ λ
 • Ἀῤῥάδη ______________. ο _δ λ δ·
 • Ὄβαιρα ______________. οα κθ γο
 • Ἀρτέμιτα ______________ οβ _δ κθ _
 • Βάναχα ______________. ογ γ κθ _γιβ
 • Δούμεθα ἢ Δουμαίθα ____. οε κθ γο
 • Ἀλάτα ________________ οε γο κθ _
 • Βέρη ________________. ο γο κθ _
 • Καλάθουσα ἢ Καλάθουα __. οζ _ κθ _
 • Σάλμα ________________ οη γ κθ _.

ΒαβυλωνίαEdit

Βαβυλωνίας θέσις.

Ἀσίας πίναξ δ.

Ἡ Βαβυλωνία περιορίζεται ἀπὸ

 • μὲν ἄρκτων Μεσοποταμίᾳ κατὰ τὸ ἐκτεθειμένον τοῦ Εὐφράτου

μέρος,

 • ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ Ἐρήμῳ Ἀραβίᾳ κατὰ τὴν

εἰρημένην ὀρεινὴν,

 • ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Σουσιανῇ παρὰ τὸ λοιπὸν τοῦ Τίγριδος μέρος μέχρι τῶν εἰς τὸν Περσικὸν κόλπον ἐκβολῶν, αἳ ἐπέχουσι

μοίρας ____________________ π _ λα

 • ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἐντεῦθεν ἐπὶ τῇ Ἐρήμῳ Ἀραβίᾳ πέρας τοῦ Περσικοῦ κόλπου μυχῷ.

Διαῤῥέουσι δὲ τὴν χώραν

 • ὅ τε Βασίλειος πο

ταμὸς, καὶ ὁ διὰ τῆς Βαβυλῶνος ῥέων,

 • καὶ ὁ καλούμενος Μααρσάρης,
  • ὃς τῷ μὲν Εὐφράτῃ συμβάλλει κατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ____ οη γ λε γο
  • ὁ δὲ διὰ Βαβυλῶνος, ὃς καλεῖται ὁ Βασίλειος ποταμὸς, συνάπτων ______________ οθ λδ _γιβ·
  • ποιοῦσι δὲ οἱ ποταμοὶ οὗτοι καὶ αἱ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐκτροπαὶ λίμνας καὶ ἕλη, ὧν καὶ αὐτῶν

τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας ________ οη _ λδ _.

Παράκειται δὲ τῷ μὲν Εὐφράτῃ

 • ἡ Αὐχανῖτις χώρα,
 • τῇ δὲ Ἐρήμῳ Ἀραβίᾳ ἡ Χαλδαία χώρα,
 • περὶ δὲ τὰ ἕλη ἡ Ἀμαρδοκαία,
 • ὑποκειμένους ἔχουσα τοὺς καλουμένους Στρόφας _ἢ

Στροφάδας.

Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ καὶ κῶμαι παρὰ μὲν τὸ μέχρι θαλάσσης τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ μέρος, ὑπὸ τὴν Ἀπάμειαν πόλιν,

 • Βίβλη ________________. οθ λδ
 • Διδιγούα ______________ οθ _ λγ γο
 • Ποῦνδα ______________. οθ γο λγ
 • Βατραχάρτα ____________ οθ γο λβ γο
 • Θαλάθα ______________. π λβ
 • Ἄλθα ________________ οθ _ λα δ·

καὶ μεταξὺ τῶν τοῦ Τίγριδος ἐκβολῶν, ὧν τὸ ἀνατολικὸν στόμα ἐπέχει μοίρας __. π _ λα τὸ δὲ δυτικὸν ________________ οθ _ λ δ

 • Τερηδών ______________. π λα ·

Παρὰ δὲ τὸ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ μέρος αἵδε

 • Ἰδικάρα ______________. οζ λγ γ
 • Δούραβα ______________ οζ γο λδ
 • Θάκκονα ______________ οζ _δ λδ _
 • Θελβεγκάνη ____________. οη _ λε _

καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ Βαβυλῶνος ῥέοντος ποταμοῦ

 • Βαβυλών ______________ οθ λε

πρὸς δὲ τῷ Μααρσάρῃ ποταμῷ,

 • Οὐολγαισία ____________. οη γ λδ _
 • Βάρσιτα ______________. οη _δ λδ γ·

ὑπὸ δὲ ταύτας καὶ παρὰ τὰ ἕλη καὶ τὴν Ἔρημον Ἀραβίαν,

 • Βέανα ἢ Βίανα __________ οθ λγ γο
 • Χούδουκα ______________ οη λγ γ
 • Χούμανα ______________ οθ λγ
 • Καίσα ________________ ο γο λβ _γ
 • Βηράνδη _ἢ Βεραρίνδ_α ____ οζ _ λβ _
 • Ὀρχόη ________________ οη _ λβ γο·
 • Βέθανα ______________. οθ λβ _γιβ
 • Θέλμη ________________ ο γο λβ
 • Σόρθιδα ______________ οζ λα _
 • Ἰάμβα ________________ οη λα γ
 • Ῥάγεια ______________. οη γο λα γ
 • Χιρίφη _ἢ Χηριφή ________ οθ δ λα
 • Ῥάττα ________________ οθ δ λ _γ

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.