Science Wiki
Advertisement

Ροή

Flux


Ροή

Πεδίο Ροή Δυναμική Γραμμή Ισοσταθμική Επιφάνεια

Α. Χωροπεριοχή Εσωροή (enflux)

Β. Επιφάνεια Ροή (flux)
Επιρροή (onflux) Διαρροή (transflux)
Εισροή (influx) Εκροή (efflux)

Γ. Καμπύλη Ρύση (flow)
Επίρρυση (onflow) Διάρρυση (transflow)
Είσρυση (inflow) Έκρυση (efflow)

Δ. Σημείο Εξωροή (afflux)
Συρροή (conflux) Απορροή (offlux)

Ηλεκτρική Ροή

Ηλεκτρική Ροή

Ηλεκτρική Ροή

Ηλεκτρική Ροή

Ηλεκτρική Ροή

Ηλεκτρική Ροή

Μαγνητική Ροή

Μαγνητική Ροή

Υδραυλική Ροή Νόμος Poiseuille

Αρχή Bernoulli

Ροϊκός Σωλήνας

Ροϊκός Σωλήνας

Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικής Ρύσης

- Ένα Φυσικό Φαινόμενο.

- Ακριβέστερα, διέλευση υγρού μέσα από μία επιφάνεια.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ροή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ρύακας".

Εισαγωγή[]

Με τον όρο Ροή χαρακτηρίζεται γενικά οποιαδήποτε παρατηρούμενη συνεχόμενη κίνηση μιάς μορφής της ύλης μέσα στο χώρο.

Συναφής επίσης όρος είναι και το "ρεύμα" που απαντάται περισσότερο στη Ηλεκτροφυσική και στη Μετεωρολογία.

Ακόμη όμως απαντάται και στις καθημερινές εκφράσεις, περιφραστικά της ιδέας της συνεχούς κίνησης όπως π.χ. ροή ειδήσεων, ροή τηλεοπτικού προγράμματος κ.λπ.

Περισσότερο όμως ως επιστημονικός όρος αφορά τη κίνηση των ρευστών και ειδικότερα των υγρών με συνέπεια να θεωρείται ο σημαντικότερος όρος στη Μηχανική Ρευστών δηλαδή στην Υδροδυναμική και στην Υδραυλική.

Παράλληλα όμως θεωρείται εξίσου σημαντικός όρος στη Βιολογία, τη Γεωλογία, την Οπτική, στις πάσης φύσεως ακτινοβολίες, λαμβάνοντας και μορφή ενεργειακού μεγέθους, καθώς ακόμη και στα Μαθηματικά ως ολοκλήρωμα ενός Διανυσματικού Πεδίου.

Ταξινομία[]

A. Ροή εντός μίας χωροπεριοχής

 • Εσωροή ( = flux into or enflux). (Η ροή εντός μίας χωροπεριοχής έχει τρείς δυνατότητες κατεύθυνσης)
  • Ροή καταμήκος ( = flux along)
  • Ροή καταπλάτος ( = flux across)
  • Ροή καθύψος ( = flux aheight)

B1. Ροή διαμέσου μίας επιφάνειας

B2. Ροή επί μίας επιφάνειας

 • Επιρροή ( = onflux or flux on). (Η ροή επί μίας επιφάνειας έχει δύο δυνατότητες κατεύθυνσης)
  • Ροή καταμήκος ( = flux along)
  • Ροή καταπλάτος ( = flux across)

C1. Ρύση διαμέσου καμπύλης

 • Διάρρυση ( = transflow, flow across). (Η ρύση διαμέσου μίας καμπύλης έχει δύο δυνατότητες φοράς)
  • Είσρυση ( = inflow)
  • Έκρυση ( = efflow = (exflow) or outflow)

C2. Ρύση επί μίας καμπύλης (μόνον, καταμήκος)

 • Επίρρυση ( = onflow, flow along). (Η ρύση επί μίας καμπύλης έχει μία δυνατότητα κατεύθυνσης)

D. Ροή προς/από σημείο


Επιπλέον υπάρχουν

 • Υπερροή (surflux)
 • Υπορροή (subflux)

Αλλά και

 • Υπερροή (superflux = hyperflux), χαρακτηρισμός ροής ως προς φυσικές ιδιότητες
 • Υπερρύση (overflow, στις τηλεπικοινωνίες

Ροή[]

Με την ίδια ονομασία υπάρχει και το φυσικό μέγεθος "Ροή" (π.χ. Μαγνητική Ροή) που δεν πρέπει να συγχέεται με την φυσικό φαινόμενο "Ροή"

Διαφορά Ροής και Ρύσης[]

Ροή & Ρύση

Ροή (flux)

Το Πεδίο ή το Ρευστό ή το Υλικό Μέσο

ρέει ( = διέρχεται), διαμέσου, της "γαλάζιας" Επιφάνειας (Σ)

δηλ. το διάνυσμα που το χαρακτηρίζει

είναι κάθετο στην Επιφάνεια (Σ) αυτή.


Ρύση (flow)

Το Πεδίο ή το Ρευστό ή το Υλικό Μέσο

ρέει ( = κυλάει), κατά μήκος, της "ερυθρής" Καμπύλης (∂Σ)

δηλ. το διάνυσμα που το χαρακτηρίζει

είναι εφαπτόμενο στην Καμπύλη (∂Σ) αυτή.

(στο σχήμα το εφαπτόμενο διάνυσμα δεν σχεδιάστηκε επακριβώς)


Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

 • Ρευστορροή (Ροή Ρευστών)
 • Ροή
 • Διανυσματική Ροή (ροή διανυσματικού πεδίου)
 • Σωματιδιακή Ροή (ροή σωματιδίων)
 • Ροή Ενέργειας ή Ενεργειακή Ροή
 • Γονιδιακή Ροή (ροή γονιδίων]]
 • Θερμική Ροή (ροή θερμότητας)

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement