Science Wiki
Advertisement

Σκαιοί

Scaeans


Θράκη.

Οι Θρακικές φυλές στην Αρχαία Εποχή.

- Ένας ιστορικός λαός της Θράκης και της Μικράς Ασίας.

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Θράκη Ikl.jpg
Ιστορική Διαίρεση
Θράκες
Αλητοί
Άστες
Αψίνθιοι
Βέννοι
Βίστονες
Βησσοί
Βηττέγηροι
Βιθυνοί
Βισάλτες
Βρένες
Δανθαλήτες
Δερσαίοι
Διγήροι
Δόβηρες
Δόλογκοι
Ηδωνοί
Θυνοί
Κίκονες
Καινοί
Κοιλαλήτες
Κορπίλοι
Κόραλλοι
Μαίδοι
Νιψαίοι
Οδομάντες
Οδρύσες
Ορρέσκιοι
Παναίοι
Σάτρες
Σερδική
Σίθωνες
Σίντιες
Σαμαίοι
Σαπαίοι
Σίθωνες
Τραλλίδα
ΤραυσίδαΗ ονομασία "Σκαιοί" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις:


Ιστορία[]

Η αλογιστία και η κτηνώδης άγνοια των Κεβρηνίων και Σκαιβόων Θρακών μαρτυρείται υπό του Πολυαίνου βεβαιούντος ότι ούτοι επίστευσαν ότι ο ιερεύς αυτων ήτο δυνατόν να ανέλθη δια ξύλινης κλίμακος εις τον ουρανόν, όπως κατάγγείλη αυτούς επι απειθεία εις την θεάν Ηρα.

Ο Στράβων παρετήρησε

« Πολλαί δ' ομωνυμίαι Θραξί και Τρωσίν, οίον Σκαιοί Θράκες τινές και Σκαιός ποταμός και Σκαιόν τείχος και εν Τροία Σκαιαί πύλαι Ξάνθιοι Θράκες, Ξάνθος ποταμός εν Τροία Αρισβος ο εμβάλλων εις τον Εβρον, Αρίσβη εν Τροία Ρήσος ποταμός έν Τροία, Ρήσος δέ και βασιλεύς των Θρακών, έστι δε και τω Ασίω ομώνυμος έτερος παρά τω ποιητή Ασιος»

Εάν δε η παλαιοτέρα των ιστορικών γνώμη αληθεύη, τότε εκ της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, δηλαδή εκ της Φρυγίας, διήλθον εις την Ευρώπην και κατέλαβον την Θράκην οι Αριοι Θράκες εκταθέντες κατά μικρόν μέχρι του Ολύμπου και περαιτέρω είς τα βόρεια της στερεάς Ελλάδος, ήτοι εις την Φωκίδα, την Βοιωτίαν, την Εύβοιαν και εις τας νήσους Θάσον, Σαμοθράκην, Λήμνον και Νάξον.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement