Science Wiki
Advertisement

Τραπεζική Συναλλαγή

banking transaction


Τραπεζική Πράξη Τραπεζική Κατάθεση Τραπεζική Ανάληψη

Τραπεζική Πράξη Τραπεζική Κατάθεση Τραπεζική Ανάληψη

Οικονομία Οικονομολογία
Οικονομολόγοι Γης Κλάδοι Οικονομολογίας Νόμοι Οικονομολογίας Θεωρίες Οικονομολογίας
Χρηματιστήρια Γης Χρηματιστήρια Γης
Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Μεγέθη Οικονομικά Παράδοξα Οικονομικά Φαινόμενα Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες‎ Οικονομικές Θεωρίες Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικές Πράξεις
Οικονομολόγοι Γης Νόμοι Οικονομίας

Οικονομία Οικονομολογία
Μακροοικονομία Μικροοικονομία Οικονομετρία
Οικονομικοί Τομείς Γεωργία Βιομηχανία Εμπορία
Οικονομική Φάση Οικονομική Κρίση Δανεισμός Εταιρεία Επιχειρηματικότητα Χρήμα Αξιόγραφο Νόμισμα Συνάλλαγμα Τράπεζα Χρηματιστήριο Εταιρική Μετοχή
Χρηματιστήρια Γης Τράπεζες Γης Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Παράδοξα‎ Οικονομικά Φαινόμενα‎ Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες Οικονομικές ΘεωρίεςΟικονομικές Καταστάσεις‎ Οικονομικές Πράξεις‎
Οικονομολόγοι Γης‎

- Μία Οικονομική Διαδικασία

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Τραπεζική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Τράπεζα".

Εισαγωγή[]

 • Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Κεφάλαιο που αποτελείται από αξίες και μετρητά που ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα. Διέπεται από κανονισμό που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και καθίσταται ύστερα από άδεια συστάσεως αντικείμενο διαχειρίσεως Ανωνύμου Εταιρείας Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Η περιουσία του Α/Κ διαιρείται σε μερίδια ή κλάσματα αυτού, εκδιδομένου σχετικού τίτλου.

Το Α/Κ μπορεί να έχει ως αντικείμενο:

 • Τη διαχείριση ομολόγων, ομολογιών και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, δηλαδή αξιών σταθερού εισοδήματος,
 • Τη διαχείριση μετοχών
 • Τη διαχείριση αξιών σταθερού και μη εισοδήματος (μικτού)
 • Τη διαχείριση εγχώριων και ξένων τίτλων

Η κατόπιν συμφωνίας τραπεζική πράξη με την οποία στο τέλος προκαθορισμένης περιόδου ο τόκος κεφαλαιοποιείται και παράγει νέο τόκο. Το ποσό που αποτελείται από το αρχικό κεφάλαιο και τους εν τω μεταξύ παραχθέντες τόκους ονομάζεται τελική αξία.

 • Άνοιγμα λογαριασμού

Διαδικασία παροχής αριθμού για την παρακολούθηση των καταθέσεων ή αναλήψεων πελάτη και εν γένει των χρεώσεων και πιστώσεων για οποιαδήποτε συναλλαγή.

 • Αξία ( Ημ/νία Αξίας) - valeur

Η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού τόκου (εκτοκισμού) του ποσού της κίνησης του Πελάτη

  • Ονομαστική Αξία

Η αναγραφόμενη αξία επί παραστατικού, τίτλου (μετοχή, ομολογία) και νομίσματος. Συχνά διαφέρει από την πραγματική που καθορίζεται από τους νόμους της αγοράς (προσφορά και ζήτηση).

Μετοχές, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, αποθετήριο, φορτωτικές κλπ.

Καταθέσεις (Τράπεζας) που ασφαλώς και βεβαίως φυλάσσονται με αποτέλεσμα το κεφάλαιο να ενδυναμώνεται με τους τόκους και τον ανατοκισμό του. Το κεφάλαιο αυτό διοχετεύεται από τις Τράπεζες σε παραγωγικές επενδύσεις (δάνεια ή απ` ευθείας τοποθετήσεις) και αποτελεί τον παραγωγικό μοχλό της Οικονομίας.

Αριθμός Αναφοράς Ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος χαρακτηρίζει τη Τραπεζική Συναλλαγή. Σημειώστε τον μαζί με την ημερομηνία συναλλαγής και χρησιμοποιήστε τον για οποιαδήποτε διερεύνηση απαιτήσετε από την Τράπεζα.

 • Δεσμευμένο Ποσό

Το ποσό εκείνο που έχει δεσμευθεί από την Τράπεζα για συγκεκριμένο λόγο. Συναλλαγές που μπορεί να δημιουργήσουν τέτοια ποσά είναι:

 • η κατάθεση επιταγής,
 • η κατάθεση σε ΑΤΜ κλπ.

Διαθέσιμο Υπόλοιπο Το Χρηματικό Ποσό εκείνο που μπορείτε να αναλάβετε από τον λογαριασμό σας. Υπολογίζεται από τον τύπο (Διαθέσιμο Υπόλοιπο = Υπόλοιπο - Δεσμευμένα Υπόλοιπα + Όριο Υπερανάληψης).

Η ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται διαθέσιμο το σχετικό δεσμευμένο ή κατατεθημένο ποσό. Στην περίπτωση μηδενικής ημερομηνίας το ποσό αποδεσμεύεται με ενέργεια της τράπεζας και την ίδια ημέρα.

 • Εκκρεμότητες

Τα ποσά εκείνα που οφείλετε στην Τράπεζα αλλά λόγω μη ύπαρξης διαθεσίμου υπολοίπου, δεν μπόρεσαν να χρεωθούν αυτόματα στον λογαριασμό σας ( π.χ. ανάληψη από ΑΤΜ. σε off-line κατάσταση, έξοδα έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών κ.α.)

 • Εκτοκισμός

Η απόδοση τόκων επί του ποσού της κατάθεσης (υπόλοιπο). Διαμορφώνεται από τις Τράπεζες ανά λογαριασμό καταθέσεων (προϊόν)

 • Έμβασμα

Η μέσω Τραπέζης αποστολή χρηματικού ποσού. Ο αποστολέας καταβάλλει στην Τράπεζα το Χρηματικό Ποσό και με κάποια προμήθεια συνήθως το ποσόν αποστέλλεται σε δικαιούχο οριζόμενο από τον αποστολέα, συνήθως μέσω on-line συστημάτων (με η/υ).

 • Επιταγές / Βιβλίο επιταγών (check book)

Αξιόγραφο που ενσωματώνει Οικονομική Αξία ή αλλιώς έγγραφο που αναγνωρίζει ένα δικαίωμα. Είναι η Τραπεζική Εντολή που δίνεται με την υπογραφή του εκδότη στην Τράπεζα να καταβάλλει το αναγραφόμενο χρηματικό ποσό στον κομιστή - δικαιούχο.

Απαραίτητα αναφέρονται: τόπος και ημερομηνία έκδοσης, το ποσόν αριθμητικά και ολογράφως, η υπογραφή του εκδότη.

  • Επιταγές προς Πληρωμή

Επιταγές που εκδώσατε και πρόκειται να πληρωθούν με χρέωση του λογαριασμού σας.

  • Επιταγή Δίγραμμη

Ο εκδότης ή και ο κομιστής μπορεί να σχεδιάσει δύο παράλληλες γραμμές με στυλό στην επιταγή, γράφοντας ανάμεσα τις λέξεις "μη διαπραγματεύσιμη" με σκοπό την αποφυγή της κυκλοφορίας της και της πληρωμής της σε τρίτο. Δίγραμμες είναι συνήθως οι επιταγές μισθών, συντάξεων κλπ.

  • Επιταγή Τραπεζική

Επιταγή που εκδίδεται από Τράπεζα για πληρωμή ποσού σε τρίτο. Είναι πληρωτέες επί τη εμφανίσει, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, αρκεί να τηρούνται σ` αυτές δείγματα των υπογραφών των εξουσιοδοτημένων τραπεζικών στελεχών, που συνήθως υπογράφουν τις επιταγές αυτές.

  • Επιταγής οπισθογράφηση

Η οπισθογράφηση μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την επιταγή. Ο οπισθογράφος, εκτός ενάντιας ρήτρας, ευθύνεται για την πληρωμή.

Το ποσοστό που εφαρμόζεται στο υπό διαχείριση ή δανεισμό κεφάλαιο και αποφέρει τον τόκο.

  • Επιτόκιο Κλιμακούμενο

Το ποσοστό επιτοκίου καταθετικού λογαριασμού (συνήθως) που μεταβάλλεται αλλάζοντας κλίμακα υπολοίπου και το επιτόκιο της ανώτερης κλίμακας που φτάνει το ποσόν εφαρμόζεται σε όλο το ποσόν

  • Επιτόκιο Κλιμακωτό

Το ποσοστό του επιτοκίου που εφαρμόζεται τμηματικά: Το εκάστοτε επιτόκιο στην αντίστοιχη κλίμακα κατάθεσης και το άθροισμα των τόκων κάθε κλίμακας αποτελεί το συνολικό τόκο.

  • Επιτόκιο Ονομαστικό

Επιτόκιο που προσφέρει η Τράπεζα και αναγράφεται στο λογαριασμό, προ φόρων.

  • Επιτόκιο πραγματικό (καθαρό)

Ονομαστικό επιτόκιο μείον τους φόρους

  • Επιτόκιο υπερημερίας

Επιτόκιο (σήμερα 2,5%) κατά το οποίο προσαυξάνεται το επιτόκιο δανεισμού, όταν υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής της δόσης.


 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ασκεί εποπτεία επί της κανονικής λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, γνωμοδοτεί για την εισαγωγή νέων μετοχών κλπ. Με το ν.1806/1988 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας με γνωμοδότηση της Ε.Κ. καταρτίζει με απόφασή του κανονισμό λειτουργίας και εποπτείας του Χρηματιστηρίου.

 • Θεσμικοί Επενδυτές: Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και εταιρείες (κοινωνικά, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικές εταιρείες κλπ) Έχουν καλύτερη πληροφόρηση και διαθέτουν οργάνωση, γνώση και στελέχη για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών.
 • Ανάλυση Λογαριασμού (statement): Μηνιαία κατάσταση με την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού.

Ημ/νία Απόδοσης (Προθεσμίας) Η ημερομηνία κατά την οποία μπορείτε να αναλάβετε το ποσό της προθεσμίας σας (αρχικό ποσό συν ποσό τόκων).

 • Ημερομηνία Αρχής (Προθεσμίας)

Η ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος υπολογισμού τόκου για το ποσό της προθεσμίας σας.

 • Κάτοχος λογαρισμού (Κύριος / Δευτερεύων)

Όλοι οι κάτοχοι ενός λογαριασμού, μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ίδιου τύπου. Ο κύριος κάτοχος ενός λογαριασμού μπορεί επιπλέον να ορίσει δευτερεύοντες κατόχους και να προβεί σε κλείσιμο του λογαριασμού.

 • Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

Το ποσό εκείνο που οφείλετε στην Τράπεζα από μία προγενέστερη ημερομηνία, είναι άμεσα απαιτητό και για το διάστημα που δεν προβαίνετε στην εξόφλησή του επιβαρύνεστε με τόκους υπερημερίας.

 • Λογαριασμός
  • Λογαριασμός Καταθέσεων Προθεσμίας

Κατάθεση προθεσμίας, συνήθως πέραν του μηνός. Ανάληψη γίνεται κανονικά με τη λήξη της περιόδου προθεσμίας. Προεξοφλήσεις (σπάσιμο προθεσμίας) γίνονται με καταβολή εξόδων στην Τράπεζα. Στη λήξη δίνεται στον καταθέτη αυξημένο επιτόκιο.

  • Λογαριασμός Καταθέσεων υπό Προειδοποίηση (Notice Account)

Ταμιευτήριο με τον όρο της έγκαιρης προειδοποίησης της Τράπεζας για κάθε ανάληψη. Καταβάλλεται στον καταθέτη αυξημένο επιτόκιο.

  • Λογαριασμός Κοινός (Διαζευκτικός)

Ανήκει σε δύο ή περισσότερους δικαιούχους. Έχουν διαζευκτικά δικαιώματα, δηλαδή κοινή δυνατότητα και ισάξια να τον κινήσουν.

  • Λογαριασμός Όψεως:

Λογαριασμός Κατάθεσης άμεσης ικανοποίησης. Χρησιμοποιείται ευρέως από επιχειρήσεις και κινείται με επιταγές, ενώ δίνει και υπερανάληψη.

  • Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

Λογαριασμός αποθέματος του καταθέτη για την λήψη των σχετικών τόκων. Η ανάληψη γίνεται από τα τραπεζικά καταστήματα και τα ΑΤΜ, ενώ τα υπόλοιπα και οι κινήσεις τηρούνται σε Βιβλιάριο Καταθέσεων.

  • Λογαριασμός Τρεχούμενος

Λογαριασμός Κατάθεσης άμεσης ικανοποίησης. Χρησιμοποιείται ευρέως από ιδιώτες και κινείται με επιταγές, ενώ δίνει και υπερανάληψη.

Μερική Πληρωμή Η επιθυμία του πελάτη για εκτέλεση απλής πάγιας εντολής με ποσό μικρότερο από το προκαθορισμένο.

Όριο Υπερανάληψης Το ποσό εκείνο, που με την συμφωνία του Καταστημάτος τήρησης του λογαριασμού , μπορεί να αναλάβει ο Καταθέτης επιπλέον του υπολοίπου καταθέσεών του.

 • Περίοδος πληρωμής

Tο χρονικό διάστημα ανά το οποίο εκτελείται μια απλή πάγια εντολή. Η περίοδος μπορεί να είναι από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες.

 • Υπερημερία

Το ποσό τόκου που υπολογίζει η Τράπεζα σύμφωνα με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο του λογαριασμού ή του δανείου..

 • Υπόλοιπο λογαριασμού

Το ποσόν που προκύπτει ως διαθέσιμο σε λογαριασμό από τη διαφορά συνολικού ποσού πίστωσης (καταθέσεις) και συνολικού ποσού χρέωσης (αναλήψεις-χρεώσεις). Εάν πλεονάζει η χρέωση έχουμε χρεωστικό υπόλοιπο, εάν πλεονάζει η πίστωση, έχουμε πιστωτικό υπόλοιπο.

 • Χαρτοφυλάκιο (portfolio)

Το σύνολο των μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή ενός επενδυτή.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement