Science Wiki
Advertisement

Χώρος

Space


Γεωμετρικός Χώρος Γεωμετρικό Σημείο

Γεωμετρικός Χώρος Γεωμετρικό Σημείο Διάνυσμα

Γεωμετρικός Χώρος Γεωμετρικό Σημείο Διάνυσμα

Καμπύλος Χώρος Επίπεδος Χώρος

Γεωμετρία
Χωρόχρονος
Χώρος
Χρόνος
Διάσταση
Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Εμβαδό
Όγκος
Υπερεμβαδό
Σημείο
Καμπύλη
Επιφάνεια
Χωροπεριοχή
Κοσμικό Σημείο
Κοσμική Καμπύλη
Βράνη

Ελλειπτικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Υπερβολικός Χώρος

Ελλειπτικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Υπερβολικός Χώρος

Η "Επιπεδόχωρα" και
ο περιβάλλοντας "Αιθέριος Χώρος"

Επιπεδόχωρα και
Επιπεδάνθρωποι

Χορδοθεωρία Μεμβρανοθεωρία Βρανική Κοσμολογία Πολυδιαστατική Φυσική Θεωρία Παντός
Πολυσύμπαν Σύμπαν Πολυδιάστατος Χώρος Χωροχρόνος
Κβαντική Χορδή Κβαντική Μεμβράνη Βράνη Κοσμική Χορδή ΥπερχορδήΥπερσυμμετρία
Βαρυτόνιο (graviton) Ταχυόνιο (tachyon) Ισταντόνιο (instanton) Διλατόνιο (dilaton) Υποθετικά Σωματίδια
Υπερβαρύτητα Κβαντική Βαρύτητα Πολυσυμπαντικές Θεωρίες Χορδιακές Θεωρίες
Ελαστική Χορδή Ελαστική Μεμβράνη Στάσιμο Κύμα

Χώρος

Χώρος

Χωρόχρονος

- Μία από τις θεμελιώδεις φυσικές οντότητες που συνθέτουν το Σύμπαν.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Χώρος" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις "χάος", "χάσμα"

Ταξινόμηση[]

Ουσιαστικά διακρίνουμε τρείς Χώρους:

Ιστορία[]

Οι πρώτες προσπά­θειες να οριστεί η έννοια του Χώρου α­νάγονται στους Προσωκρατικούς φιλο­σόφους, πιθανώς ήδη στον Πυθαγόρα.

Ένας από τους πρώτους συλλογι­σμούς γύρω από την έννοια του χώρου διασώθηκε από τον Νεοπλατωνικό Σιμπλίκιο (6ος μ.Χ. αιώνας), ο οποίος σε ένα σχόλιο του στα Φυσικά του Αριστο­τέλους κατέγραψε ένα από τα παράδο­ξα του Ζήνωνος του Ελεάτη:

Εάν ο Χώ­ρος υπάρχει, πού βρίσκεται; Διότι, κάθε πράγμα που υπάρχει, είναι μέσα σε κά­τι. Και αυτό που είναι μέσα σε κάτι είναι ένας ορισμένος χώρος. Άρα ο Χώρος θα βρίσκεται σε έναν ορισμένο χώρο και ούτω καθ' εξής, επ' άπειρον: Άρα ο χώρος δεν υπάρχει.

Αλλά και στον Πλά­τωνα, ο ορισμός της έννοιας του χώρου δεν είναι σαφέστερος: Στον Τίμαιο (Α', 52) ο χώρος δεν θεωρείται ως ουσία, ο­ρίζεται ως «χώρα» («τρίτον δε αυ γένος όν το της χώρας αεί») στην οποία εμφα­νίζονται όλα τα αισθητά αντικείμενα («έδραν παρέχον όσα έχει γένεσιν πάσιν») που είναι είδωλα, απομιμήσεις των Ι­δεών.

Έτσι, οι Έλληνες, οι οποίοι δη­μιούργησαν την επιστήμη της Γεωμε­τρίας, δεν προσδιόρισαν μια σταθερή σχέση ανάμεσα στην έννοια του Χώρου και την επιστήμη της Γεωμετρίας.

Αντί­θετα, η σχέση αυτή υπήρξε η βάση ολό­κληρης της κλασσικής επιστήμης, από τον Γαλιλαίο ως τον Νεύτωνα, η οποία διατηρήθηκε ως τον 19ο αιώνα από όλους τους θεωρητικούς της Φυσικής, ό­ποιες κι αν ήταν οι αποκλίσεις των ορι­σμών με τους οποίους την περιέγρα­φαν.

Ο Καρτέσιος, στο έργο του "Οι αρχές της φιλοσοφίας" (Les Principes de la Philosophie), υποστήριξε ότι

ο Χώρος ή ο εσωτερικός τόπος και το σώμα που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον Χώρο, δεν είναι διαφορετικά παρά μόνον στην σκέψη μας. Διότι, στην [Π[ραγματικότητα]], η ίδια έκταση σε μήκος, πλάτος και βάθος που συνιστά τον χώρο, συνιστά και το σώμα.

Ο Νεύτων, αντίθετα, δεν συνέχεε τον Χώρο και την υλική ουσία. Υποστήριζε ότι ο Χώρος είναι ένα πραγματικό, απόλυτο πλαίσιο, το οποίο υ­πάρχει ανεξάρτητα από τα αντικείμενα που βρίσκονται ή από τα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα σε αυτό. Ως προς αυ­τό το σημείο, ο Leibnitz αντάλλαξε το 1715-1716 οξύτατες επιστολές με έναν μαθητή του Νεύτωνα, τον Σάμιουελ Κλαρκ, στις οποίες απέρριψε την αντί­ληψη του Χώρου ως απόλυτης Πραγμα­τικότητας.

Κατά τον Leibnitz, πρέπει να γίνε­ται διάκριση ανάμεσα στην αισθητή έ­κταση (extensio), η οποία δημιουργείται από τον θεό, και τον καθ' αυτό χώρο (spatium), ο οποίος είναι αδημιούργη­τος. Δεν είναι λοιπόν «ουσία» αλλά ανή­κει απλώς στην τάξη των δυνατών συ­νυπάρξεων. Δεν είναι ουσία, ακριβώς ό­πως και ο Χρόνος. Είναι μια σχέση, μια τάξη, όχι μόνον ανάμεσα σε υπάρχοντα αλλά και ανάμεσα στα δυνάμει υπάρχο­ντα, στα «ως εάν να υπήρχαν».

Ο Kant απέρριπτε επίσης την θεώρη­ση του χώρου ως απόλυτης πραγματι­κότητας, θεωρούσε τον χώρο ως apriori πλαίσιο της αντίληψης μας, των υ­ποκειμενικών συνθηκών βάσει των ο­ποίων αναπαριστούμε τον Κόσμο. Κατά τον Καντ ο χώρος είναι μια καθαρή μορ­φή της αισθητικής ενόρασης, προϋπό­θεση της δυνατότητας των φαινομέ­νων. Στην "Κριτική του καθαρού λόγου", υποστήριξε ότι ο Χώρος είναι απαραί­τητη a priori αναπαράσταση, η οποία α­ποτελεί το θεμέλιο όλων των εξωτερι­κών ενοράσεων.

Δεν μπορούμε ποτέ να διανοηθούμε ότι δεν υπάρχει χώρος, αν και μπορούμε να σκεφθούμε ότι δεν υ­πάρχουν αντικείμενα μέσα στον χώρο. θεωρείται ως προϋπόθεση της δυνατό­τητας των φαινομένων και όχι ως καθο­ρισμός από τον οποίο εξαρτώνται, και είναι μια a priori αναπαράσταση, η ο­ποία, κατά τρόπο απαραίτητο, λειτουρ­γεί ως υπόβαθρο στα εξωτερικά φαινό­μενα.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement